ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
หลักเกณฑ์ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท article
วันที่ 25/11/2015   15:57:37

 เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประเภทอาคาร เกณฑ์ตรวจสอบใหญ่ เกณฑ์ตรวจสอบประจำปี
อาคารสูง เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ อาคารสูง เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี อาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคารชุมนุมคน เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ อาคารชุมนุมคน เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี อาคารชุมนุมคน
โรงมหรสพ เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ โรงมหรสพ เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี โรงมหรสพ
โรงแรม เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ โรงแรม เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี โรงแรม
สถานบริการ เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ สถานบริการ เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี สถานบริการ
อาคารอยู่อาศัยรวม เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ อาคารอยู่อาศัยรวม เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี อาคารอยู่อาศัยรวม
โรงงาน เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ โรงงาน เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี โรงงาน
ป้าย เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ ป้าย เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี ป้าย

 

  คำนำ

         ด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
         มาตรา 32 ทวิ บัญญัติให้เจ้าของอาคาร 9 ประเภท ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณี ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อพนักงานท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  พ.ศ. 2550 เป็นปีแรกที่กฎกระทรวงข้างต้นมีผลบังคับใช้ กฎกระทรวงดังกล่าวออกไว้ใน พ.ศ. 2548 เรียกกฎกระทรวงว่า กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 (ขอเรียกสั้นๆ ว่า กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 เพื่อความสะดวก)  กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบอาคาร โดยกำหนดให้การตรวจสอบอาคารแต่ละปีนั้นต้องตรวจสอบอาคารให้ครอบคลุมตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ทั้งนี้หากปีใดเป็นการตรวจสอบใหญ่แล้ว การตรวจสอบอาคารจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 14 เพิ่มเติมด้วย  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารนั้น กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 กำหนดไว้ว่าให้ดำเนินการตรวจสอบอาคารโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 18 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้เลือกปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ หลักเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในกฏกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 18 (1) หรือ กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 18 (2)  โดยที่ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 18 (1) และยังไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ข้อ 18 (2) ให้เลือกใช้ในทางปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบอาคารจึงตรวจสอบอาคาร โดยพิจารณาจากข้อบังคับตามกฎกระทรวงต่างๆ ที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นข้อบังคับ เกี่ยวกับการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างเป็นสำคัญ ซึ่งเจตนารมณ์ของการตรวจสอบอาคารแล้วเป็นการตรวจสอบสภาพอาคารจากการใช้งานเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมายยิ่งในการตรวจสอบอาคาร แทนที่จะมุ่งเน้นสภาพการใช้งานอาคารกลับมุ่งย้อนไปตรวจสอบการออกแบบ การควบคุมงาน การอนุญาตใช้อาคารโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถบรรลุผลตามเจตนารมณ์เพื่อการตรวจสอบสภาพการใช้งานอาคารหากว่า มีเกณฑ์การตรวจสอบที่มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลง พัฒนา และปรับปรุงได้ตามเวลาอันสมควรจากเกณฑ์ระดับต่ำไปสู่เกณฑ์ระดับที่สูงขึ้น นอกจากจะทำให้การทำงานของแต่ละฝ่ายทั้งผู้ตรวจสอบ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าของอาคารมีความชัดเจนมากขึ้น ยังเป็นการส่งเสริมให้อาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบเกิดความสนใจเข้าร่วมการตรวจสอบอาคารมากขึ้นได้ รวมทั้งสามารถลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันได้หลายประการกรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารได้เล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท เพื่อดำเนินการจัดทำเกณฑ์สำหรับใช้ตรวจสอบอาคารทั้ง 9 ประเภท เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ทางเลือกสำหรับใช้ในการตรวจสอบสภาพใช้งานอาคารเป็นการเฉพาะ โดยหวังว่าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร9 ประเภท จะนำมาใช้เพื่อลดปัญหา การออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร. 1) ให้กับอาคารที่มีสภาพพร้อมใช้งาน หรือการออกคำสั่งให้อาคารปรับปรุงโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากพบว่าอาคารดังกล่าวมีข้อบกพร่องที่ผู้ตรวจสอบให้ความเห็นในรายงานตรวจสอบอาคารต่อไป
 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทเรื่องน่าสนใจ

อัตราค่าบริการตรวจสอบอาคาร วันที่ 29/08/2013   07:17:48
หนังสือแนะนำสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร วันที่ 20/04/2017   15:36:01 article
ราคาแนะนำตรวจสอบอาคาร อาคารอยู่อาศัยรวมขนาด 2000-5000 ตารางเมตร วันที่ 28/12/2012   00:35:26 article
ช่องรับร้องเรียน วันที่ 30/09/2012   20:06:13
ดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท วันที่ 28/12/2012   00:36:07 article
บทสรุปการสำรวจอาคารเพลิงไหม้ วันที่ 28/12/2012   00:37:04 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th