ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7 ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร๑ article
วันที่ 02/02/2013   23:08:48

เสวนา เพื่อให้ความรู้และแนะนำการทำรายงาน ตามแบบรายงานกรมโยธาธิการและผังเมือง (รายงานดั่งเดิม) และรายงานรูปแบบ 4 หน่วยงาน สนย- วสท-อาษา-ตปอ (รายงานทางเลือกรูปแบบใหม่) สำรองที่นั่งด่วน ห้องประชุมรองรับได้ 100 ที่นั่ง
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร วสท ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจโปรดสำรองที่นั่งด่วน ที่ bsa.pannapa@gmail.com

สถานะ รายชื่อสำรองที่นั่ง เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7  (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)
เรื่อง "ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร.1"
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม  ชั้น 3 อาคาร วสท.
ลำดับ บริษัท ชื่อ-สกุล E-MAIL
1 บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด        ลลิดา สุขสมานวงศ์ lalida@profire-inspector.com
2       สุชาติ  อาการส  
3       รจนา บุตรนาค  
4       สุภาพร    ชุมภูนุช  
5       ดำรง ศรีประเสริฐ dumrong1551@gmail.com
6 บริษัท วอรันเทค  จำกัด   โกศล   แสงปรีดีกรณ์ admin@warrantech.co.th
7       ภากร   bharwat@gmail.com
8       สุทิน  ฐาปนวงศ์เวช sutin3302@gmail.com
9 บริษัท ยูนิเวสท์ คอลซัลแตนท์  จำกัด   จีรวรรณ ฉิมวารี  
10 บริษัท ยูนิเวสท์ คอลซัลแตนท์  จำกัด   สุรัตนดา อินทรนวล surattanada.int@gmail.com
11       ธนัญญา รุ่งเรือง jpr.service999@gmail.com
12       ธนาภัทร  เขียวไพรี jpr.service999@gmail.com
13       อัมพล  เตียวสกุล ampolinspector@gmail.com
14        ณัชพร ประดิษฐผล nut388@gmail.com
15       สุรักษ์   ตั้งเคียงศิริสิน surakt@hotmail.com
16       บรรพรต  ตรุษะ banprot.t@gmail.com
17 บริษัท ไทย อินสเปกต์ จำกัด    อาทิตย์  สุพรม  thaiinspect@gmail.com
18 บริษัท ไทย อินสเปกต์ จำกัด    จีรนันท์   วงษ์นันตา thaiinspect@hotmail.com
19 บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด   สุกัญญา ภักดี sukanya.aps@gmail.com
20       ภควรรณ ศรีกันหา pakawan.aps@gmail.com
21 บริษัท  พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด   จักรพันธ์ เอี่ยมพินัย pbi.inspector@gmail.com
22 หจก เอส.ดับบลิว.ตรวจสอบอาคาร   สุรัตน์ หวังเจริญ surat_wang@hotmail.com
23       ธงชัย เนียรสวัสดิ์  
24 หจก  เอสซีซีวาย   ชัยยะ มีชัย sccythailand@gmail.com
25 หจก  เอสซีซีวาย   สุรีรัตน์ ชัยสิงห์กานานนท์ sccythailand@gmail.com
26 หจก  เอสซีซีวาย   ปิยะลักษณ์   หิรัญภิงคา sccythailand@gmail.com
27  หจก. รับตรวจสอบอาคาร 45   ชยพล ตะรุสะคำรงเดช trsbangkok@hotmail.com
28  หจก. รับตรวจสอบอาคาร 45        
29            
30            

 


 ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท แบบทั้งเล่ม ในรูป RAR ขนาดไฟล์ 8.5MB

ประเภทอาคาร เกณฑ์ตรวจสอบใหญ่ เกณฑ์ตรวจสอบประจำปี
อาคารสูง เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ อาคารสูง เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี อาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคารชุมนุมคน เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ อาคารชุมนุมคน เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี อาคารชุมนุมคน
โรงมหรสพ เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ โรงมหรสพ เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี โรงมหรสพ
โรงแรม เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ โรงแรม เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี โรงแรม
สถานบริการ เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ สถานบริการ เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี สถานบริการ
อาคารอยู่อาศัยรวม เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ อาคารอยู่อาศัยรวม เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี อาคารอยู่อาศัยรวม
โรงงาน เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ โรงงาน เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี โรงงาน
ป้าย เกณฑ์การตรวจสอบใหญ่ ป้าย เกณฑ์การตรวจสอบประจำปี ป้าย

