ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


งานไฟฟ้า - Generator Load Test

งานวิศวกรรมไฟฟ้า การทดสอบสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Reliability) และให้ความมั่นใจว่า สมรรถนะ (Performance) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะสามารถรองรับ ภาระไฟฟ้า (Load) ได้ตามพิกัด 100% เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน ขณะกระแสไฟฟ้าปกติเกิดดับ ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความสำคัญยิ่งต่อระบบเพื่อความปลอดภัย

 

 
แนะนำงานวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร

งานไฟฟ้า - ปรับปรุง Air Circuit Breaker ขนาด 4000A
งานไฟฟ้า - ปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
งานไฟฟ้า - ปรับปรุงแก้ไขจุดร้อนทางไฟฟ้า
งานไฟฟ้า - ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
งานโยธา - Crack Monitoring
งานสุขาภิบาล - Water Tank Cleaning
งานสุขาภิบาล - สำรวจถังน้ำใต้ดิน เพื่อเตรียมล้างถังน้ำ
งานเครื่องกล - Air Duct CleaningCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th