ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


ใบรับรอง ร๑ ของอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อ ๒๑ วรรค ๔ ของกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด

"ให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามวรรคสองไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น"

เพื่อให้ผู้ใช้สอยอาคารในอาคารรับทราบว่า อาคารนั้นๆ มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย

เพื่อช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาคารที่ได้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี และอาคารได้รับใบรับรอง ร๑ เป็นประจำทุกปี ให้ผู้ใช้สอยอาคารต่างๆ ได้รับทราบ สมาคมจะพยายามรวบรวมข้อมูลมาช่วยเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

 อาคาร ซอฟต์แวร์พาร์คอาคาร ซอฟต์แวร์พาร์ค
อาคาร THE PRESIDENT PARKอาคาร THE PRESIDENT PARK
อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
โฮมโปร รัตนาธิเบศร์โฮมโปร รัตนาธิเบศร์
อาคาร สยามกลการ สำนักงานใหญ่อาคาร สยามกลการ สำนักงานใหญ่
อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลซอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลซ
อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ
อาคาร ตะวันนา ไนท์บาซาร์อาคาร ตะวันนา ไนท์บาซาร์
อาคาร ธนาคารกสิกรไทย  สาขาพหลโยธินอาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน
อาคาร ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์อาคาร ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์
อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
อาคาร โฮมโปร (เอกมัย-รามอินทรา)อาคาร โฮมโปร (เอกมัย-รามอินทรา)
อาคาร 208 Wireless Roadอาคาร 208 Wireless Road
อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๑๐)อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๑๐)
อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๙)อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๙)
อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๔)อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๔)
อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๒)อาคาร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ (อาคาร ๒)
อาคาร คุณอรรถวิทย์อาคาร คุณอรรถวิทย์
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๑๐อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๑๐
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๗อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๗
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๖อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๖
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๕อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๕
อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๓อาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร ๓
อาคาร เชลล์แห่งประเทศไทย (อาคาร ๑)อาคาร เชลล์แห่งประเทศไทย (อาคาร ๑)
ศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดาศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดา
อาคาร เซ็นทรัล สีลมอาคาร เซ็นทรัล สีลม
อาคาร เซ็นทรัล ชิดลม ทาวเวอร์อาคาร เซ็นทรัล ชิดลม ทาวเวอร์
อาคาร โรงพยาบาลปิยะเวทอาคาร โรงพยาบาลปิยะเวท
อาคาร ใบหยก ๒อาคาร ใบหยก ๒
อาคาร ใบหยก ๑อาคาร ใบหยก ๑
อาคารชาร์เตอร์สแควร์อาคาร ชาร์เตอร์สแควร์
อาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ อาคาร เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
อาคาร Supreme Complexอาคาร Supreme Complex
อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยอาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยarticle
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th