ReadyPlanet.com
dot dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 

 
 

** เปิดรับสมัครนายช่างอาสา เพื่อติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนควันไฟ ถังดับเพลิง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า **

 

          

 

             

   

   

    

    

 

** ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ขอเชิญชวนช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ผ่านมาตราฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 แล้วเข้ารับการประเมิน เพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร **

  

                              

 

     


 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.bsa.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=60

  


 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION

ชี้นำสังคมในการนำมาซึ่งความปลอดภัยต่อสาธารณะ

-สร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มพูนศักยภาพ ของ ผู้ตรวจสอบสมาชิก

-เป็นผู้นำ ในด้านมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบด้านความปลอดภัย

-มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้บังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติ และเหมาะกับสภาพสังคม

-มีส่วนร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ ในการวิเคราะห์รากสาเหตุกรณีมีเหตุภัย และให้คำแนะนำที่เสริมสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ

อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงงาน
ดาวน์โหลด pdf 

อาคารอยู่อาศัยรวม
ดาวน์โหลด pdf 

 

สถานบริการ โรงมหรสพ อาคารชุมนุมคน
ดาวน์โหลด pdf 

 

 ป้าย
ดาวน์โหลด pdf  

 

ข่าวอบรม,สัมมนา

วันที่ 25/06/2018   11:23:24

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์

ดูรายละเอียด...


วันที่ 04/05/2018   11:29:53

โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ

ดูรายละเอียด...


วันที่ 20/04/2018   14:36:48

เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

ดูรายละเอียด...


วันที่ 16/02/2018   14:58:38

อบรม พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ดูรายละเอียด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม