ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสภาสถาปนิก

ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม

.. ๒๕๕๘

--------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา () () แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก .. ๒๕๔๓

สภาสถาปนิกโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจําปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖

และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ แห่งสภาสถาปนิกออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม

.. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

.. ๒๕๔๕

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

ข้อ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้นั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม

หมวด ๑

จรรยาบรรณต่อสาธารณะ

--------------------------------

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

และบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

หมวด ๒

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

--------------------------------

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติหรือวิชาการตามมาตรฐาน

การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กระทําการใด ซึ่งเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้ความไม่ชอบธรรมเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับ

งานสถาปัตยกรรมควบคุม

           ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เรียก รับ ยอมจะรับ ให้ หรือจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์

อย่างใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ จากผู้ซึ่งเกี่ยวข้องในงานสถาปัตยกรรมควบคุมที่ทําอยู่

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสดงด้วยวิธีใด ว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในงานสถาปัตยกรรม

ควบคุมที่ตนไม่ได้ทํา ร่วมทํา ตรวจสอบ หรือควบคุม

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วานหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาด้วยประการใด

ซึ่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของตนเอง เว้นแต่การประชาสัมพันธ์การประกอบวิชาชีพของตน

ที่ไม่เกินความจริง หรือไม่เปรียบเทียบกับงานสถาปัตยกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่น

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นเอาตนหรือชื่อของตน

โฆษณาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้งปวง

หมวด ๓

จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง

--------------------------------

ข้อ ๑๕ ผู้ระกอวิชาชีต้องไม่ละทิ้งงาสถาปัตยกรรมควคุที่ด้รัทําโดยไม่มีตุ

อันสมควร

ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เปิดเผยความลับของงานสถาปัตยกรรมที่ตนได้ทํา เว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานนั้นแล้ว

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ทํางานโดยใชูปแบบสถาปัตยกรรมควบคุมอย่างเดียวกับที่เคยท

ให้แก่ผู้ว่าจ้างรายใหม่ เว้นแต่จะเป็นการตกลงหรือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ว่าจ้างรายเดิ

และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายใหม่นั้นทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือป็นชิ้นงานที่เป็นลิขสิทธิ์ขอ

ผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรงอยู่ก่อนแล้ว

ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ทํางานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการเปรียบเทียบ

ประกวด ประมูล หรือแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายเดิม

และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายใหม่นั้นทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นชิ้นงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรงอยู่ก่อนแล้ว

หมวด ๔

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ

--------------------------------

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แอบอ้างความคิดหรือผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

รายอื่นว่าเป็นของตน

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสวงหางานด้วยการแข่งขันราคากับผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่น

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เข้าแย่งรับทํางานชิ้นเดียวกันและในขอบเขตงานเดียวกันจาก

ผู้เสนองานหรือผู้ว่าจ้างรายเดียวกันที่ได้ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่นอยู่แล้ว เว้นแต่จะได้รับความยินยอม

เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่นนั้นแล้ว หรือผู้ว่าจ้างมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าได้บอกเลิก

สัญญาว่าจ้างกับผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่นนั้นแล้ว

ข้อ ๒๒ ผู้ระกอวิชาชีต้องไม่ตรวจสองาของผู้ระกอวิชาชีรายอื่ ว้ต่เป็

การตรวจสอบตามหน้าที่หรือขอบเขตของงานที่รับทํา

ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ลอก หรือใช้ แบบ รูป แผนผัง ผัง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับ

งานของผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นการนํางานเดิมมาใช้เพื่อการซ่อมแซม

ดัดแปลง ปรับปรุง ต่อเติมหรือเคลื่อนย้ายหรือเป็นการเผยแพร่ผลงานเพื่อการศึกษาภายใต้กฎหมาย

ว่าด้วยลิขสิทธิ์

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กระทําการใด ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ผู้ประกอบวิชาชีพรายอื่น

 

ประกาศ วันที่ มกราคม .. ๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ยุพยง เหมะศิลปิน

นายกสภาสถาปนิก

 

 

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘ ง          ราชกิจจานุเบกษา          ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สภาวิศวกร

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2565
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร พ.ศ. 2561
กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565
ENGINEERS ACT
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓
กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ article
พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th