ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑
วันที่ 17/06/2013   22:18:50

โครงการฯ ได้ส่งฐานข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ ไปยังผู้ตรวจสอบอาคารรายต่างๆ ตามอีเมล์ของผู้ตรวจสอบอาคารที่ทางโครงการรวบรวมได้

ซึ่ง ณ ขณะนี้ โครงการฯ ได้ส่งฐานข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ ไปยังอีเมล์ผู้ตรวจสอบอาคาร
จำนวนทั้งสิ้น 421 อีเมล์
เป็นจำนวนเรื่อง
ทั้งสิ้น 8,562 เรื่อง

โดยที่ ยังมีจำนวนเรื่องอีก 1,145 เรื่องที่ไม่สามารถส่งไปยังอีเมล์ผู้ตรวจสอบจำนวน 60 อีเมล์ เนื่องจากอีเมล์ผิดพลาด

และมีจำนวนเรื่องอีก 384 เรื่องซึ่งไม่มีอีเมล์ของผู้ตรวจสอบอีก จำนวน 100 อีเมล์

ดังนั้น โครงการจึงประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์มายังผู้ตรวจสอบอาคารที่มีรายชื่อตามข้างล่างนี้ แจ้งอีเมล์ของท่าน มายัง ROR1.BSA@gmail.com เพื่อทางโครงการจะได้ส่งฐานข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ ไปยังท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างท่านกับโครงการเพื่อจัดเตรียมเรื่องต่อไป

อนึ่ง ยังคงมีเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ เหลืออีก 1,500 เรื่อง เมื่อโครงการกรอกรายละเอียดฐานข้อมูลแล้วก็จะนำส่งให้กับผู้ตรวจสอบอาคารต่อไป

และฐานข้อมูลเดียวกันนี้ ทาง สำนักการโยธา กำลังอยู่ในระหว่างจัดเตรียมหนังสือเพื่อส่งทางไปรษณีย์ไปยังเจ้าของอาคารทุกรายต่อไป


รายชื่ออีเมล์ของผู้ตรวจสอบอาคาร ที่อีเมล์ผิดพลาด ไม่สามารถส่งอีเมล์ไปถึงผู้ตรวจสอบได้

