ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
รายการใบรับรอง ร๑ ที่ สนย ออกแล้ว
วันที่ 17/07/2013   07:58:59

ขอเรียนเชิญ ผู้ตรวจสอบอาคาร / เจ้าของอาคาร ที่ประสงค์จะเร่งรัดติดตามใบ ร๑ ของอาคารที่ตนเองเป็นผู้ตรวจสอบ ได้โปรดเข้าไปประสานงานกับทีมโครงการโดยเร็ว

ร.1 เลขที่ ออกให้ ณ วันที่ อาคาร ที่ตั้ง เจ้าของอาคาร เลขที่ ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร สแกนใบ ร๑
จ.๑/๒๕๕๖ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๕๔/๑๐๐ ซอย ถนนบางขุนเทียน หมู่๖ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๒/๒๕๕๖ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๗๙ ซอย ถนนสิรินธร หมู่ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๓/๒๕๕๖ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๖๓/๗๐ ซอย ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล หมู่๑ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๔/๒๕๕๖ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๓๒/๕๖๓ ซอย ถนนสุขาภิบาล ๑ หมู่๑๑ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๕/๒๕๕๖ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ๑๒๗/๖ ซอย ถนนพหลโยธิน หมู่๗ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๖/๒๕๕๖ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาวิภาวดี ๑๐๐๕ ซอย ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๗/๒๕๕๖ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ บจก.เลิศนิชออยล์ สาขา ๑ ๕/๓๑ ซอย ถนนนวมินทร์ หมู่๖ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๘/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๕๙/๕๕ ซอย ถนนพุทธบูชา หมู่๗ แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๙/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาศูนย์วัฒนธรรม ๙๔ ซอย ถนนเทียมร่วมมิตร หมู่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๑๐/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๗/๑๙๔ ซอย ถนนรามอินทรา หมู่๒ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๑๑/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๒๗๑๙ ซอย ถนนลาดพร้าว หมู่ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๑๒/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๐ ซอยยาสูบ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๑๓/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ วรวิทย์ คสล ๒๐ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๒๒๒ ซอย ถนนสุรวงศ์ หมู่ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์วรสมบัติ น.๐๐๓๔/๒๕๕๐ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
จ.๑๔/๒๕๕๖ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน ค.ส.ล. ๑๙ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๔๐๐/๒๒ ซอย ถนนพหลโยธิน หมู่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๑๕/๒๕๕๖ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๔๑/๑ ซอย ถนนเลียบวารี หมู่๑ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๑๖/๒๕๕๖ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๘๘/๓ ซอย ถนนรัชดาภิเษก หมู่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๑๗/๒๕๕๖ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาพุทธมลฑล สาย ๒ ๙๙/๓๒ ซอย ถนนพุทธมลฑล สาย ๒ หมู่๗ แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๑๘/๒๕๕๖ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๖๒ ซอย ถนนประชาราษฎร์ สาย ๒ หมู่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๑๙/๒๕๕๖ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาวังหิน ๕๐๑ ซอย ถนนลาดพร้าววังหิน หมู่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๒๐/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (อาคาร บีเอ็มซี) ค.ส.ล ๑๓ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๓๓ ซอยสุขุมวิท ๓ ถนนสุขุมวิท หมู่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด น.๐๐๖๘/๒๕๕๐ บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
จ.๒๑/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๔๔/๔๙ ซอย ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๒๒/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๗๙/๑๒๓ ซอย ถนนพหลโยธิน หมู่๙ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๒๓/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๑๒/๒ ซอย ถนนสุขาภิบาล ๒ หมู่๒ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๒๔/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ ค.ส.ล. ๔๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๑ ซอยราษฎร์บูรณะ ๒๗/๑ ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๒๕/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ไทยเซฟวิ่งทรัสต์ ค.ส.ล. ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๒๐๖ ซอย ถนนพหลโยธิน หมู่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ฟอร์จูน น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๒๖/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๒๕๖/๑ ซอยเพิ่มสิน ถนนประชาสงเคราะห์ หมู่ แขวงดินแดง เขตดินแดง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๒๗/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๘๘๑ ซอย ถนนพหลโยธิน หมู่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๒๘/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๒๔/๒๘ ซอย ถนนบรมราชชนนี หมู่๖ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๒๙/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ๒๔๗๙ ซอย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด น.๐๒๐๑/๒๕๕๒ บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด ลิงก์