 
ข่าวอบรม,สัมมนา

ยกระดับเส้นทางออกหนีไฟในอาคารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ ของ วสท.และ NFPA วันที่ 05/03/2020   09:39:24
ปรับปรุงอาคาร อย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต รุ่นที่ 2 วันที่ 05/03/2020   09:41:09
WORKSHOP เสริมประสบการณ์ในความรู้วิศวกรรมอาคาร วันที่ 15/10/2019   11:16:49
การเตรียมพร้อมการทำงานช่างไฟฟ้า กับแผงสวิตซ์แรงต่ำ วันที่ 05/09/2019   16:57:35
เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข รุ่นที่ 2 วันที่ 10/09/2019   13:13:22
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 05/09/2019   17:00:30 article
โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 วันที่ 04/05/2018   11:29:53 article
เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 20/04/2018   14:36:48 article
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/02/2018   14:58:38 article
Smart Parking & EV Station in Smart Buildings วันที่ 16/02/2018   14:58:20 article
เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ วันที่ 16/02/2018   14:59:01 article
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันที่ 28/02/2017   10:21:03 article
แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 27/12/2016   16:59:35 article
เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 23/12/2016   10:07:45
แนวทางการควบคุมป้าย LED วันที่ 23/08/2016   14:05:00
ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/08/2016   17:46:28
FirePump วันที่ 16/08/2016   17:37:34
ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม วันที่ 31/05/2016   16:59:06
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   16:59:23 article
เข้าศึกษาดูงานอุโมงค์ ส่วนสัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย วันที่ 27/05/2015   16:39:22
สัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย วันที่ 01/08/2014   20:10:27
เสวนา "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ" วันที่ 20/11/2013   09:56:06
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 29/10/2013   06:41:35
สัมมนา "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ" วันที่ 16/09/2013   10:43:09
อบรมเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างเหล็กเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วันที่ 17/07/2013   23:44:44
กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง วันที่ 20/04/2013   12:02:37
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ม.เกษตร รุ่น 33/2556 วันที่ 10/03/2013   19:34:29
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร วสท รุ่น 39/2556 วันที่ 10/03/2013   19:31:17
ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 02/03/2013   20:33:13
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/02/2013   09:04:11 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 8 เสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 10/02/2013   13:11:08 article
อบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาการอพยพ วันที่ 17/01/2013   05:17:36
เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร ให้ได้ใบรับรอง ร๑" วันที่ 19/01/2013   09:48:06 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทฤษฎี 11 ชั่วโมง ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง วันที่ 09/02/2013   21:19:14 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เสวนารายเดือนครั้งที่ 4 เรื่อง ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิง วันที่ 18/12/2012   19:41:00 article
เสวนา เรื่อง อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ วันที่ 7 พย.2555 ณ เมืองทองธานี ห้อง Shapphire 204-206 วันที่ 18/12/2012   19:41:18 article
เสวนารายเดือนครั้งที่ 5 เรื่อง วัตถุอันตรายกับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/01/2013   13:42:18 article
สถาปนิกสยามจัดอบรมสัมมนา กฎกระทรวงสถานบริการ วันที่ 06/12/2012   16:12:04 article
ตัวอย่างใบประกาศเข้าร่วมเสวนาและหางบัตรแสดงสิทธิื วันที่ 13/11/2012   14:58:43
สัมมนา 7 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:16 article
สมาคมฯ จัดเสวนารายเดือนครั้งที่ 3 เรื่อง กฎกระทรวงสถานบริการ พศ 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:35 article
ปฏิทินเสวนารายเดือน วันที่ 06/12/2012   16:12:24 article
เสวนา สถานบริการ โดย สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 25/11/2012   08:15:05 article
มาตรการกำหนดความปลอดภัยของสถานบริการ พศ.2555 และกรณีศึกษาไทเกอร์ผับ วันที่ 25/11/2012   08:14:38 article
สัมมนา เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:16:05 article
จะได้รับใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:24:14 article
การตรวจสอบระบบลิฟต์ทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ วันที่ 25/11/2012   08:23:29 article
การตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:22:40 article
เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:12:26 article
สัมมนาจะได้ใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ในกทม.ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:18:27 article
สัมมนาการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:19:17 article
บรรยายเรื่องการตรวจสอบอาคาร กฎหมายอาคาร 9 ประเภท วันที่ 25/11/2012   08:28:26 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th