ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ใบรับรอง ร๑ ของอาคารอยู่อาศัยรวม

ข้อ ๒๑ วรรค ๔ ของกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด

"ให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามวรรคสองไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น"

เพื่อให้ผู้ใช้สอยอาคารในอาคารรับทราบว่า อาคารนั้นๆ มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย

เพื่อช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาคารที่ได้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี และอาคารได้รับใบรับรอง ร๑ เป็นประจำทุกปี ให้ผู้ใช้สอยอาคารต่างๆ ได้รับทราบ สมาคมจะพยายามรวบรวมข้อมูลมาช่วยเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกันอาคารชุดลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 (อาคาร A)อาคารชุดลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 (อาคาร A)
อาคารชุด ดิ เอ็มไพร์ เพลสอาคารชุด ดิ เอ็มไพร์ เพลส
อาคารชุดลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่อาคารชุดลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่
อาคารชุด ลุมพินี เพลส พระรามเก้า-รัชดา ซี-ดีอาคารชุด ลุมพินี เพลส พระรามเก้า-รัชดา ซี-ดี
ชุดพักอาศัยรวม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ คอนโดเทลชุดพักอาศัยรวม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ คอนโดเทล
ชุดพักอาศัยรวม หัวหินคลิฟวิว คอนโดเทลชุดพักอาศัยรวม หัวหินคลิฟวิว คอนโดเทล
อาคาร เอสเมอรัลดา อพาร์ทเม้นต์อาคาร เอสเมอรัลดา อพาร์ทเม้นต์
อาคาร เอ็มไพร์ เฮ้าส์อาคาร เอ็มไพร์ เฮ้าส์
อาคาร เดอะนิช ลาดพร้าว ๔๘ อาคาร ๑อาคาร เดอะนิช ลาดพร้าว ๔๘ อาคาร ๑
อาคาร แบงค็อค ทรัพย์ อาคาร Aอาคาร แบงค็อค ทรัพย์ อาคาร A
อาคารอยู่อาศัยรวม เดอะลิงก์ 1อาคารอยู่อาศัยรวม เดอะลิงก์ 1
อาคารอยู่อาศัยรวม เดอะลิงค์ 2อาคารอยู่อาศัยรวม เดอะลิงค์ 2
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th