จ.๓๐/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๖๖๑ ซอย ถนนสุขาภิบาล ๑ (นวมินทร์) หมู่๕ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๓๑/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๑๙/๒๐ ซอย ถนนรัตนกวี หมู่ แขวงบางมด เขตจอมทอง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๓๒/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ การ์เด้นวิว แมนชั่น ค.ส.ล. ๑๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๔๘ ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต หมู่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พัฒนา น.๐๐๓๔/๒๕๕๐ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
จ.๓๓/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๑๖๒/๒ ซอย ถนนรัชดาภิเษก หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๓๔/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ แกรนด์ หลังสวน คอนโดมิเนียม ตึก ๓๘ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๕๒ ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต หมู่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นิติบุคคลอาคารชุด แกรนด์หลังสวน คอนโดมิเนียม น.๐๐๘๑/๒๕๕๐ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิช จำกัด ลิงก์
จ.๓๕/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๐๔๔/๑๒ ซอย ถนนพหลโยธิน หมู่๖ แขวงสายไหม เขตสายไหม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๓๖/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๑๘๓ ซอย ถนนพหลโยธิน หมู่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๓๗/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ค.ส.ล. ๒๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๙๒ ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ หมู่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง บริษัท โรงแรมบางกอกคลาสสิค จำกัด น.๐๐๙๕/๒๕๕๒ บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ลิงก์
จ.๓๘/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ บริษัท เฟ็ดเดอริคเวอลด์เซลส์ จำกัด ค.ส.ล. ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๖๑๑/๕๖ ซอยวัดจันทร์ใน ถนนประดู่ ๑ หมู่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม บริษัท เฟ็ดเดอริคเวอลด์เซลส์ จำกัด น.๐๐๖๘/๒๕๕๐ บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
จ.๓๙/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๑๑๑ ซอย ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่๗ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๔๐/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๒๙/๒ ซอย ถนนสุวินทวงศ์ หมู่๓ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๔๑/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร จำนวน ๒ ป้าย ๓๓ ซอยสุขุมวิท ๓ ถนนสุขุมวิท หมู่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(อาคาร บีเอ็มซี) น.๐๐๖๘/๒๕๕๐ บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ลิงก์
จ.๔๒/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ SCB Park PlaZa (West) ตึก ๒๒ ชั้น และ ๑๓ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๑๘-๑๙ ซอย ถนนรัชดาภิเษก หมู่ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร บริษัท มหิศร จำกัด น.๐๐๓๔/๒๕๕๐ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
จ.๔๓/๒๕๕๖ ๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๒๓/๓๓-๔ ซอย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หมู่๓ แขวงหนองบอน เขตประเวศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๔๔/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๔๕ ซอย ถนนมิตรพันธ์ หมู่ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๔๕/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๕๗๒ ซอย ถนนลาดพร้าว หมู่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๔๖/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ บจก.รุ่งพัฒนาบริการเลิศ ๑๗/๑๐ ซอย ถนนรามคำแหง หมู่๑๑ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๔๗/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๓๘ ซอย ถนนเทียมร่วมมิตร หมู่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๔๘/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ตึก ๓๘ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๑ ซอย ถนนสาทรใต้ หมู่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐ บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๔๙/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาตลิ่งชัน ๑๕๐/๑๓๙ ซอย ถนนสวนผัก หมู่๔ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๕๐/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาศรีนครินทร์ขาเข้า ๑๙๙/๕ ซอย ถนนศรีนครินทร์ หมู่๑ แขวงหนองบอน เขตประเวศ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๕๑/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส สาขาวงศ์สว่าง ๔๙๒ ซอย ถนนวงศ์สว่าง หมู่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๕๒/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๙๖/๒๑-๒๒ ซอย ถนนวงแหวนรอบนอก หมู่๑๐ แขวงบางบอน เขตบางบอน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๕๓/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ คิวเฮ้าส์ อโศก ค.