ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ใบรับรอง ร๑ ของโรงงาน

 

 

ข้อ ๒๑ วรรค ๔ ของกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด

"ให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามวรรคสองไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น"

เพื่อให้ผู้ใช้สอยอาคารในอาคารรับทราบว่า อาคารนั้นๆ มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย

เพื่อช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาคารที่ได้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี และอาคารได้รับใบรับรอง ร๑ เป็นประจำทุกปี ให้ผู้ใช้สอยอาคารต่างๆ ได้รับทราบ สมาคมจะพยายามรวบรวมข้อมูลมาช่วยเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

 โรงงาน บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์โรงงาน บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
โรงงาน ไทยวาโก้ (ศรีราชา)โรงงาน ไทยวาโก้ (ศรีราชา)
โรงงาน ไทยวาโก้ (พระราม ๓)โรงงาน ไทยวาโก้ (พระราม ๓)
โรงงาน บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้งโรงงาน บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง
โรงงาน วิศวกิจพัฒนา (โรง ๒)โรงงาน วิศวกิจพัฒนา (โรง ๒)
โรงงาน วิศวกิจพัฒนา (โรง ๑)โรงงาน วิศวกิจพัฒนา (โรง ๑)
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th