ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1”
วันที่ 29/01/2013   19:59:55

สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1”

โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

 วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00น.

ณ ห้องประชุม  ชั้น 3  อาคาร วสท.

 

1.       แบบแปลนอาคาร  ระบุอุปกรณ์ด้านอัคคีภัย  ต้องระบุในห้องชุดแต่ละห้องด้วยหรือไม่

คำตอบ   ต้องระบุ (อาจจะระบุด้วยสัญลักษณ์ หรือด้วยข้อความ ก็ได้)

2.       ควรตรวจสอบอาคารของปี 2556 ก่อนหรือไม่ (เพื่อออกใบรับรอง ร.1)

คำตอบ   ในหลักการไม่มีความจำเป็น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ตรวจสอบจะรับรอง ก็จะต้องพิจารณา สภาพการใช้ ณ สถานะปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจะโน้มน้าวให้เจ้าของอาคารว่าจ้างตนให้ทำการตรวจสอบอาคารปี 2556 ก็เป็นการสมควร ด้วยกฎหมายบังคับให้เจ้าของอาคารต้องตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

3.       อาคารที่ตรวจสอบอาคารปี 2550 แล้ว  และผู้ตรวจสอบอาคารเลิกอาชีพตรวจสอบอาคาร  และหาเลขรับจากกทม.ไม่พบ  ผู้ตรวจสอบอาคารเข้าไปตรวจสอบอาคารนั้นใหม่  ควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ใบรับรองร.1

คำตอบ   ประเด็นนี้ ต้องพิจารณาแก้ไขเป็นกรณีๆ ไป ต้องพิสูจน์ก่อนว่า ยื่นรายงานจริงๆ ตั้งแต่ปี 2550 เจ้าของอาคารมิได้เก็บสำเนาเลขรับไว้ ในระบบเลขรับของ กทม ไม่พบเลขรับของอาคารดังกล่าว ผู้ตรวจสอบอาคารเลิกไปแล้ว ไม่มีเลขรับใด ถ้ายื่นใหม่ จะเป็นประเด็นยื่นล่าช้ามาเป็นเวลา ๕ ปี หากท้องถิ่นดำเนินคดี ค่าปรับจะเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างมาก

4.       รายงานการตรวจสอบอาคารที่ส่งตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2555 จะใช้ระยะเวลาในการตรวจรายงานจนถึงขั้นตอนการพิจารณาการออกใบรับรอง ร.1 เป็นระยะเวลาเท่าไหร่

คำตอบ   โดยแผนงานที่วางไว้ น่าจะใช้เวลาไม่เกิน ๔ สัปดาห์ โดย ๒ สัปดาห์เป็นกระบวนการที่สมาคมฯ ตรวจเตรียมเรื่องไปนำส่งให้ กทม ส่วน กทม ใช้เวลา ๒ สัปดาห์ ในการสอบทานและดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนาม อย่างไรก็ดี เท่าที่ทีมงานโครงการตรวจเรื่องดังกล่าวบ้างแล้ว มากกว่าร้อยละ 95 ไม่ได้ตามเกณฑ์ ๖ ประการที่สำนักการโยธากำกับไว้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่โครงการจะมีการประสานไปยังเจ้าของอาคารผ่านผู้ตรวจสอบอาคาร หรือ ผู้ตรวจสอบอาคารอาจจะประสานเข้ามายังเจ้าหน้าที่โครงการ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ประกาศไว้ที่ลิงก์ http://www.bsa.or.th/รหัสเรื่องขอรับใบ-ร๑/หมายเลขติดต่อโครงการ.html

5.       ในรายงานเขียนว่ามีรายการที่ต้องปรับปรุง  จะต้องทำรายงานใหม่เฉพาะรายการที่แก้ไขใช่หรือไม่

คำตอบ   ผู้ตรวจสอบอาคาร มีทางเลือก ๒ ทางเลือก

1.       ออกรายงาน (รูปแบบใดๆ ก็ได้) ประกอบด้วยรูป แสดงการปรับปรุงแก้ไข แล้ว สรุปท้ายรายงานว่า
บริษัท ... ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภท... เลขทะเบียน... ได้ทำการตรวจสอบอาคาร ... (ชื่ออาคาร)...ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว มีความเห็นว่า อาคารดังกล่าว
มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย

หรือ

2.       ออกรายงานเต็มรูปเล่มใหม่ แล้วสรุปท้ายรายงานว่า
บริษัท ... ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภท... เลขทะเบียน... ได้ทำการตรวจสอบอาคาร ... (ชื่ออาคาร)...ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว มีความเห็นว่า อาคารดังกล่าว มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย

