ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


อัลบั้มรูป ตปอ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรระดับต้น โปรแกรม 1 (อจ.ไชยวัฒน์ ปิยัสสพันธุ์)
รายละเอียด:

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
โครงการอบรมหลักสูตร "วิศวกรระดับต้น"

รุ่น 2 โปรแกรม 1
หัวข้อ "ความรู้พื้นฐานและประเภทระบบปรับอากาศ"
โดยวิทยากร ... คุณไชยวัฒน์ ปิยัสสพันธุ์

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557

 

จำนวนรูป : 79 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด:

 

เอกสารประกอบการสัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" วันที่ 18 มี.ค. 2557 โรงแรมเอสซี ปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สภาวิศวกร จัดการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า" ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม (ชั้น 6) โรงแรมเอสซี ปาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จำนวนรูป : 169 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : คู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกร
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 119 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - สายไฟทนไฟ มาตรฐานใหม่และการใช้งาน
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานไฟฟ้าใหม่ เพื่อก้าวสู่ AEC บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ
โดย คุณประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ แซฟไฟร์ ๑๐๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 62 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - มาตรฐานไฟฟ้าใหม่ เพื่อก้าวสู่ AEC บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานไฟฟ้าใหม่ เพื่อก้าวสู่ AEC บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ
โดย คุณสุธี ปิ่นไพสิฐ
วิศวกรไฟฟ้าเชี่ยวชาญ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ แซฟไฟร์ ๑๐๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 37 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - บริเวณอันตราย (Hazardous Locations)
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
บริเวณอันตราย (Hazardous Locations)
โดย กิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประ
ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ แซฟไฟร์ ๑๐๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

จำนวนรูป : 78 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับใหม่ บทที่ 5 และ 6
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับใหม่ บทที่ 5 และ 6
โดย ลือชัย ทองนิล
ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ แซฟไฟร์ ๑๐๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 46 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย EIT Standard 2001-51
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย EIT Standard 2001-51
ข้อกำหนดทั่วไป บทที่ 1-4 
โดย กิตติศักดิ์ วรรณแก้ว
รองผู้อำนวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าและทดสอบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ แซฟไฟร์ ๑๐๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 66 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - ตัวอย่างการติดตั้งโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
หัวข้อ ตัวอย่างการติดตั้งโดมไฟฟ้าฉุกเฉิน
โดย คุณสุธี ปิ่นไพสิฐ
วิศวกรไฟฟ้าเชี่ยวชาญ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ จูปิเตอร์ ๑๒-๑๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 43 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ - ใช้ MCM แน่ใจว่าปลอดไฟ
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการบรรยาย
ใช้ MCM แน่ใจว่าปลอดไฟ
โดย ศศิน วิบูลบัณฑิตยกิจ
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ จูปิเตอร์ ๑๑ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนรูป : 187 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th