ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


ตปอ เตรียมแถลงความเห็นการตรวจสอบอาคารต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร article
วันที่ 04/03/2013   06:13:22

ตปอ เตรียมแถลงความเห็นการตรวจสอบอาคารต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ในวันพฤหัสที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร จึงประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้ตรวจสอบอาคารโดยทั่วไป นำเสนอความเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบอาคารหรือยกระดับความปลอดภัยอาคาร

ความเห็นของท่าน มีความสำคัญยิ่งในการรวบรวมและประมวลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงกฎหมายอาคารต่อไป

โปรดส่งความเห็นของท่าน มายังอีเมล์ bsa.thailand@gmail.com ทั้งนี้อย่าให้เกินวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้มีเวลาหารือและประมวล ในคณะทำงานประสานงานกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะกรรมการสมาคม

อีเมล์ bsa.thailand@gmail.com

 
คณะทำงานประสานงานกรมโยธาธิการและผังเมือง

สมาคมฯนำเสนอปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบอาคาร วันที่ 26/03/2013   07:30:43
รายนามคณะทำงาานประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 16/02/2013   00:07:47Copyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th