ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" article
วันที่ 04/03/2013   06:11:17

คลิกที่นี่ ชมภาพนิ่งบรรยากาศในงานประชุมชี้แจง

บันทึกวีดีโอ การประชุมชี้แจง "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมเกียรติ ประทุมมินทร์ กรรมการสมาคม ในนามบริษัท ไอมีเดีย แมนเนจเมนท์ จำกัด ผู้ให้บริการฝึกอบรมกฎหมายความปลอดภัย บันทึกไว้ให้กับสมาคมฯเพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-1  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-1

00:40   กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุมชี้แจงต่อประธาน
โดยนายวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคม

05:50   ประธานกล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ
โดยท่านผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
(ท่านวินัย ลิ่มสกุล)

13:50   กล่าวที่มาของโครงการ
โดยท่านสุชัย อมรดารารัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร 3 สำนักการโยธา

 ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-2  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-2

00:00   กล่าวที่มาของโครงการ (ต่อ)
โดยท่านสุชัย อมรดารารัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร 3 สำนักการโยธา

02:35   ขอบเขตงานโครงการ
โดยนายวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคม

14:12   กระบวนงานตรวจเตรียมเรื่อง
โดยนายวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคม

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-3  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-3

00:00   กระบวนงานตรวจเตรียมเรื่อง (ต่อ)
โดยนายวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคม

07:05   หลักเกณฑ์ 6 ประการในการตรวจรายงาน
โดยนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ อุปนายกสมาคม

 

 

 ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-4  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-4

00:00   หลักเกณฑ์ 6 ประการในการตรวจรายงาน (ต่อ)
โดยนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ อุปนายกสมาคม

 

 

 

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-6  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-5

00:00   ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ
โดยนายปิยะ ตั้งตรง หัวหน้าทีมกระบวนงานที่
2

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-6  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-6

00:00   ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ (ต่อ)
โดยนายปิยะ ตั้งตรง หัวหน้าทีมกระบวนงานที่
2

04:00   ตัวอย่าง ใบคำขอ (ขร.1)
และ ตัวอย่างเอกสารส่วนเจ้าของอาคาร
โดยนายปิยะ ตั้งตรง

06:57   ตัวอย่างหนังสือรับรองผลการตรวจสอบอาคาร
และตัวอย่างเอกสารส่วนของผู้ตรวจสอบอาคาร
โดยนายปิยะ ตั้งตรง

10:35   ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
โดยนายปิยะ ตั้งตรง

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-7  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-7

00:00   ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ (ต่อ)
โดยนายปิยะ ตั้งตรง

04:05   คำถาม – แบบแปลน

11:25   คำถาม – สกรีน/ชง เรื่องให้ กทม ออกใบ ร1

14:05   คำถาม – ให้ผู้ตรวจสอบอาคารออกใบ ร1

15:05   คำถาม – รู้ได้อย่างไร Fire Alarm ถูกทดสอบและใช้งานได้

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-8  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-8

00:00   คำถาม – รู้ได้อย่างไร Fire Alarm ถูกทดสอบและใช้งานได้ (ต่อ)

03:05   ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็น

06:25   คำถาม – ส่งเอกสารให้ครบแล้ว ใช้เวลาแค่ไหน กว่าจะได้รับใบ ร1

11:15   คำถาม – เรื่องยื่นใหม่ ใช้เวลานานแค่ไหน จึงจะได้รับการติดต่อ

 ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-9  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-9

00:00   คำถาม – เรื่องยื่นใหม่ ใช้เวลานานแค่ไหน จึงจะได้รับการติดต่อ (ต่อ)

01:52   คำถาม 3 ข้อ
1. Fire Alarm เก่า มี fault alarm ลงความเห็นอย่างไร

            2. ข้อมูลบนเว็บไซต์ เรียงตามตัวอักษร หรือส่งไฟล์ Excel

            3. อาคารที่ตรวจสอบ เปลี่ยนเจ้าของ

08:30   คำถาม – ประกันภัย ความรับผิดของผู้ตรวจสอบ แค่ไหน

            คำตอบ คลิ๊กที่นี่

10:00   คำถาม – ชื่อผู้ตรวจสอบบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ทำอย่าไร

10:45   คำถาม – ปลอมเอกสารของผู้ตรวจสอบ

12:10   คำถาม – อาคาร พร้อมป้ายบนอาคาร ทำรายงานอย่างไร

13:45   คำถาม – ป้ายไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง จะได้ใบ ร1 หรือไม่

15:30   คำถาม – กรณี เทศบาล (ตจว) ออกคำสั่งเกี่ยวกับป้าย

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-10  

ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-10

00:00   คำถาม – กรณี เทศบาล (ตจว) ออกคำสั่งเกี่ยวกับป้าย (ต่อ)

01:00   ข้อเสนอแนะ – ควรปรับหลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบ

12:30   คำถามสุดท้าย
นับวันอย่างไร วันที่ยื่นขอใบอนุญาต หรือวันที่ก่อสร้าง

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th