ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ

 

 

ลำดับ

วันที่เข้าประเมิน

ชื่อ - สกุล

ผลการประเมิน

562

15 มกราคม 2560

นายการุณ เกตุษา

ผ่าน

561

15 มกราคม 2560

นายเศกสิทธิ์ วงค์ดียิ่ง

ผ่าน

560

15 มกราคม 2560

นายนิพนธ์ แคนจา

ผ่าน

559

15 มกราคม 2560

นายสุรพงษ์ คงทอง

ผ่าน

558

15 มกราคม 2560

นายสหรัฐ สิทธิพูลทอง

ผ่าน

557

15 มกราคม 2560

นายมานิตย์ ศรีบัวขาว

ผ่าน

556

15 มกราคม 2560

นายสุชาติ สมประสงค์

ผ่าน

555

15 มกราคม 2560

นายคฑาวุธ กรุดทอง

ผ่าน

554

15 มกราคม 2560

นายอนันทวุฒิ นาคไร่ขิง

ผ่าน

553

15 มกราคม 2560

นายสุนทร ตุลยะปรีชา

ผ่าน

552

15 มกราคม 2560

นายชัชวาล หลงทรัพย์

ผ่าน

551

15 มกราคม 2560

นายชุติพัฒน์ ภาคพูลไผ่

ผ่าน

550

15 มกราคม 2560

นายเชาวลิต บรรจงนึก

ผ่าน

549

15 มกราคม 2560

นายบรรจบ แสงเทศ

ผ่าน

548

15 มกราคม 2560

นายศุภกร ประพิศ

ผ่าน

547

15 มกราคม 2560

นายภานุวัฒน์ นางาม

ผ่าน

546

15 มกราคม 2560

นายพิธิวัฒน์ โพธิสาร

ผ่าน

545

15 มกราคม 2560

นายธีระศักดิ์ ศรีไกรเวช

ผ่าน

544

15 มกราคม 2560

นายอานุภาพ คงเพชรพันธ์

ผ่าน

543

15 มกราคม 2560

นายสมบัติ ไชยวงษ์

ผ่าน

542

15 มกราคม 2560

นายพจน์ ปิงหมื่น

ผ่าน

541

15 มกราคม 2560

นายอานุพันธ์ คงเพชรพันธ์

ผ่าน

540

15 มกราคม 2560

นายททนา ชื่นตะโก

ผ่าน

539

15 มกราคม 2560

นายจิรชัย คงเพชรพันธ์

ผ่าน

538

15 มกราคม 2560

นายศุภณัฐ แก้วเกร็ด

ผ่าน

537

15 มกราคม 2560

นายสุเทพ แอตาล

ผ่าน

536

15 มกราคม 2560

นายพงษ์พันธุ์ ศรียารักษ์

ผ่าน

535

15 มกราคม 2560

นายเกียรติศักดิ์ วิชัยรัตน์

ผ่าน

534

15 มกราคม 2560

นายกอบชัย สระทองนวน

ผ่าน

533

15 มกราคม 2560

นายวัชรพล แดงชอบกิจ

ผ่าน

532

15 มกราคม 2560

นายพงศักดิ์ ศรียารักษ์

ผ่าน

531

15 มกราคม 2560

นายณัฐธัญ คนยงค์

ผ่าน

530

15 มกราคม 2560

นายธนทัต สิริโภคไพบูรณ์

ผ่าน

529

15 มกราคม 2560

นายนพดล ดอนไพรยอด

ผ่าน

528

15 มกราคม 2560

นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์ชัยภูมิ

ผ่าน

527

15 มกราคม 2560

นายจิรพนธ์ นามจันดา

ผ่าน

526

15 มกราคม 2560

นายไพโรจน์ จะรุรัมย์

