ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

 

 คมชัดลึก - เครื่องเล่นสลิงขาดคมชัดลึก - เครื่องเล่นสลิงขาด (๑๐ กค ๒๕๕๖)
วันที่ 15/07/2013   06:22:01
ส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (๑๓ กพ ๒๕๕๖)ขอให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (๑๓ กพ ๒๕๕๖)article
วันที่ 22/02/2013   07:11:26
เงินทองในอสังหา - ตรวจสอบอาคารเงินทองในอสังหา - ตรวจสอบอาคาร
วันที่ 16/02/2013   22:02:38
Secutech New Express Issue No 2Secutech New Express Issue No 2
วันที่ 15/02/2013   23:39:41
เข้าพบคุณดิสพล ยิ้มขลิบ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าพบคุณดิสพล ยิ้มขลิบ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 04/02/2013   15:49:31

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เข้าพบปรึกษานายดิสพล ยิ้มขลิบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

TNN24 ทุกข์ชาวบ้าน "ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง"TNN24 ทุกข์ชาวบ้าน "ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง"article
วันที่ 04/03/2013   06:14:04

TNN24 รายการทุกข์ชาวบ้าน
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556
ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง
นายสุพัตถ์ จารุศร นายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
นายวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

วิทยากร วิทยาลัยป้องกันและบร่รเทาสาธารณภัย
วันที่ 04/02/2013   10:29:18

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร สนับสนุนวิทยากร บรรยายเรื่อง "ความปลอดภัยและอันตรายจากอัคคีภัย" "มาตรฐานและการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ"

วิทยากร สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน สมัชชาสภาองค์กรชุมชน
วันที่ 02/02/2013   15:12:08

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร สนับสนุนวิทยากร บรรยาย "การตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร"

เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองarticle
วันที่ 24/01/2013   17:27:25

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิาการและผังเมือง นำโดยนายกสมาคมฯ นายวิเชียร บุษยบัณฑูร  วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556

เยี่ยมคารวะ นายอนวัช บูรพาชน
วันที่ 04/01/2013   20:43:39

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนวัช บูรพาชน

มาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารในการจัดงานรื่นเริงมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารในการจัดงานรื่นเริงarticle
วันที่ 10/01/2013   16:46:55

กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารให้ผู้ประกอบกิจการ สถานบริการ ผู้จัดงานรื่นเริงหรือเจ้าของอาคารนำไปปฏิบัติ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 ธค 2555    กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 ธค 2555 article
วันที่ 10/01/2013   16:47:32

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในบ้านและอาคาร โดยจัดกิจกรรม 4 มุมเมือง 4 สัปดาห์ โดยจัดครั้งที่ 4 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555

อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมืองอาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง มอบรางวัลอาคารตัวอย่าง ๒๑ อาคาร เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕article
วันที่ 10/01/2013   16:53:49

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง คัดเลือกอาคารตัวอย่างด้านความปลอดภัย จำนวน ๒๑ อาคาร

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 ธค 2555  กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 ธค 2555 article
วันที่ 10/01/2013   16:47:52

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในบ้านและอาคาร โดยจัดกิจกรรม 4 มุมเมือง 4 สัปดาห์ โดยจัดครั้งที่ 4 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555

อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจอาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจarticle
วันที่ 10/01/2013   16:54:13

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง วาง Agenda อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th