ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
โครงการ กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน article

 

 โครงการ กทม. เติมความสุข...สู่ชุมชน

ครั้งที่ 7

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

 

 

** หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

1.ชื่อ-นามสกุล

2.เบอร์โทรศัพท์

3.Email

4.เลขทะเบียน นายช่างอาสา (หากไม่ทราบ ติดต่อ จนท. โทร : 0-2184-4612 หรือ ทำการเว้นไว้ จนท. จะดำเนินการหรอกให้)

5.เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร (สำหรับนายช่างอาสาที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกร / กรณี นายช่างอาสา ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิศวกร กรุณาเว้นช่องไว้)

6.วันที่ลงพื้นที่ (กรุณาเลือกวันที่มีความประสงค์ลงพื้นที่ตามกำหนดการ)

 

7.สถานที่ ลงพื้นที่ (กรุณาเลือกสถานที่ ที่ต้องการลงพื้นที่จัดกิจกรรม) (ตัวอย่าง) 

  

 


ชื่อ - นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
Email :
เลขทะเบียน นายช่างอาสา :
เลขทะเบียน วิศวกรอาสา :
เลขทะเบียน สถาปนิกอาสา :
เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร :
สถานที่ :โครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน

รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร นายช่างอาสา article
กำหนดการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรรม article
รายชื่อโรงเรียนที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ article
รูปกิจกรรม
ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการประสานใจต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน
ไฟฟ้าและอัคคีภัยในบ้าน...ป้องกันอย่างไร
รายชื่อ นายช่างอาสาCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th