ผ่าน

525

15 มกราคม 2560

นายเทพณรินทร์ สารทอง

ผ่าน

524

15 มกราคม 2560

นายยุทธภูมิ พูลสุภาพ

ผ่าน

523

15 มกราคม 2560

นายคมสัน วงศ์วิลาศ

ผ่าน

522

15 มกราคม 2560

นายพรชัย อำนวยสาร

ผ่าน

521

15 มกราคม 2560

นายโกศล สุวรรณมณีพงศ์

ผ่าน

520

15 มกราคม 2560

นายอุดม ชัยณรงค์

ผ่าน

519

15 มกราคม 2560

นายธนิท ช่วยกลาง

ผ่าน

518

15 มกราคม 2560

นายฉัตรเฉลิม คงเพิ่มพูล

ผ่าน

517

15 มกราคม 2560

นายภิญโญ วิทยาประโคน

ผ่าน

516

15 มกราคม 2560

นายนะที ทองใบ

ผ่าน

515

15 มกราคม 2560

นายเชาวฤทธิ์ อารีย์วงค์

ผ่าน

514

15 มกราคม 2560

นายประมวล สุริยา

ผ่าน

513

15 มกราคม 2560

นายทศกร ศรีมนตรี

ผ่าน

512

15 มกราคม 2560

นายสมชาติ รามณี

ผ่าน

511

15 มกราคม 2560

นายอนุรักษ์ โอภาศ

ผ่าน

510

15 มกราคม 2560

นายมณฑล พัฒโน

ผ่าน

509

15 มกราคม 2560

นายพลภัทร์ อาตีนา

ผ่าน

508

15 มกราคม 2560

นายสง่า สงรัมย์

ผ่าน

507

15 มกราคม 2560

นายจตุรงค์ จันทร์ลัง

ผ่าน

506

15 มกราคม 2560

นายพันธ์ศักดิ์ เตชะวิญญูธรรม

ผ่าน

505

15 มกราคม 2560

นายอนุ แสนคำ

ผ่าน

504

15 มกราคม 2560

นายเกรียงศักดิ์ บุตรศรี

ผ่าน

503

15 มกราคม 2560

นายชัชวาล ถิ่นสีถาน

ผ่าน

502

15 มกราคม 2560

นายพงษ์พัฒน์ กุตัน

ผ่าน

501

15 มกราคม 2560

นายกฤษฎากร จันทะวงษ์

ผ่าน

500

15 มกราคม 2560

นายคะนองศักดิ์ สอนพิมพ์

ผ่าน

499

15 มกราคม 2560

นายธวัชชัย ตาทิพย์

ผ่าน

498

15 มกราคม 2560

นายนพรัตน์ ขาวผ่อง

ผ่าน

497

15 มกราคม 2560

นายรัตนพล อยู่เสดียง

ผ่าน

496

15 มกราคม 2560

นายสมปอง พลสีลา

ผ่าน

495

15 มกราคม 2560

นายรณชัย เสือนาราง

ผ่าน

494

15 มกราคม 2560

นายวราพงศ์ นุกูลวรรณ์

ผ่าน

493

15 มกราคม 2560

นายสุพจน์ ศิริวัย

ผ่าน

492

15 มกราคม 2560

นายพิพัฒน์ บุรีรัตน์

ผ่าน

491

15 มกราคม 2560

นายสันติ ตันมีสุข

ผ่าน

490

15 มกราคม 2560

นายพืชมงคล จังสนั่นไพศาล

ผ่าน

489

15 มกราคม 2560

นายทวิชาติ กลั่นขยัน

ผ่าน

488

15 มกราคม 2560

นายอรรถพล เนตรวงค์

ผ่าน

487

15 มกราคม 2560

นายอานัน  ชูแสง

ผ่าน

486

25 ธันวาคม 2559

นายธนพล อ่อนไสว

ผ่าน

485

25 ธันวาคม 2559

นายชาญวิทย์ ขารไตรเดช

