ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
รายนามคณะทำงาานประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ 16/02/2013   00:07:47

รายนามคณะทำงาานประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง

คุณวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
ประธานคณะทำงาน
wasawat@constructionaudit.biz

     
     
     

 
คณะทำงานประสานงานกรมโยธาธิการและผังเมือง

สมาคมฯนำเสนอปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบอาคาร วันที่ 26/03/2013   07:30:43
ตปอ เตรียมแถลงความเห็นการตรวจสอบอาคารต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร วันที่ 04/03/2013   06:13:22 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th