ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ข่าวอบรม,สัมมนา

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารDownload Certificate Online
วันที่ 17/06/2024   14:08:31
ยกระดับเส้นทางออกหนีไฟในอาคารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ ของ วสท.และ NFPA
วันที่ 05/03/2020   09:39:24

ยกระดับเส้นทางออกหนีไฟในอาคารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ ของ วสท.และ NFPA

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรับปรุงอาคาร อย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต รุ่นที่ 2
วันที่ 05/03/2020   09:41:09

ปรับปรุงอาคารอย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต (รุ่นที่ 2)

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวสท.

WORKSHOP เสริมประสบการณ์ในความรู้วิศวกรรมอาคาร
วันที่ 15/10/2019   11:16:49

WORKSHOP เสริมประสบการณ์ในความรู้วิศวกรรมอาคาร รุ่นที่ 1

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ

การเตรียมพร้อมการทำงานช่างไฟฟ้า กับแผงสวิตซ์แรงต่ำ
วันที่ 05/09/2019   16:57:35

โครงการอบรม และศึกษาดูงาน

การเตรียมพร้อมการทำงานช่างไฟฟ้า กับแผงสวิตซ์แรงต่ำ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 07.30 - 12.00 น.

ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข รุ่นที่ 2
วันที่ 10/09/2019   13:13:22

เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข (รุ่นที่ 2)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 9article
วันที่ 05/09/2019   17:00:30

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อม

สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 9

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวสท.

โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1article
วันที่ 04/05/2018   11:29:53

โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ

เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561article
วันที่ 20/04/2018   14:36:48

เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษarticle
วันที่ 16/02/2018   14:58:38

อบรม พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th