ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
โรงงาน ไทยวาโก้ (ศรีราชา)

 

โรงงาน ไทยวาโก้ (ศรีราชา)

โรงงาน
๑๗๓/๒ ถนน สุขาภิบาล ๘ หมู่ ๕
ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี
 


ใบ ร๑


ใบ ร๑

 

 

ใบ ร๑

 

 

ใบ ร๑

 

 

 

ใบ ร๑

 

 

 

ใบ ร๑ใบรับรอง ร๑ ของโรงงาน

โรงงาน บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
โรงงาน ไทยวาโก้ (พระราม ๓)
โรงงาน บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง
โรงงาน วิศวกิจพัฒนา (โรง ๒)
โรงงาน วิศวกิจพัฒนา (โรง ๑)Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th