ผ่าน

484

25 ธันวาคม 2559

นายภานุพงศ์ มีวิชา

ผ่าน

483

25 ธันวาคม 2559

นายบรรจง วิชัยยา

ผ่าน

482

25 ธันวาคม 2559

นายณัฐพงศ์ เครือนวล

ผ่าน

481

25 ธันวาคม 2559

นายธีรวัฒน์ มีวิชา

ผ่าน

480

25 ธันวาคม 2559

นายอนุชา จำปาเงิน

ผ่าน

479

25 ธันวาคม 2559

นายศักดินันท์ เอี่ยมเพ็ง

ผ่าน

478

25 ธันวาคม 2559

นายสุบิน หวังผล

ผ่าน

477

25 ธันวาคม 2559

นายศักดิ์ดำรงณ์ บุญเฟรือง

ผ่าน

476

25 ธันวาคม 2559

นายอดิพงษ์ อรุณรุ่ง

ผ่าน

475

25 ธันวาคม 2559

นายภมรชัย มหายศ

ผ่าน

474

25 ธันวาคม 2559

นายอนา แสงนภัทร

ผ่าน

473

25 ธันวาคม 2559

นายธวัชชัย ปรีเลขา

ผ่าน

472

25 ธันวาคม 2559

นายประการ สิงห์คำ

ผ่าน

471

25 ธันวาคม 2559

นายสิทธิพร นิธิรักษ์สกุล

ผ่าน

470

25 ธันวาคม 2559

นายวิษณุ วรวงศ์

ผ่าน

469

25 ธันวาคม 2559

นายดำรงค์ โทมดอน

ผ่าน

468

25 ธันวาคม 2559

นายวิยา พิลาดี

ผ่าน

467

25 ธันวาคม 2559

นายวรวิทย์ นิลเทศ

ผ่าน

466

25 ธันวาคม 2559

นายไกรสร พานจันทร์

ผ่าน

465

25 ธันวาคม 2559

นายสหพล บุญเฟือง

ผ่าน

464

25 ธันวาคม 2559

นายณัฐพล หนูมาน

ผ่าน

463

25 ธันวาคม 2559

นายไพรัช ธรรมคุณ

ผ่าน

462

25 ธันวาคม 2559

นายอภิชาติ ดาบด้วน

ผ่าน

461

25 ธันวาคม 2559

นายชาญชนะ มาศศรี

ผ่าน

460

25 ธันวาคม 2559

นายวิทวัช พานจันทร์

ผ่าน

459

25 ธันวาคม 2559

นายอนันตศักดิ์ จารุพงศ์พัฒนะ

ผ่าน

458

25 ธันวาคม 2559

นายรชากร หาขาว

ผ่าน

457

25 ธันวาคม 2559

นายกันต์พจน์ ณัฎฐวรพงศ์

ผ่าน

456

25 ธันวาคม 2559

นายศรเพชร บุญเฟรือง

ผ่าน

455

25 ธันวาคม 2559

นายอาทิตย์ แสงคำ

ผ่าน

454

25 ธันวาคม 2559

นายพิชิต มงคล

ผ่าน

453

25 ธันวาคม 2559

นายดนุสรณ์ พานจันทร์

ผ่าน

452

25 ธันวาคม 2559

นายสุชาติ เอมแบน

ผ่าน

451

25 ธันวาคม 2559

นายราดา บุญเฟือง

ผ่าน

450

25 ธันวาคม 2559

นายวนัส เกตุแก้ว

ผ่าน

449

25 ธันวาคม 2559

นายธนโชติ เสมมา

ผ่าน

448

25 ธันวาคม 2559

นายสุพจน์ พันธุ์คุ่ย

ผ่าน

447

25 ธันวาคม 2559

นายเติม นครังสุ

ผ่าน

446

25 ธันวาคม 2559

นายอภิชาติ พรหมอารักษ์

ผ่าน

445

25 ธันวาคม 2559

นายมานัด คำสวน

ผ่าน

444

25 ธันวาคม 2559