6.       อบต.บางแห่ง  ในกรณีที่มีการตรวจสอบใหญ่ครั้งที่ 2 ให้ส่งรายงานตรวจสอบประจำปีด้วย  ใช่หรือไม่

คำตอบ   ไม่พบข้อความใดในกฎกระทรวงที่ระบุให้ เจ้าของอาคารส่งรายงานตรวจสอบใหญ่ แล้วต้องส่งรายงานตรวจสอบประจำปีด้วย

7.       อาคารเก่าบางแห่งไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  แต่มี FHC มากกว่ามาตรฐานค่อนข้างมาก  จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ตรวจสอบใช่หรือไม่  ที่จะแจ้งว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย

คำตอบ   อาคารเก่า ถ้าไม่ได้อยู่ในการบังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ก็จะอยู่ในข้อบังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ให้ศึกษาเพิ่มเติมจาก กฎกระทรวงทั้งสองฉบับ

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-ฉบับที่-33-พศ-2535.html

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-ฉบับที่--47-พศ-2540.html

รายงานผลการตรวจสอบอาคาร เป็นหนังสือแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบอาคาร การรับรองอาคารดังกล่าวมีสภาพมีการใช้ปลอดภัย อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบอาคาร

8.       ในกรณีการตรวจสอบป้าย  ถ้าไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง  สามารถออกใบรับรองร.1ได้หรือไม่

คำตอบ   การยื่นรายงานผลการตรวจสอบป้าย ของกรุงเทพมหานคร ยังไม่มีข้อกำหนดว่า ต้องแนบใบอนุญาตก่อสร้างป้ายเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ประการใด

9.       ในกรณีการตรวจสอบป้าย  ถ้าไม่มีแบบแปลน  สามารถออกใบรับรองร.1ได้หรือไม่

คำตอบ   ผู้ตรวจสอบป้าย ควรโน้มน้าวให้ เจ้าของป้าย จัดทำแบบโครงสร้างป้ายประกอบ เพื่อความรอบคอบและอุ่นใจของผู้ตรวจสอบป้ายเอง โดยอาจแนะให้เจ้าของป้าย หาผู้รับเหมาป้ายช่วยทำแบบป้ายให้ ถ้ากรณีปัญหานี้เยอะจริงๆ ก็อาจร้องขอให้ ตปอ ประสานกับ สมาคมป้ายและโฆษณา เพื่อหาผู้รับจ้างเขียนแบบแปลนป้ายให้กับเจ้าของป้ายพิจารณาว่าจ้างต่อไป

 

10.    ตรวจสอบอาคารทุกปี  แต่ใบรับรอง ร.1 ยังไม่เคยออก  ต้องส่งรายงานตรวจสอบอาคารประจำปีหรือไม่ถ้าจะส่งต้องส่งเมื่อไหร่

คำตอบ   กฎกระทรวง กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำทุกปี (ระบุไว้ในข้อ ๑๓ (๒)) และกำหนดให้ยื่นรายงานทุกปี (ระบุไว้ในข้อ ๒๑)

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ-หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผ.html

11.    อาคารมี 2 อาคาร  แต่มีใบอนุญาตเดียวกัน  ต้องทำรายงานกี่เล่ม

คำตอบ   แนะนำให้ทำแยกอาคาร จะสะดวกที่สุด

12.    หนังสือรับรองของผู้ตรวจสอบอาคาร มาตรา 32 ทวิใช้กี่ชุด

คำตอบ   ๑ ชุด

13.    ส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารกี่เล่ม

คำตอบ   ๑ เล่ม

14.    อาคาร 2 อาคาร  แต่มีใบอนุญาตเดียว  ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจกี่ชุด

คำตอบ   หนังสือมอบอำนาจ ใช้ตามจำนวนเรื่อง คำขอรับใบรับรอง ร๑

15.    กรณีอาคารที่มีการตรวจสอบอาคารและป้าย  ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน  จะสามารถใช้เลขรับเลขเดียวกันได้หรือไม่

คำตอบ   แยกเรื่องระหว่างอาคาร กับป้าย จะสะดวกที่สุด (ปัญหาสับสนในภายหลังจะน้อยกว่ามาก)

16.    แบบแปลนอาคารที่อยูภายในอาคาร  ผู้ใดเป็นผู้เซ็นรับรอง

คำตอบ   ผู้ตรวจสอบอาคาร (แก้ไข คำตอบ)
แบบแปลนอาคารที่กำหนดให้อยู่ที่โถงลิฟต์ ยังไม่มีข้อกำหนดใด กำหนดว่าต้องมีผู้ลงนามรับรอง
ส่วนแบบแปลนประกอบการตรวจสอบอาคารที่ กทม กำหนดให้แนบประกอบรายงานผลการตรวจสอบอาคารนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารเป็นผู้ลงนามรับรอง ว่าอาคารมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยและใช้งานได้
ปัจจุบัน มีข้อกำหนดให้แผนผังวงจรไฟฟ้า ต้องมีวิศวกรลงนามรับรอง ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ ๕ ของกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔
www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่.html

