ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ประกาศที่ ๐๓๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร
วันที่ 06/04/2013   12:26:38

ประกาศที่ ๐๓๔  / ๒๕๕๖

เรื่องแต่งตั้ง

คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนการปฎิบัติงานตรวจสอบอาคาร

 -----------------------------------
 

อาศัยมติตามที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

                             ๑.      นายธวัช  มีชัย                                                                          ประธานคณะทำงาน

                             ๒.      ผู้แทน บจก.กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์ (น.0122/2550)                           กรรมการ

                             ๓.      ผู้แทน บจก.ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท (น.0201/2552)                                   กรรมการ

                             ๔.      ผู้แทน บจก.คอนสตรัคชั่น ออดิท (น.0068/2550)                                    กรรมการ

                             ๕.      ผู้แทน บจก.ดีส์ อินสเป็กเตอร์ (น.0072/2550)                                        กรรมการ

                             ๖.      ผู้แทน บจก.ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง (น.0131/2550)                                  กรรมการ

                             ๗.      ผู้แทน บจก.นนกรุ๊ป (น.0093/2550)                                                      กรรมการ

                             ๘.      ผู้แทน บจก.บิลดิง อินสเปคเตอร์ (น.0053/2550)                                    กรรมการ

                             ๙.      ผู้แทน บจก.บิลดิ้ง ออดิท (น.0133/2550)                                              กรรมการ

                        ๑๐.      ผู้แทน บจก.บิวดิ้งพลัสอัพ (น.0064/2550)                                             กรรมการ

                        ๑๑.      ผู้แทน บจก.โปรเฟสชันแนล ทีม เอ็นจิเนียริง แอนด์

คอนซัลแทนท์ (น.0067/2550)                                                              กรรมการ

                        ๑๒.      ผู้แทน บจก.พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ (น.0047/2550)                            กรรมการ

                        ๑๓.      ผู้แทน บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ (น.0081/2550)                     กรรมการ

                        ๑๔.      ผู้แทน บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีซายน์ (น.0074/2550)               กรรมการ

                        ๑๕.      ผู้แทน บจก.เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ (น.0036/2550)                            กรรมการ

                        ๑๖.      ผู้แทน บจก.เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม (น.0219/2554)                         กรรมการ

                        ๑๗.      ผู้แทน หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45 (น.0198/2552)                                กรรมการ

                        ๑๘.      ผู้แทน บจก.ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ (น.0011/2550)                            กรรมการ

                        ๑๙.      ผู้แทน บจก.วอรันเทค (น.0002/2550)                                                   กรรมการ

                        ๒๐.      ผู้แทน บจก.สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง (น.0113/2550)                                 กรรมการ

                        ๒๑.      ผู้แทน บจก.สหรัฐ บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ เซอร์วิส (น.0091/2550)                กรรมการ

                        ๒๒.      ผู้แทน บจก.แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น (น.0008/2550)                     กรรมการ

                        ๒๓.      ผู้แทน บจก.เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน (น.0195/2552)                                    กรรมการ

                        ๒๔.      ผู้แทน บจก.เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริ่ง (น.0157/2551)                           กรรมการ

                        ๒๕.      ผู้แทน บจก.เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนซัลแท้นท์
(น.0060/2550)                                                              กรรมการ

                        ๒๖.      ผู้แทน บจก.แอลไลแอนซ์ พลัส (น.0170/2551)                                       กรรมการ

                        ๒๗.      ผู้แทน บจก.ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง (น.0193/2552)                                    กรรมการ

                        ๒๘.      ผู้แทน บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ (น.0022/2550)                        กรรมการและเลขานุการ

                        ๒๙.      นส. จันทร์จิรา ขุนทอง                                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่

           ๑.      พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร และแนวทางการนำไปใช้งานให้แพร่หลายในวงการวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร และนำเสนอคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารเพื่อพิจารณาต่อไป

           ๒.      ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดต้นทุนการปฏิบัติงานการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคารที่ได้กำหนดไว้ และนำเสนอคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารเพื่อพิจารณาต่อไป

           ๓.      พิจารณาศึกษาผลได้ผลเสียของแนวคิดของการแบ่งระดับผู้ตรวจสอบอาคารที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำลังจะมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อการดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารเพื่อพิจารณากำหนดจุดยืนต่อไป

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 

                                                                   (นายวิเชียร บุษยบัณฑูร)

            นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

ประชุมพบปะผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล ครั้งที่ ๑ วันที่ 17/02/2013   18:35:23
รายนามคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร วันที่ 14/03/2013   08:44:49 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th