ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทฤษฎี 11 ชั่วโมง ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง article
วันที่ 09/02/2013   21:19:14

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์

 

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร  ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ

และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทฤษฎี 11 ชั่วโมง ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 18 – วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

โดย บริษัท ไทยเซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

เลขทะเบียนที่ อ.๕๔-๐๐๑

รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

 

ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

1. ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้บริหารอาคาร ผู้ดูแลอาคาร ช่างอาคาร

2. ผู้รับเหมางานระบบ ผู้ให้บริการบำรุงรักษางานระบบ

3. ผู้สนใจทั่วไป

 

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ กำหนดว่า

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ เว้นแต่นายจ้างได้ดำเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และลูกจ้างหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อ ๑๘ และเป็นผู้ผ่านการอบรมตามข้อ ๒๑

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-กำหนดมาตรฐานการทำงานในที่อับอากาศ.html

สมาคมเล็งเห็นว่า อาคารที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสอบอาคาร มีสถานที่อับอากาศ เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน หรือถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่อับอากาศที่ผู้ดูแลอาคารหรือผู้ให้บริการต้องมีกิจกรรมการบำรุงรักษาตามคาบเวลา จึงควรจัดให้มีการอบรม

 

วัตถุประสงค์

·    เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศเป็นผู้ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

 

การชำระเงิน 

Ÿ โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สี่แยกศรีวรา กทม.                

 ชื่อบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัย                   

 เลขที่บัญชี 140-2-355609

 กรุณาส่งสำเนาใบนำส่งเงินทางโทรสาร 0-2184-4613   

หรือทาง email:bsa.janjira@gmail.com

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระหน้างาน

 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  ภาคทฤษฎี

08.30 – 9.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 10.00          กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

10.00 – 11.15          ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศและอันตรายในที่อับอากาศ

11.15 – 12.15          การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

12.15 -13.15           รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15         วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

14.30 -15.30           อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ

15.30 – 16.00         ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิก การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

16.00 – 16.30         บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงานผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

16.30 – 17.00         ตอบข้อซักถาม/ปิดการอบรมวันแรก

 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  ภาคทฤษฎี

08.30 –09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.     เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ

10.00 – 11.15 น.     เทคนิคระบายอากาศ

11.15 – 11.45 น.     การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว

11.45 – 12.15 น.     การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ

12.15 - 13.15 น.      รับประทานอาหาร

13.15 – 13.45 น.     อันตรายที่อาจได้รับกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย

13.45 – 14.30 น.     การดับเพลิงขั้นต้น

14.30 – 15.00 น.     การช่วยเหลือและช่วยชีวิต

15.00 – 15.30 น.     การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น

15.30 – 16.00 น.     ตอบข้อซักถาม/ปิดการอบรมวันสอง

 

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  ภาคปฏิบัติ

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.     เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ

10.00 – 11.15 น.     เทคนิคการระบายอากาศ

11.15 – 12.15 น.     อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ

12.15 – 13.15 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 13.45 น.     การดับเพลิงขั้นต้น

13.45 – 15.00 น.     การช่วยเหลือและช่วยชีวิต

15.00 – 15.30 น.     การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น

15.30 – 16.00 น.     ทำการทดสอบหลังอบรม(Post Test)/ ประเมินผล

 

พักเบรกเวลา 10.15 – 10.30 น. และเวลา 14.15 – 14.30 น.

 

วิทยากร

1.อ.พิรัตน์  เหมะรัชตะ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง กำจัด

