ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


อัลบั้มรูป ตปอ
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : สไลด์เสวนา "หัวข้อ “ไฟฟ้าดับ อาจจับปรับเจ้าของป้าย”
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ล้างถังเก็บน้ำประปาใต้ดิน (ต่อ)
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 49 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ล้างถังเก็บน้ำประปาใต้ดิน
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : เสวนารายเดือน ผู้ตรวจสอบอาคาร เรื่อง กฎกระทรวง สถานบริการ 2555
รายละเอียด:

เอกสารประกอบการเสวนารายเดือน ครั้งที่ ๓ เรื่อง กฎกระทรวง สถานบริการ พศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

จำนวนรูป : 76 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพการอบรมหลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (3)
รายละเอียด:

ภาพการอบรมหลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดย บริษัท ไทยเซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด เลขทะเบียนที่ อ.๕๔-๐๐๑
 

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพการอบรมหลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (2)
รายละเอียด:

ภาพการอบรมหลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดย บริษัท ไทยเซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด เลขทะเบียนที่ อ.๕๔-๐๐๑
 

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ภาพการอบรมหลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
รายละเอียด:

ภาพการอบรมหลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดย บริษัท ไทยเซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด เลขทะเบียนที่ อ.๕๔-๐๐๑
 

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมพบปะผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล
รายละเอียด:

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร มีมติแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร โดยได้เชิญผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย เพื่อเป็นคณะทำงานในการกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร และต้นทุนในการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร โดยในการประชุมพบปะครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคาร วสท มีผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารตอบรับเข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๕ บริษัท สมาคมฯ จะได้ทาบทามผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เรียงตามลำดับรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลที่ให้บริการตรวจสอบอาคารในกรุงเทพมหานครจำนวนมากไปหาน้อย ซึ่งบางบริษัทได้ตอบรับเข้าร่วมคณะทำงาน บางบริษัทยังไม่ตอบรับ บางบริษัทตอบปฏิเสธ ซึ่งสมาคมจะรวบรวมให้ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย จึงจะประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลเป็นกรรมการในคณะทำงาน และจึงจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อแบ่งภารกิจไปดำเนินการต่อไป

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : การตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารชุด
รายละเอียด:

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร โดยคุณรณรงค์ กระจ่างยศ กรรมการสมาคม และอนุกรรมการในคณะทำงานประสานความร่วมมือสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารชุด ของการฝึกอบรมป้องกันและรงับอัคคีภัย ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย สู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มกราคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วิทยากร สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน สมัชชาสภาองค์กรชุมชน
รายละเอียด:

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร สนับสนุนวิทยากร โดย คุณมนูญ เทพไพฑูรย์ เป็นวิทยากรบรรยายการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร ให้กับสมาชิกสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมปลอดภัยไว้ก่อนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th