นายบุญชก ซาแสงบง

ผ่าน

443

25 ธันวาคม 2559

นายสมชาย จิตรเหิม

ผ่าน

442

25 ธันวาคม 2559

นายกิติศักดิ์ สุขอิน

ผ่าน

441

25 ธันวาคม 2559

นายภิรมย์ กันภัย

ผ่าน

440

25 ธันวาคม 2559

นายโชคอนันต์ อินทนุรักษ์

ผ่าน

439

25 ธันวาคม 2559

นายคำนูณ ช่วยเจริญ

ผ่าน

438

25 ธันวาคม 2559

นายชาติ ถาวงศ์

ผ่าน

437

25 ธันวาคม 2559

นายธำรงวิทย์ วิลัยรัตน์

ผ่าน

436

25 ธันวาคม 2559

นายดำรง บัวชม

ผ่าน

435

25 ธันวาคม 2559

นายเจษฎา จินะ

ผ่าน

434

25 ธันวาคม 2559

นายปิยะพงษ์ เพ็ชรรัตน์

ผ่าน

433

25 ธันวาคม 2559

นายดำรงค์ศักดิ์ ศรีไพบูรณ์

ผ่าน

432

25 ธันวาคม 2559

นายเทพณรงค์ เนียมทอง

ผ่าน

431

25 ธันวาคม 2559

นายจตพงษ์ พุทธรักษา

ผ่าน

430

25 ธันวาคม 2559

นายชรัช จันทปลิน

ผ่าน

429

25 ธันวาคม 2559

นายพศวีร์ โชติธนารัตน์

ผ่าน

428

25 ธันวาคม 2559

นายปริญญา ประสาทเขตร์การ

ผ่าน

427

25 ธันวาคม 2559

นายกัมพล จีรานันทรัตน์

ผ่าน

426

25 ธันวาคม 2559

นายยุทธศักดิ์ สิงห์สุข

ผ่าน

425

25 ธันวาคม 2559

นายกรณ์ฐธัน กุลกิรติ

ผ่าน

424

25 ธันวาคม 2559

นายอาทิตย์ สุระชาติ

ผ่าน

423

25 ธันวาคม 2559

นายจรูญ กลมเกลา

ผ่าน

422

25 ธันวาคม 2559

นายเฉลิมชัย พรมรับ

ผ่าน

421

25 ธันวาคม 2559

นายธนาธาร วิทยศรีศักดิ์

ผ่าน

420

25 ธันวาคม 2559

นายไกรสร พัฒนี

ผ่าน

419

25 ธันวาคม 2559

นายปรีชา อุกอาจ

ผ่าน

418

25 ธันวาคม 2559

นายดำรงค์ แก้วบุญทอง

ผ่าน

417

25 ธันวาคม 2559

นายสวัสดิ์ สร้อยจิต

ผ่าน

416

25 ธันวาคม 2559

นายสุทิน ทนขุนทด

ผ่าน

415

25 ธันวาคม 2559

นายนิมิต จันทะมาตย์

ผ่าน

414

25 ธันวาคม 2559

นายผดุง ตาแดง

ผ่าน

413

25 ธันวาคม 2559

นายรัฐนันท์ แก่นท้าว

ผ่าน

412

25 ธันวาคม 2559

นายศรายุทธ บุญปั๋น

ผ่าน

411

25 ธันวาคม 2559

นายวรวุฒิ ยังอุ่น

ผ่าน

410

25 ธันวาคม 2559

นายวัฒนา ภูจริต

ผ่าน

409

25 ธันวาคม 2559

นายนิยม จอนสูงเนิน

ผ่าน

408

25 ธันวาคม 2559

นายคมกริช สารนา

ผ่าน

407

25 ธันวาคม 2559

นายวิฑูร ระวิพงษ์

ผ่าน

406

25 ธันวาคม 2559

นายเกษม เป็งเรือน

ผ่าน

405

25 ธันวาคม 2559

นายสุรัตน์ จันทรักษ์

ผ่าน

404

25 ธันวาคม 2559