17.    ใน ขณะนี้สมาคมฯเป็นผู้พิจารณาและจะส่งผลการพิจารณาการออกใบรับรอง ร.1ไปที่กทม.ในลำดับต่อไป ใช่หรือไม่

คำตอบ   สมาคมฯ ไม่มีอำนาจในการพิจารณาออกใบรับรอง ร๑ สมาคมฯ ทำหน้าที่ตรวจเตรียมเรื่องคำขอใบรับรอง ร๑ แล้วประสานงานกับเจ้าของอาคารผ่านผู้ตรวจสอบอาคาร ตามเกณฑ์และกระบวนงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทม และให้เจ้าของอาคารนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ประสานผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีมีข้อแนะนำให้เจ้าของอาคารแก้ไข ซึ่งสมาคมฯ จะทำหน้าที่แยกเรื่องให้กับ กทม เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.       เรื่องที่ กทม สอบทานแล้ว ไปออกใบรับรอง ร๑ ต่อไป

2.       เรื่องที่ กทม สอบทานแล้ว จะออกคำสั่งให้เจ้าของอาคาร ทำการแก้ไข มาตรา ๔๖ ทวิ พร้อมกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขอาคาร หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะดำเนินคดีต่อไป

3.       เรื่องที่ กทม สอบทานแล้ว เป็นเรื่องไม่เกี่ยวข้อง แจ้งให้เจ้าของอาคารมารับรายงานผลการตรวจสอบอาคารกลับคืน

18.    การออกใบรับรอง ร.1 ผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้ออกเองได้หรือไม่ 

คำตอบ   กฎหมายไม่ได้กำหนดหน้าที่นี้ให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร

19.    ในกรณีการทดสอบ Fire Alarm ถ้าเจ้าของอาคารไม่อนุญาตให้ทดสอบ จะมีวิธีการทดสอบใดที่จะทราบว่า Fire Alarmใช้ได้หรือไม่ได้

คำตอบ   เจ้าของอาคาร โดยผู้ดูแลอาคาร มีหน้าที่พิสูจน์เชิงประจักษ์ต่อผู้ตรวจสอบอาคาร ว่ามีการบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm ตามที่กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติฯ ข้อ ๒๒ ให้กำกับไว้ มาตรฐาน วสท กำหนดไว้ Fire Alarm ต้องทดสอบ 100% ในรอบหนึ่งปี ผู้ตรวจสอบอาคารไม่มีความจำเป็นต้องไปทดสอบเอง หากไม่มั่นใจว่า Fire Alarm จะมีสมรรถนะที่ดีหรือไม่ ก็ออกคำแนะนำ ให้เจ้าของอาคาร จัดการมีการบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm โดยต้องมีทำการทดสอบ 100% ใน 1 ปี โดยมีบันทึกการบำรุงรักษาและการทดสอบสำหรับไว้ให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งในกรณีนี้ เจ้าของอาคารก็จะไม่ได้รับใบรับรอง ร๑ แต่จะได้คำสั่งตามมาตรา ๔๖ ทวิ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

คำถามเกี่ยวกับประกันภัย ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาได้สอบถาม บัดนี้ สมาคมฯ ได้สอบถามตัวแทนประกันภัยได้คำตอบดังนี้

 

คำถามที่ 1

กรณีผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้วมีความประมาทเลินเล่อ แล้วทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทางผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเคลมเจ้าของอาคารไปแล้ว แล้วประกันภัยของเจ้าของอาคารมีสิทธิ์มาไล่เบี้ยเราต่อถูกหรือไม่ แต่เรามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยในวงเงินของเรานี่ก็สามารถคุ้มครองกันได้ใช่มั้ย

 

è ถูกต้องค่ะ (การประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้น ต้องมีความรับผิดตามกฎหมายด้วยนะคะ ถ้าประมาทเลินเล่อแล้วพิสูจน์ได้ว่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ประกันภัยก็จะไม่เข้าไปคุ้มครองค่ะ)

 

คำถามที่ 2

กรมธรรม์ของผู้ตรวจสอบครอบคลุมไปถึง อาญาหรือไม่ หรือว่าเฉพาะ แพ่งอย่างเดียว

 

è ความรับผิดชอบของผู้กระทำการละเมิด จะกำหนดไว้ชัดแจ้งครอบคลุมเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั้น
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th