ลำดับ ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร อีเมล์
1 นางลาวัลย์ นามเสนา senfun_ltd_part@yahoo.com
2 นางสาวณฐนนท์ อู่สุวรรณ nanoninspector@hotmail.com
3 นายเทียนชัย ชมเชย tienchai.c@gmail.com 
4 นายเลิศลักษณ์ สายทวี lc_techno@yahoo.com
5 นายเอกพงษ์ รัตนนิรันดร์ ekkaratta99@gmail.com
6 นายเอกฤทธิ์ สิระชัยนันท์ ekaritsr@gmail.com
7 นายเอกสิทธิ สุวรรณศรี eksu@kccinter.co.th
8 นายกฤษณ์ แดงสว่าง krit_bma@hotmail.com
9 นายกิจเจริญ ธรรมบุญรักษ์ wwin882002@yahoo.com
10 นายกิตติบูลย์ เนตรงาม kittiboonnet@yahoo.com
11 นายจรูญนันท์ ตั้งตรัยรัตนกุล tlcharcoman@lpn.co.th
12 นายจักรพันธ์ จันทรัศมี chakraphan85@yahoo.com
13 นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ chakraphant@cpplaza.co.th
14 นายจำลอง หงสุชน semsuper@yahoo.com
15 นายจีรศักดิ์ ใจห้าว amothai_g@hotmil.com
16 นายชวลิต ทองนาค jub_engin@hotmail.com
17 นายฐิติพงษ์ ออมทวีพูนทรัพย์ thiti_oan@yahoo.com
18 นายดุษิต ปานเจริญ a100@turemail.co.th
19 นายธนภูมิ อัตตฤทธิ์ poom2893@hotmail.com
20 นายธีระ ทองเรือง thong_108@hotmail.com
21 นายนบ อุดมโชค siltycaly@hotmail.com
22 นายนพดล นฤพนธ์จิรกุล nopadol.ce@hotmail.com
23 นายนราทร จรูญแสง c.naratorn1@hotmail.com
24 นายนิรันดร์ จิตประกอบ nirun1f@hotmail.com
25 นายบรรพรต ตรุษะ banprot_yki@hotmail.com
26 นายบัญชากิจ ทิพย์ทอง banchakitt@yahoo.co.uk
27 นายบุญนาค พัฒน์ชูชีพ boonmak1@yahoo.com
28 นายประกิต ว่องสมบูรณ์สิน kit_tpe@yahoo.com
29 นายประพันธ์ เลาวะยานนท์ pranphan.ceda@gmail.com
30 นายประสาณฐ์ เอื้อสัมฤทธิ์ผล prasarnu@bot.orth
31 นายผลิวิทย์ วุฒิโภค p18586@yahoo.com
32 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ pongpawan_design@hotmail.com
33 นายพชร หลวงไผ่พล pcr_luang@hotmail.com
34 นายพรชัย ตามจินดา p.p.rappanakul@gmail.com
35 นายพัฒนพงษ์ ทวีพันธ์ npdesigh@live.com
36 นายมนัสชัย หมั่นนิ่ม eggcivil@hotmail.com
37 นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์ bosconsulting@yahoo.com
38 นายวิโชติ กันภัย tox_moder@hotmail.com
39 นายวิโรจน์ ลับกฤชคม blrok_lub256@hotmail.com
40 นายวิกิตติ์ หินแก้ว joewitit@hotmail.com
41 นายวิชิต พิสิฐอมรชัย mtc@modernforn.co.th
42 นายศุภลักษณ์ เจริญพร supalak_@hotmail.com
43 นายสมชาย ศรีเกษตร์ teaw24@yahoo.com
44 นายสมศักดิ์ นุชแดง ceda@loxinfo.co.th
45 นายสุเมธา คงคิด sumetha28@hotmail.com
46 นายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร sale@alertconsultant.co.th
47 นายสุธี เจริญสุข sutee_ch@like.com
48 นายสุรเชษฐ เดชฟุ้ง surouheted@hotmail.com
49 นายสุรสิทธิ์ เฉลิมเจริญรัตน์ surasit.chalermjaroenrat@ticon.co.th
50 นายอภิชาติ ศรีมงคล smke2550@yahoo.com
51 นาวาอากาศโทณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์ nutcom@yahoo.com
52 บจก.เบสท์เซฟตี้ (เลิก) somchai@bestsafetycorp.com
53 บจก.แปซิฟิค ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง psc_wiset@yahoo.com
54 บจก.ไอเอ็มเอ็มเอส บิวดิ้งอินสเปคชั่น Suphasit@immsgroup.com
55 บจก.ชัยรัตน์ แอนด์ ซัน เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส chairat_engineering@yahoo.com
56 บจก.ที เอส บี อินสเปคเตอร์ tsbinspectors@yahoo.com
57 บจก.ทีมบิวดิ้งอินสเปกชั่น teambuildinginspection@yahoo.com
58 บจก.นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง nec@norconsult.co.th
59 บจก.วี ดับบลิว กรุ๊ป admin@vwgroup.co.th
60 บจก.ส.เจริญวิศวกรรมเครื่องกล surasakseme@hotmail.com

 


รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ที่ไม่สามารถค้นหาอีเมล์ได้

ลำดับ ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร อีเมล์
1 นางสาวเบญจมาศ จินตะเกษกรรม  
2 นางสาวอมลวรรณ พิศิษฐวานิช  
3 นายเกษมสันต์ โลหะรัตน์  
4 นายเกียรติชัย ลิ้มทองคำ  
5 นายเจษฎา ชีวรัตน์  
6 นายเฉลิมพล ช่วยดร  
7 นายเสถียร สีหมงคลคูณ  
8 นายเสริมศักดิ์ ปัทมธรรมกุล  
9 นายเอกชัย สกุลทองทวี  
10 นายเอกภพ ศรีเรืองฤทธิ์  
11 นายโกศล ศรีรัตน์  
12 นายกรธนา ดีสว่างเนตร  
13 นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ  
14 นายกวีวัฒน์ โพธานันท์  
15 นายก่อวิท พรมจักร์  
16 นายกัณห์ดนัย ภูวสวัสดิ์  
17 นายกัมปนาท สุทธิสุนทร  
18 นายกิตติ บุญชัยวัฒนา  
19 นายขจร ตันตยาภิรมย์  
20 นายขันติศักดิ์ ผลทอง  
21 นายจีระ ไตรถวิล  
22 นายฉัตรชัย ใจแจ้ง  
23 นายชวพงษ์ บุญแท้  
24 นายชวัน ต่อสิริกุลชัย  
25 นายชัยณรงค์ บรรจงมณี  
26 นายชัยยุทธ ชิดเครือ  
27 นายชาญวุฒิ บุญปาน  
28 นายชาญวุฒิ มะโนพิมพ์  
29 นายชูเดช นิวาเวศน์  
30 นายณัฐกฤต ถนอมสัตย์  
31 นายณัฐวุฒิ เมธาวิชาโน  
32 นายถนอม แดงฉ่ำ  
33 นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี  
34 นายธงชัย วิจารณ์เจริญ  
35 นายธนันท์ ชุปอุปการ  
36 นายธนากร กิจกอบสิน  
37 นายธันยพงศ์ บริสุทธิ์  
38 นายธีรยุทธ คุณมาก  
39 นายธีรยุทธ จันใด  
40 นายธีระเดช จริต้น  
41 นายนพรัตน์ เนียมนรา  
42 นายบรรจล แดงเข้ม  
43 นายบรรพรต กาฬภักดี  
44 นายบัณณทัต เรืองศรี  
45 นายบุญสิริ ไวยานนท์  
46 นายปรเมศวร์ เพชรทองด้วง  
47 นายประกิต มัทยาท  
48 นายประยูร ศรีธนาสวัสดิ์  
49 นายประสาร บุญเจริญ  
50 นายประสิทธิ์ รักท้วม  
51 นายปริญญา รำงาม  
52 นายปรีชา มงคลสาคร  
53 นายพงษ์ชัย แซ่จิว  
54 นายพชร สอาดจิตต์  
55 นายพยุงพงค์ วรรณละเอียด  
56 นายพสิฐร์ ใช้ไหวพริบ  
57 นายพิชิตคเชนทร์ คณีกุล  
58 นายพิศาล สิริภัทท์  
59 นายพีรณัฐ กิตติพีรชล  
60 นายภัทร ภิญชวนิชย์  
61 นายภากร รัชฏสุวรรณ  
62 นายภิเศก มุกข์ดาแดงเข้ม  
63 นายภุชงค์ นิลประไพ  
64 นายมงคล เจี่ยสกุล  
65 นายมีศักดิ์ ธนวัฒนกุล  
66 นายยะยา กียะ  
67 นายยุทธกูล ตั้งสกุล  
68 นายรชฏ วรรณกนก  
69 นายวรชัย พลเหลา  
70 นายวัจน์นงค์ กรีพละ  
71 นายวันชัย สุวรรณศรี  
72 นายวิเชียร ชมพัฒนา  
73 นายวินัย คิ้วสุวรรณศรี  
74 นายวิสิทธิ์ ทองพรหม  
75 นายศิริศักดิ์ อำนวยชัย  
76 นายศิวกร พ่วงพูล  
77 นายศิววงศ์ พงษ์เรืองพร  
78 นายสมชาย อมาตยกุล  
79 นายสมนึก พงษ์สถิตย์พัฒน์  
80 นายสมศักดิ์ แสงทับทิม  
81 นายสมศักดิ์ อัตโตหิ  
82 นายสฤษฎ์พงษ์ เจริญสุพงษ์  
83 นายสัญญา สิทธิพรพันธ์  
84 นายสันติ จูจรูญ  
85 นายสิทธิศักดิ์ อิ่มสมบัติ  
86 นายสุธิวัตร ช่อทับทิม  
87 นายสุรชัย แสงอรุณศิริ  
88 นายอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา  
89 นายอดุลย์ ไฉดิลก  
90 นายอภิรักษ์ บุญปก  
91 นายอภิสิทธิ์ พันศร  
92 นายอัครวัฒน์ กุลศรีชนารัตน์  
93 นายอาภรณ์ สันดุษฎี  
94 บจก.แอท วัน อินสเปคชั่น  
95 บจก.โปรเจ็ค แมเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง  
96 บจก.คิว เอส อี เอ็นจิเนียริ่ง (เลิก)  
97 บจก.สเต็ม คอนซัลแทนท์  
98 บจก.อินคอนส์เนียร์ (เลิก)  
99 ว่าที่เรือตรี ปรีชา ประกอบสุข  
100 หจก.พิพัฒน์ชัย บริการ  

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th