ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ประชุมพบปะผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล ครั้งที่ ๑
วันที่ 17/02/2013   18:35:23

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร มีมติแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร โดยได้เชิญผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย เพื่อเป็นคณะทำงานในการกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร และต้นทุนในการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร โดยในการประชุมพบปะครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคาร วสท มีผู้แทนผู้ตรวจสอบอาคารตอบรับเข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๕ บริษัท สมาคมฯ จะได้ทาบทามผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เรียงตามลำดับรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลที่ให้บริการตรวจสอบอาคารในกรุงเทพมหานครจำนวนมากไปหาน้อย ซึ่งบางบริษัทได้ตอบรับเข้าร่วมคณะทำงาน บางบริษัทยังไม่ตอบรับ บางบริษัทตอบปฏิเสธ ซึ่งสมาคมจะรวบรวมให้ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย จึงจะประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลเป็นกรรมการในคณะทำงาน และจึงจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อแบ่งภารกิจไปดำเนินการต่อไป


ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
ดูรูปขนาดใหญ่ 

 
คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

ประกาศที่ ๐๓๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร วันที่ 06/04/2013   12:26:38
รายนามคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและต้นทุนปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร วันที่ 14/03/2013   08:44:49 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.


  

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th