ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
โรงงาน บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

 

โรงงาน บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
(นิคมฯ แหลมฉบัง)
 

โรงงาน
๔๙/๔๐ หมู่ ๕
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
 


ใบ ร๑


ใบ ร๑

 

 

ใบ ร๑

 

 

ใบ ร๑

 

 

 

ใบ ร๑

 

 

 

ใบ ร๑ใบรับรอง ร๑ ของโรงงาน

โรงงาน ไทยวาโก้ (ศรีราชา)
โรงงาน ไทยวาโก้ (พระราม ๓)
โรงงาน บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง
โรงงาน วิศวกิจพัฒนา (โรง ๒)
โรงงาน วิศวกิจพัฒนา (โรง ๑)Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th