นายถิรวุฒิ หวลอารมณ์

ผ่าน

403

25 ธันวาคม 2559

นายวัชรพงษ์ มโหรี

ผ่าน

402

25 ธันวาคม 2559

นายมนตรี ไชยสถาน

ผ่าน

401

25 ธันวาคม 2559

นายฤทธิ์ธิลอน พิละมาตย์

ผ่าน

400

25 ธันวาคม 2559

นายสุวิชัย ศรีสุวอ

ผ่าน

399

25 ธันวาคม 2559

นายวีระชัย ภัยฉกรรจ์

ผ่าน

398

25 ธันวาคม 2559

นายไพล๊อช พรมสำลี

ผ่าน

397

25 ธันวาคม 2559

นายยอดเงิน พรพูล

ผ่าน

396

25 ธันวาคม 2559

นายนิวัฒน์ คำนิล

ผ่าน

395

25 ธันวาคม 2559

นายธำรงศักดิ์ ประสิทธิเมตต์

ผ่าน

394

25 ธันวาคม 2559

นายคมสันต์ ถุงน้ำคำ

ผ่าน

393

25 ธันวาคม 2559

นายชานนท์ มะม่วงแก้ว

ผ่าน

392

25 ธันวาคม 2559

นายพรทวี อุ่มภูธร

ผ่าน

391

25 ธันวาคม 2559

นายวสันต์ ช้างทอง

ผ่าน

390

25 ธันวาคม 2559

นายปรีดา รจน้อย

ผ่าน

389

25 ธันวาคม 2559

นายเอนก สุวรรณตัด

ผ่าน

388

25 ธันวาคม 2559

นายวิมล ศรีคำแซง

ผ่าน

387

25 ธันวาคม 2559

นายภูวดล พรหมแก้ว

ผ่าน

386

25 ธันวาคม 2559

นายธราดล ศิริพลานนท์

ผ่าน

385

25 ธันวาคม 2559

นายบุญธรรม ปันแก้ว

ผ่าน

384

25 ธันวาคม 2559

นายคลศักดิ์  บัวกมล

ผ่าน

383

25 ธันวาคม 2559

นายดาบส จันทร์สว่าง

ผ่าน

382

25 ธันวาคม 2559

นายปรเมศร์ ครองยุติ

ผ่าน

381

25 ธันวาคม 2559

นายมนูน พรหมน้อย

ผ่าน

380

25 ธันวาคม 2559

นายอวยพร ธรรมจักร์

ผ่าน

379

25 ธันวาคม 2559

นายสมบูรณ์ พรหมสวัสดิ์

ผ่าน

378

25 ธันวาคม 2559

นายกิตติศักดิ์ จันทรา

ผ่าน

377

25 ธันวาคม 2559

นายสรอรรถ จันทรโอทาน

ผ่าน

376

25 ธันวาคม 2559

นายณัฐพล วาพัธไทย

ผ่าน

375

25 ธันวาคม 2559

นายสุรชัย สืบสาย

ผ่าน

374

25 ธันวาคม 2559

นายภูเบศร์ ศริบุตร์

ผ่าน

373

25 ธันวาคม 2559

นายไพรวัลย์ ภูเขาใหญ่

ผ่าน

372

25 ธันวาคม 2559

นายทองใส สาลี

ผ่าน

371

25 ธันวาคม 2559

นายสุเนตร เสขุนทด

ผ่าน

370

25 ธันวาคม 2559

นายศรชัย สารพัฒน์

ผ่าน

369

25 ธันวาคม 2559

นายสัมพันธ์ ดีมาก

ผ่าน

368

25 ธันวาคม 2559

นายณัฐพล กลมกล่อม

ผ่าน

367

25 ธันวาคม 2559

นายจีรวัฒน์ โพธิ์พรมศรี

ผ่าน

366

25 ธันวาคม 2559

นายยอดธงค์ จรรยายง

ผ่าน

365

25 ธันวาคม 2559

นายอาคม ศรีทองนาค

ผ่าน

364

25 ธันวาคม 2559