 2.อ.ทิวา  ปลั่งดี 

วิทยากร บริษัท ไทยเซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง กำจัด

วิทยากรได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน 
ข่าวอบรม,สัมมนา

ยกระดับเส้นทางออกหนีไฟในอาคารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ ของ วสท.และ NFPA วันที่ 05/03/2020   09:39:24
ปรับปรุงอาคาร อย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต รุ่นที่ 2 วันที่ 05/03/2020   09:41:09
WORKSHOP เสริมประสบการณ์ในความรู้วิศวกรรมอาคาร วันที่ 15/10/2019   11:16:49
การเตรียมพร้อมการทำงานช่างไฟฟ้า กับแผงสวิตซ์แรงต่ำ วันที่ 05/09/2019   16:57:35
เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข รุ่นที่ 2 วันที่ 10/09/2019   13:13:22
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 05/09/2019   17:00:30 article
โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 วันที่ 04/05/2018   11:29:53 article
เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 20/04/2018   14:36:48 article
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/02/2018   14:58:38 article
Smart Parking & EV Station in Smart Buildings วันที่ 16/02/2018   14:58:20 article
เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ วันที่ 16/02/2018   14:59:01 article
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันที่ 28/02/2017   10:21:03 article
แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 27/12/2016   16:59:35 article
เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 23/12/2016   10:07:45
แนวทางการควบคุมป้าย LED วันที่ 23/08/2016   14:05:00
ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/08/2016   17:46:28
FirePump วันที่ 16/08/2016   17:37:34
ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม วันที่ 31/05/2016   16:59:06
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   16:59:23 article
เข้าศึกษาดูงานอุโมงค์ ส่วนสัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย วันที่ 27/05/2015   16:39:22
สัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย วันที่ 01/08/2014   20:10:27
เสวนา "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ" วันที่ 20/11/2013   09:56:06
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 29/10/2013   06:41:35
สัมมนา "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ" วันที่ 16/09/2013   10:43:09
อบรมเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างเหล็กเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วันที่ 17/07/2013   23:44:44
กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง วันที่ 20/04/2013   12:02:37
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ม.เกษตร รุ่น 33/2556 วันที่ 10/03/2013   19:34:29
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร วสท รุ่น 39/2556 วันที่ 10/03/2013   19:31:17
ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 02/03/2013   20:33:13
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/02/2013   09:04:11 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 8 เสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 10/02/2013   13:11:08 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7 ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร๑ วันที่ 02/02/2013   23:08:48 article
อบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาการอพยพ วันที่ 17/01/2013   05:17:36
เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร ให้ได้ใบรับรอง ร๑" วันที่ 19/01/2013   09:48:06 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เสวนารายเดือนครั้งที่ 4 เรื่อง ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิง วันที่ 18/12/2012   19:41:00 article
เสวนา เรื่อง อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ วันที่ 7 พย.2555 ณ เมืองทองธานี ห้อง Shapphire 204-206 วันที่ 18/12/2012   19:41:18 article
เสวนารายเดือนครั้งที่ 5 เรื่อง วัตถุอันตรายกับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/01/2013   13:42:18 article
สถาปนิกสยามจัดอบรมสัมมนา กฎกระทรวงสถานบริการ วันที่ 06/12/2012   16:12:04 article
ตัวอย่างใบประกาศเข้าร่วมเสวนาและหางบัตรแสดงสิทธิื วันที่ 13/11/2012   14:58:43
สัมมนา 7 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:16 article
สมาคมฯ จัดเสวนารายเดือนครั้งที่ 3 เรื่อง กฎกระทรวงสถานบริการ พศ 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:35 article
ปฏิทินเสวนารายเดือน วันที่ 06/12/2012   16:12:24 article
เสวนา สถานบริการ โดย สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 25/11/2012   08:15:05 article
มาตรการกำหนดความปลอดภัยของสถานบริการ พศ.2555 และกรณีศึกษาไทเกอร์ผับ วันที่ 25/11/2012   08:14:38 article
สัมมนา เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:16:05 article
จะได้รับใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:24:14 article
การตรวจสอบระบบลิฟต์ทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ วันที่ 25/11/2012   08:23:29 article
การตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:22:40 article
เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:12:26 article
สัมมนาจะได้ใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ในกทม.ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:18:27 article
สัมมนาการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:19:17 article
บรรยายเรื่องการตรวจสอบอาคาร กฎหมายอาคาร 9 ประเภท วันที่ 25/11/2012   08:28:26 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th