ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ปรับปรุงอาคาร อย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต รุ่นที่ 2
วันที่ 05/03/2020   09:41:09

ปรับปรุงอาคารอย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต (รุ่นที่ 2)

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวสท.

 
ข่าวอบรม,สัมมนา

Download Certificate Online วันที่ 17/06/2024   14:08:31
ยกระดับเส้นทางออกหนีไฟในอาคารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ ของ วสท.และ NFPA วันที่ 05/03/2020   09:39:24
WORKSHOP เสริมประสบการณ์ในความรู้วิศวกรรมอาคาร วันที่ 15/10/2019   11:16:49
การเตรียมพร้อมการทำงานช่างไฟฟ้า กับแผงสวิตซ์แรงต่ำ วันที่ 05/09/2019   16:57:35
เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข รุ่นที่ 2 วันที่ 10/09/2019   13:13:22
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 05/09/2019   17:00:30 article
โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 วันที่ 04/05/2018   11:29:53 article
เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 20/04/2018   14:36:48 article
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/02/2018   14:58:38 article
Smart Parking & EV Station in Smart Buildings วันที่ 16/02/2018   14:58:20 article
เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ วันที่ 16/02/2018   14:59:01 article
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันที่ 28/02/2017   10:21:03 article
แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 27/12/2016   16:59:35 article
เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 23/12/2016   10:07:45
แนวทางการควบคุมป้าย LED วันที่ 23/08/2016   14:05:00
ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/08/2016   17:46:28
FirePump วันที่ 16/08/2016   17:37:34
ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม วันที่ 31/05/2016   16:59:06
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   16:59:23 article
เข้าศึกษาดูงานอุโมงค์ ส่วนสัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย วันที่ 27/05/2015   16:39:22
สัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย วันที่ 01/08/2014   20:10:27
เสวนา "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ" วันที่ 20/11/2013   09:56:06
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 29/10/2013   06:41:35
สัมมนา "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ" วันที่ 16/09/2013   10:43:09
อบรมเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างเหล็กเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วันที่ 17/07/2013   23:44:44
กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง วันที่ 20/04/2013   12:02:37
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ม.เกษตร รุ่น 33/2556 วันที่ 10/03/2013   19:34:29
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร วสท รุ่น 39/2556 วันที่ 10/03/2013   19:31:17
ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 02/03/2013   20:33:13
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/02/2013   09:04:11 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 8 เสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 10/02/2013   13:11:08 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7 ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร๑ วันที่ 02/02/2013   23:08:48 article
อบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาการอพยพ วันที่ 17/01/2013   05:17:36
เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร ให้ได้ใบรับรอง ร๑" วันที่ 19/01/2013   09:48:06 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทฤษฎี 11 ชั่วโมง ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง วันที่ 09/02/2013   21:19:14 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เสวนารายเดือนครั้งที่ 4 เรื่อง ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิง วันที่ 18/12/2012   19:41:00 article
เสวนา เรื่อง อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ วันที่ 7 พย.2555 ณ เมืองทองธานี ห้อง Shapphire 204-206 วันที่ 18/12/2012   19:41:18 article
เสวนารายเดือนครั้งที่ 5 เรื่อง วัตถุอันตรายกับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/01/2013   13:42:18 article
สถาปนิกสยามจัดอบรมสัมมนา กฎกระทรวงสถานบริการ วันที่ 06/12/2012   16:12:04 article
ตัวอย่างใบประกาศเข้าร่วมเสวนาและหางบัตรแสดงสิทธิื วันที่ 13/11/2012   14:58:43
สัมมนา 7 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:16 article
สมาคมฯ จัดเสวนารายเดือนครั้งที่ 3 เรื่อง กฎกระทรวงสถานบริการ พศ 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:35 article
ปฏิทินเสวนารายเดือน วันที่ 06/12/2012   16:12:24 article
เสวนา สถานบริการ โดย สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 25/11/2012   08:15:05 article
มาตรการกำหนดความปลอดภัยของสถานบริการ พศ.2555 และกรณีศึกษาไทเกอร์ผับ วันที่ 25/11/2012   08:14:38 article
สัมมนา เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:16:05 article
จะได้รับใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:24:14 article
การตรวจสอบระบบลิฟต์ทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ วันที่ 25/11/2012   08:23:29 article
การตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:22:40 article
เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:12:26 article
สัมมนาจะได้ใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ในกทม.ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:18:27 article
สัมมนาการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:19:17 article
บรรยายเรื่องการตรวจสอบอาคาร กฎหมายอาคาร 9 ประเภท วันที่ 25/11/2012   08:28:26 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th