นายอนุรักษ์ มีสง่า

ผ่าน

363

25 ธันวาคม 2559

นายอรรถวุฒิ อับดุลเลาะ

ผ่าน

362

25 ธันวาคม 2559

นายชูศักดิ์ ทรงศิริ

ผ่าน

361

25 ธันวาคม 2559

นายวนัส ใคร้หล้า

ผ่าน

360

25 ธันวาคม 2559

นายวัชระ โต๊ะทอง

ผ่าน

359

25 ธันวาคม 2559

นายสุรเดช สุริวงษ์

ผ่าน

358

25 ธันวาคม 2559

นายปรีชา สุริวงษ์

ผ่าน

357

25 ธันวาคม 2559

นายจีระศักดิ์ สุริวงษ์

ผ่าน

356

25 ธันวาคม 2559

นายอภิชัย เนตรทอง

ผ่าน

355

25 ธันวาคม 2559

นายอดิศักดิ์ พูลขุมทรัพย์

ผ่าน

354

25 ธันวาคม 2559

นายกิติ ค้าเกษตร

ผ่าน

353

25 ธันวาคม 2559

นายวันชัย แซ่ตั้ง

ผ่าน

352

25 ธันวาคม 2559

นายกฤษณะ ประเสริฐพนมีโชค

ผ่าน

351

25 ธันวาคม 2559

นายอนุวัฒน์ มะขามทอง

ผ่าน

350

25 ธันวาคม 2559

นายไชยัณห์ เปี่ยมเจริญ

ผ่าน

349

25 ธันวาคม 2559

นายกิติชัย แซ่อึ้ง

ผ่าน

348

25 ธันวาคม 2559

นายชำนาญ ประสิทธิ์

ผ่าน

347

25 ธันวาคม 2559

นายอรรถวิทย์ หมั้นเยือน

ผ่าน

346

25 ธันวาคม 2559

นายกีรติ ดีขุนทด

ผ่าน

345

25 ธันวาคม 2559

นายเอนก ปัตตานัง

ผ่าน

344

25 ธันวาคม 2559

นายสุชาติ สุวรรณเจริญ

ผ่าน

343

25 ธันวาคม 2559

นายอภิชา ยิ้มเรือง

ผ่าน

342

25 ธันวาคม 2559

นายเสนีย์ ขันทวี

ผ่าน

341

25 ธันวาคม 2559

นายวิทวัชช์ หัวคำ

ผ่าน

340

25 ธันวาคม 2559

นายฉัตรชัย สอนมั่น

ผ่าน

339

25 ธันวาคม 2559

นายสุเมธ จี้กังวาฬ

ผ่าน

338

25 ธันวาคม 2559

นายเจษฎากร บัวลอย

ผ่าน

337

25 ธันวาคม 2559

นายจิตติศักดิ์ พิมเสน

ผ่าน

336

25 ธันวาคม 2559

นายเอกชัยวรวุฒิ พลลาภ

ผ่าน

335

25 ธันวาคม 2559

นายโยธิน งามล้วน

ผ่าน

334

25 ธันวาคม 2559

นายจตุรงค์ อินทรศร

ผ่าน

333

25 ธันวาคม 2559

นายวรฉัตร แซ่แบ๊

ผ่าน

332

25 ธันวาคม 2559

นายดนัย แจ้งใจ

ผ่าน

331

25 ธันวาคม 2559

นายบุญจันทร์ คำมีเขต

ผ่าน

330

25 ธันวาคม 2559

นายชญสิช วงเวียน

ผ่าน

329

25 ธันวาคม 2559

นายสุเชษฐ ไม้เกตุ

ผ่าน

328

25 ธันวาคม 2559

นายสมชาย พลอยมณีรัตน์

ผ่าน

327

25 ธันวาคม 2559

นายจำรัส สิงห์ไพศาล

ผ่าน

326

25 ธันวาคม 2559

นายอุเทน กองแสนแก้ว

ผ่าน

325

25 ธันวาคม 2559

นายชาญชัย เล้าศิลป์ไพศาล

ผ่าน

324

25 ธันวาคม 2559

