ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
TIP


มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 1)มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน (ตอนที่ 1)
วันที่ 01/08/2014   20:38:56

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ในร่างกฎกระทรวงฯ ได้อ้างอิงถึงมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าไว้หลายส่วนด้วยกัน

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2 แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2
วันที่ 01/08/2014   20:36:56

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 2
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1
วันที่ 01/08/2014   20:37:10

แบบเสริมเหล็กโครงสร้างบ้านปูนต้านแผ่นดินไหว ตอนที่ 1
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว
วันที่ 01/08/2014   20:37:23

10 ข้อแนะนำการก่อสร้างบ้านในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหวเสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว
วันที่ 01/08/2014   20:37:35

เสริมแกร่งเสาอาคารเก่าต้านแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงรายวิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
วันที่ 01/08/2014   20:37:48

วิเคราะห์ 5 สาเหตุหลักโครงสร้างเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
วันที่ 01/08/2014   20:38:00

ระดับความเสียหายของโครงสร้าง กฎ 4 ข้อก่อสร้างเสาในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
วันที่ 01/08/2014   20:38:12

แนวทางจัดการโครงสร้างที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเชียงราย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมืออย่างไรประเทศไทยเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวและสึนามิแค่ไหนและจะรับมืออย่างไร
วันที่ 01/08/2014   20:38:26

โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

หลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลังหลักเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง
วันที่ 16/05/2014   15:34:16

วันที่ ๑๖ พฤษภาคมม ๒๕๕๗ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น ๖ โดยสภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
วันที่ 10/12/2013   09:47:14

เอกสารประกอบการบรรยาย
การว่าจ้างวิศวกรที่รปรึกษา
โดย อนันต์ สุนทรศิริ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
http://www.ceat.or.th
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรมวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม
วันที่ 10/12/2013   09:19:36

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานการให้บริการงานวิชาชีพวิศวกรรม
โดย สุพจน์ เจียมจรัสรังษี
นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

http://www.ceat.or.th 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - มาตรฐานการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรม
วันที่ 08/12/2013   08:54:36

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานการให้บริการงานวิชาชีพวิศวกรรม
โดย อนุชิต เจริญศุภกุล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
http://www.ceat.or.th
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้องวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้อง
วันที่ 16/11/2013   22:10:24

เอกสารประกอบการบรรยาย
การเลือกใช้เครื่องสูบน่้ำอย่างถูกต้องเพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า
โดย ครรชิต วิเศษสมภาคย์
กรรมการผู้จัดการ บจก สหพีร์เอ็นจิเนียริ่ง
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารประกอบการบรรยาย - ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเอกสารประกอบการบรรยาย - ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ 16/11/2013   21:02:45

เอกสารประกอบการบรรยาย
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 18E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 18
วันที่ 29/10/2013   16:42:16

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 18 แนวทางการตรวจสอบระบบระบายอากาศ

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 17E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 17
วันที่ 29/10/2013   16:39:57

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 17 แนวทางการตรวจสอบระบบขยะมูลฝอย

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 16E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 16
วันที่ 29/10/2013   05:48:14

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 16 แนวทางการตรวจสอบระบบระบายน้ำฝน

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 15E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 15
วันที่ 27/10/2013   08:19:42

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 15 แนวทางการตรวจสอบระบบระบายน้ำเสีย

E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 14E-Learning สภาวิศวกร - องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบอาคาร บทที่ 14
วันที่ 25/10/2013   05:55:15

ระบบ E-Learning ของสภาวิศวกร ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบอาคาร
บทที่ 14 แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม:ระบบประปา

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th