ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร


การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันที่ 24/05/2014   07:18:44

เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 18 มี.ค. 2557 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม (ชั้น 6)จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกรคู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกร
วันที่ 29/12/2013   07:23:16
คลิป vcd ของสภาวิศวกร โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับงานวิศวกรรมคลิป vcd ของสภาวิศวกร โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับงานวิศวกรรม
วันที่ 19/10/2013   06:17:42
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
วันที่ 07/09/2013   12:12:24

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 
สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน
รวมทั้งเครือข่ายที่ท่านมีความร่วมมือด้วย เข้าร่วมงาน
"มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. (TRF IP EXPO 2013)"
ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (6 สค 2556)หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (6 สค 2556)
วันที่ 04/09/2013   21:15:34

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ครั้งที่ 6-6/2556 วันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งรับทราบเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อ 6 สิงหาคม 2556

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th