นายมานะชัย แซ่เบ๊

ผ่าน

323

25 ธันวาคม 2559

นายศุภวุฒิ นิทัศนานนท์

ผ่าน

322

25 ธันวาคม 2559

นายชัยณงค์ หล่อดทอง

ผ่าน

321

25 ธันวาคม 2559

นายสมศักดิ์ งามกลาง

ผ่าน

320

25 ธันวาคม 2559

นายศักดิ์สิทธิ์ เรือนริน

ผ่าน

319

25 ธันวาคม 2559

นายมงคล วงศ์ราษี

ผ่าน

318

25 ธันวาคม 2559

นายชัยพร บุญสืบ

ผ่าน

317

25 ธันวาคม 2559

นายแทน พักพิง

ผ่าน

316

25 ธันวาคม 2559

นายอำนาจ เหลืองศิริ

ผ่าน

315

25 ธันวาคม 2559

นายธีรภัทร ป้องขันธ์

ผ่าน

314

25 ธันวาคม 2559

นายบรรพต กระแสเทพ

ผ่าน

313

25 ธันวาคม 2559

นายณฐณ์รัฐ โตจุลพันธ์

ผ่าน

312

25 ธันวาคม 2559

นายสุริยัน สังภักดี

ผ่าน

311

25 ธันวาคม 2559

นายเมษา รัตนเสมอ

ผ่าน

310

25 ธันวาคม 2559

นายจักรพัฒน์ สงมา

ผ่าน

309

25 ธันวาคม 2559

นายณรงค์ศักดิ์ เฉิดเจือ

ผ่าน

308

25 ธันวาคม 2559

นายวิวัฒน์ เจริญช้าง

ผ่าน

307

25 ธันวาคม 2559

นายวีระยุทธ โยพนัสสัก

ผ่าน

306

25 ธันวาคม 2559

นายบุญเหลือ สุระเทวี

ผ่าน

305

25 ธันวาคม 2559

นายสมรวย พะนิจรัมย์

ผ่าน

304

18 ธันวาคม 2559

ว่าที่ ร.ต. สันติ เปลี่ยนศิลป์

ผ่าน

303

18 ธันวาคม 2559

นายเกษมศักดิ์ แสนปลื้ม

ผ่าน

302

18 ธันวาคม 2559

นายสุเมศ พุ่มหมอก

ผ่าน

301

18 ธันวาคม 2559

นายทวีเดช ถึงกลาง

ผ่าน

300

18 ธันวาคม 2559

นายศรนรินทร์ ถึงกลาง

ผ่าน

299

18 ธันวาคม 2559

นายเดชา พุทธี

ผ่าน

298

18 ธันวาคม 2559

นายสมัคร โวหาร

ผ่าน

297

18 ธันวาคม 2559

นายจะรินทร์ จันทร์แดง

ผ่าน

296

18 ธันวาคม 2559

นายศรัณย์ จารุวรรณ

ผ่าน

295

18 ธันวาคม 2559

นายชนะ กิจทวีเลิศกุล

ผ่าน

294

18 ธันวาคม 2559

นายอภิรักษ์ สะโสม

ผ่าน

293

18 ธันวาคม 2559

นายสุรศักดิ์ ถึงกลาง

ผ่าน

292

18 ธันวาคม 2559

นายธงชัย พัวพันธ์พิพัฒน์

ผ่าน

291

18 ธันวาคม 2559

นายอรรถพล พรรณขาม

ผ่าน

290

18 ธันวาคม 2559

นายสงกรานต์ บัวแก้ว

ผ่าน

289

18 ธันวาคม 2559

นายวีรยุทธ โภคา

ผ่าน

288

18 ธันวาคม 2559

นายมงคล ตันติตารมณ์

ผ่าน

287

18 ธันวาคม 2559

นายวิโรจน์ ลือชัย

ผ่าน

286

18 ธันวาคม 2559

นายธวัชชัย กลิ่นชั้น

ผ่าน

285

18 ธันวาคม 2559

นายสมนึก กันทะยศ

ผ่าน

284