ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
รายนามคณะทำงานประสานงานกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 16/02/2013   00:10:44

รายนามคณะทำงานประสานงานกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณสิษฐิสิษฐิ์ วิจักษณาพงษ์
ประธานคณะทำงาน
sit.w@hotmail.com

     
     
     

 
คณะทำงานประสานงาน กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th