ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย
วันที่ 16/11/2013   19:22:30

 สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยและวิธีการตรวจสอบความปลอดภัย

 
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ) ร่วมสนับสนุน วิทยากร โดยคุณรณรงค์ กระจ่างยศ กรรมการบริหารสมาคม ได้ร่วมกิจกรรมบรรยายความรู้ในการตรวจสอบให้กับเครือข่ายชุมชน
 
คณะทำงานประสานงานสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๔๐/๒๕๕๖ วันที่ 14/03/2013   09:14:50
การตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารชุด วันที่ 17/02/2013   17:51:01 article
ผังแสดงความร่วมมือเพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ วันที่ 15/02/2013   07:54:35
รายนามคณะทำงานประสานงานสมาคมปลอดภัยไว้ก่อน วันที่ 14/03/2013   00:11:55Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th