ส.ล. ๒๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๖๖ ซอย ถนนสุขุมวิท ๒๑ หมู่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) น.๐๐๔๗/๒๕๕๐ บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๕๔/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๓๖๗ ซอย ถนนพุทธบูชา หมู่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๕๕/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๕๗/๖ ซอย ถนนบรมราชชนนี หมู่๑๒ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๕๖/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๘๘๔ ซอย ถนนลาดพร้าว หมู่ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๕๗/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๔๑/๕ ซอย ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่๒ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๕๘/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ คิวเฮ้าส์ เพลินจิต ค.ส.ล ๑๘ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๕๙๘ ซอย ถนนเพลินจิต หมู่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้เฮ้าส์ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐ บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๕๙/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๕/๑๒๙ ซอย ถนนบรมราชชนนี หมู่ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๖๐/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สาขาอินทรพิทักษ์ ๒๐๙ ซอย ถนนอินทรพิทักษ์ หมู่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๖๑/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๒๖๒ ซอย ถนนพระรามเก้า หมู่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๖๒/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก ๖๗๗ ซอย ถนนจรัญสนิทวงศ์ หมู่ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) น.๐๐๓๖/๒๕๕๐ บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๖๓/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๒๒๙/๑๐ ซอย ถนนเพชรเกษม หมู่๑ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๖๔/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๔๙/๓ ซอย ถนนสุวินทวงศ์ หมู่๒ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๖๕/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๓๖/๖ ซอย ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวน) หมู่๑๗ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๖๖/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๖๙/๗๘ ซอยรามอินทรา ๓๒ ถนนรามอินทรา หมู่๘ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
จ.๖๗/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๓๔/๑๙ ซอย ถนนวัดลาดปลาเค้า หมู่ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๖๘/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๑๔๑๐/๑ ซอย ถนนพหลโยธิน หมู่ แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๖๙/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ โปโลพาร์ค คอนโดมิเนียม ค.ส.ล. ๑๙ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๑๙/๑-๕๓ ซอยสนามคลี ถนนวิทยุ หมู่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นิติบุคคลอาคารชุด โปโลพาร์ค คอนโดมิเนียม น.๐๐๔๗/๒๕๕๐ บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๗๐/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๑๓ ซอย ถนนประชาอุทิศ หมู่ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๗๑/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๒๓/๗ ซอย ถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ หมู่๑๔ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
จ.๗๒/๒๕๕๖ ๔ ก.ค. ๒๕๕๖ พลับพลาไชย ค.ส.ล. ๒ ชั้นและ ๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๙/๑ ซอยธนาคารกรุงเทพฯ ถนนเสือป่า หมู่ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเกรทโกลเด้น น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
N/A N/A ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ๑๔๐๕ ซอย ถนนพัฒนาการ หมู่ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
N/A N/A ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำมัน ปิโตรนาส ๕๘/๓ ซอยรามอินทรา ๑๒๙/๓ ถนนรามคำแหง หมู่๑ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๒๒/๒๕๕๐ บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด ลิงก์
N/A N/A ออลซีซั่นส์ เพลส ค.ส.ล. CRC TOWER ๕๓ ชั้น , M-THAI ๒๘ ชั้น และ CAPITAL ๒๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ๘๗,๘๗/๑,๘๗/๒ ซอยออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ หมู่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน บริษัท ออลซีซั่นส์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด น.๐๐๓๔/๒๕๕๐ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลิงก์
N/A N/A ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำเอสโซ่ ๖๗/๗ ซอย ถนนวงแหวนรอบนอก(กาญจนาภิเษก) หมู่๑๙ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
N/A N/A ป้ายโครงเหล็กบนดิน จำนวน ๑ ป้าย ของสถานีบริการน้ำเอสโซ่ ๑๓๖/๓ ซอย ถนนเจริญนคร หมู่ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.๐๐๐๘/๒๕๕๐ บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด ลิงก์
สถานะ ออกใบรับรอง ร๑

สแกนใบรับรอง ร๑ วันที่ 07/05/2014   16:33:10Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th