ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


การตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารชุด article
วันที่ 17/02/2013   17:51:01

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร โดยคุณรณรงค์ กระจ่างยศ กรรมการสมาคม และอนุกรรมการในคณะทำงานประสานความร่วมมือสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารชุด ของการฝึกอบรมป้องกันและรงับอัคคีภัย ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย สู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 
คณะทำงานประสานงานสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย วันที่ 16/11/2013   19:22:30
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๔๐/๒๕๕๖ วันที่ 14/03/2013   09:14:50
ผังแสดงความร่วมมือเพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ วันที่ 15/02/2013   07:54:35
รายนามคณะทำงานประสานงานสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน วันที่ 14/03/2013   00:11:55Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th