ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ข่าวอบรม,สัมมนา

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร เสวนารายเดือน ครั้งที่ 8 เสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร article
วันที่ 10/02/2013   13:11:08

เสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร

เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7 ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร๑เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7 ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร๑article
วันที่ 02/02/2013   23:08:48

เสวนา เพื่อให้ความรู้และแนะนำการทำรายงาน ตามแบบรายงานกรมโยธาธิการและผังเมือง (รายงานดั่งเดิม) และรายงานรูปแบบ 4 หน่วยงาน สนย- วสท-อาษา-ตปอ (รายงานทางเลือกรูปแบบใหม่) สำรองที่นั่งด่วน ห้องประชุมรองรับได้ 100 ที่นั่ง
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00 - 16:00 น.

อบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาการอพยพอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาการอพยพ
วันที่ 17/01/2013   05:17:36

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร ให้ได้ใบรับรอง ร๑"เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร ให้ได้ใบรับรอง ร๑"article
วันที่ 19/01/2013   09:48:06

เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร๑"
คลิกที่นี่ ชมภาพบรรยากาศในงานประชุมชี้แจง

อบรมการทำงานในที่อับอากาศสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทฤษฎี 11 ชั่วโมง ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง article
วันที่ 09/02/2013   21:19:14

อบรม ทำงานที่อับอากาศ
จำกัดที่ 30 ที่นั่งเท่านั้น

ภาคทฤษฏี 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อาคาร วสท
ภาคปฏิบัติ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สระบุรี (มีรถบัสรับส่ง)

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เสวนารายเดือนครั้งที่ 4 เรื่อง ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิงarticle
วันที่ 18/12/2012   19:41:00
เสวนา เรื่อง อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ วันที่ 7 พย.2555 ณ เมืองทองธานี ห้อง Shapphire 204-206article
วันที่ 18/12/2012   19:41:18
เสวนารายเดือนครั้งที่ 5 เรื่อง วัตถุอันตรายกับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555article
วันที่ 10/01/2013   13:42:18
สถาปนิกสยามจัดอบรมสัมมนา กฎกระทรวงสถานบริการสถาปนิกสยามจัดอบรมสัมมนา กฎกระทรวงสถานบริการarticle
วันที่ 06/12/2012   16:12:04

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หัวข้อ "กฎกระทรวงสถานบริการแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่" ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ

ตัวอย่างใบประกาศเข้าร่วมเสวนาและหางบัตรแสดงสิทธิืตัวอย่างใบประกาศเข้าร่วมเสวนาและหางบัตรแสดงสิทธิื
วันที่ 13/11/2012   14:58:43

เสวนารายเดือน เป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย แนวทางการตรวจสอบอาคาร ประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th