ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ใบรับรอง ร๑ ของป้าย

ข้อ ๒๑ วรรค ๔ ของกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด

"ให้เจ้าของอาคารหรือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามวรรคสองไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น"

เพื่อให้ผู้ใช้สอยอาคารในอาคารรับทราบว่า อาคารนั้นๆ มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย

เพื่อช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาคารที่ได้มีการจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี และอาคารได้รับใบรับรอง ร๑ เป็นประจำทุกปี ให้ผู้ใช้สอยอาคารต่างๆ ได้รับทราบ สมาคมจะพยายามรวบรวมข้อมูลมาช่วยเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกันป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาเอกมัย-รามอินทรา ๓ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาเอกมัย-รามอินทรา ๓
ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาลาดพร้าว ๗๑ป้ายสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส สาขาลาดพร้าว ๗๑
ป้าย พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำป้าย พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (หจก.เค.สยาม เซอร์วิส)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (หจก.เค.สยาม เซอร์วิส)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.จิตรอิสระ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.จิตรอิสระ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.แจสมินออยล์)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.แจสมินออยล์)article
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.ไฮ ปิโตร)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.ไฮ ปิโตร)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.บางบอนประเสริฐศิริ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.บางบอนประเสริฐศิริ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.ยุวจิตติ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.ยุวจิตติ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.22 มิตรพันธ์)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (บจก.22 มิตรพันธ์)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศวนิชออยล์ (สนญ))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศวนิชออยล์ (สนญ))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก. ไทรทองบริการ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก. ไทรทองบริการ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศรัชดา (สาขา 1))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศรัชดา (สาขา 1))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.รุ่งพัฒนาบริการเลิศ)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.รุ่งพัฒนาบริการเลิศ)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (เพชรสัมมากร (สาขา 1))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (เพชรสัมมากร (สาขา 1))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศวนิชออยล์ (สาขา 1))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.เลิศวนิชออยล์ (สาขา 1))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก.อ้ายแอนด์เอื้องออยล์)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก.อ้ายแอนด์เอื้องออยล์)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก. ณัฐพล ออยล์เซอร์วิส (สาขา 3))ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (หจก. ณัฐพล ออยล์เซอร์วิส (สาขา 3))
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.นำรุ่งเรือง 1992)ป้ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (บจก.นำรุ่งเรือง 1992)
ป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาแยกลาดพร้าวป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาแยกลาดพร้าวarticle
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th