ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 15 article
วันที่ 25/02/2013   21:02:02

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
01401 จ/0060 เจมส์ปาร์ค นางสาวประไพพิศ  เขมะชิต นายอรุณ อึ้งไพบูลย์
01402 จ/0061 อาคารชุด เมธาเพลสรัชดา นิตฯเมธาเพลสรัชดา นายบรรเจิด ว่องวรกิจ
01403 จ/0062 อาคารชุด วินเซ็นเต้ นิติฯวินเซ็นเต้ นายบรรเจิด ว่องวรกิจ
01404 จ/0063 พรพิรุฬห์ เพลส บจก.พรพิรุฬห์ นายทรงศิลป์ เจริญวัฒนาโรจน์
01405 จ/0064 แฟลตอำรุงชัย บจก.อำรุงชัยก่อสร้าง บจก.เซฟบิวดิ้ง
01406 จ/0065 อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 5 ชั้น (59ห้อง) น.ส.ปษมา ป้อมสุข และ น.ส.ปวีณา ป้อมสุข นายสมโภชน์ สุขสิริทรัพย์กุล
01407 จ/0066 นิติฯเพิ่มสุข เรสซิเด้นซ์ โครงการ 1 นิติฯเพิ่มสุข เรสซิเด้นซ์ โครงการ 1 นายธนิสร จิตประกอบ
01408 จ/0067 ปาล็ม ปาร์ค โฮมเทล บจก.ชัยตระการ นายชยพล นิธินฤนาถ
01409 จ/0068 อาคาร บุญชัย อพาร์ตเม้นท์ บจก.บุญชัย อพาร์ตเม้นท์ นายฐิติพงษ์ ออมทวีพูนทรัพย์
01410 จ/0069 อาคาร ตฤษณา อพาร์ทเม้นท์ นายอดุลย์ จรกา นายอำนาจ มากแก้ว
01411 จ/0070 ผลเจริญ 1 บจก.บุญทวีโชคชัย นายวีริศ ปัญญาวิศิษฏ์กุล
01412 จ/0071 กมลพันธุ์ เพลส บจก.กมลพันธุ์ เพลส นายธนิสร จิตประกอบ
01413 จ/0072 พรอุทัย ทวีท บจก. พรอุทัย บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
01414 จ/0073 กรุงธนแมนชั่น คุณสถาพร ชุนเฮงพันธุ์ และคุณเพิ่มศักดิ์ ชุนเฮงพันธุ์ บจก.พร้อมตรวจอาคาร
01415 จ/0074 ซี.เอ็ส. แมนชั่น บจก. วงศ์พิพัฒน์ บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
01416 จ/0075 บ้านแสงกาญจนวนิช ดร.วิบูลย์ แสงกาณจนวนิช หจก.รับตรวจสอบอาคาร 45
01417 จ/0076 นันธิกา แมนชั่น บจก.นันธิกา แมนชั่น นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
01418 จ/0077 ศุภศุกร์  แมนชั่น นายปานเทพ มั่นพุทธคุณ นายอนุชา โยมสิน
01419 จ/0078 อาคารหอพัก โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 บจก. การแพทย์สยาม บจก.อุทัย คอนซัลติ้งท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
01420 จ/0079 อาคาร เอส เอ็น อพาร์ท์เม้นท์ นายสมบัติ พิษณุไวศยวาท บจก.คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์
01421 จ/0080 สุวรรณิน เพลส บจก. ทองเติม เพลส นายภูพงษ์ ดิลกธนสกุล
01422 จ/0081 สุวรรณิน บจก. ทองเติม เพลส นายภูพงษ์ ดิลกธนสกุล
01423 จ/0082 รุ่งหัฏฐา  แมนชั่น นายวิจารณ์ คหัฏฐา นายนิกร ฉายมุกดา
01424 จ/0083 14 MANSION นายสมชาย จงพิพิธพร นายอัมพล เตียวสกุล
01425 จ/0084 แผ่นดินทอง บจก. แผ่นดินทองสถาปัตย์ บจก.โมเดิร์น สุพรีม เฮ้าส์
01426 จ/0085 ไดมอนด์ ทาวเวอร์ นิติฯไดมอนด์ ทาวเวอร์ นายวรงศักดิ์ โสภัย
01427 จ/0086 เดอะเบเวอร์ลี่แมนชั่น อาคาร A นิติฯ เดอะเบเวอร์ลี่แมนชั่น นายไตรทศ ขำสุวรรณ
01428 จ/0087 เดอะเบเวอร์ลี่แมนชั่น อาคาร B นิติฯ เดอะเบเวอร์ลี่แมนชั่น นายไตรทศ ขำสุวรรณ
01429 จ/0088 จัสมิน เฮ้าส์ คุณมะลิ กัลยาณมิตร นายศุภชาติ จึงแสงสถิตย์พร
01430 จ/0089 พี.ที.คอร์ด บจก.พิณทอง นายมัทนะ วิริยะนุเคราะห์
01431 จ/0090 ออลลีฟวิ่ง อพาร์ทเม้นท์ บจก.วี.อาร์.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ นายอดุลย์ ไฉดิลก
01432 จ/0091 วี.อาร์.เอส. อพาร์ทเม้นท์ บจก.วี.อาร์.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ นายอดุลย์ ไฉดิลก
01433 จ/0092 อาคารชุด จิตติ แมนชั่น โกศล ภักดีจิตติ บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01434 จ/0093 สมบูรณ์ศรี อพาร์ตเม้นต์ 3 น.ส.ทรงศรี นายสมบัติ นายสมศักดิ์ นายบัณฑิต อันนันนับ นางโสภิดา มิตรน้อย นางสมศรี พูนสิน นางละเอียด มิดำ น.ส.เรวดี น.ส.นฤมล นายทวีศักดิ์ อันนันนับ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01435 จ/0094 เค.เอส.เรสซิเดนซ์ นายกสิณ วังวิวัฒน์ นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม
01436 จ/0095 เบทส์แมนชั่น นายวรเศรษฐ์ วิบูลย์ธรรมกร นายสาธิต พันธุ์ชอุ่ม
01437 จ/0096 ประเสริฐสุข  อพาร์ทเม้นท์ น.ส.ทรงศรี นายสมบัติ นายสมศักดิ์ นายบัณฑิต อันนันนับ นางโสภิดา มิตรน้อย นางสมศรี พูนสิน นางละเอียด มิดำ น.ส.เรวดี น.ส.นฤมล นายทวีศักดิ์ อันนันนับ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01438 จ/0097 สมบูรณ์ศรี อพาร์ตเม้นต์ 2 นายสง่า อันนันนับ,นายบัณฑิต อันนันนับ,นางละเอียด มิดำ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01439 จ/0098 CORNER 39 บจก.ณัฏฐรัศม์ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01440 จ/0099 อาภาภิรม  อพาร์ทเม้นท์ บจก. พี.คอมมอนเวลซ์ นายนิพนธ์ ศรีเรือง
01441 จ/0100 บจก.ศรีอุบล แฟมิลี บจก.ศรีอุบล แฟมิลี บจก.แอสเส็ท อินสเปคเตอร์
01442 จ/0101 เจริญศรีแมนชั่น บจก.เสาธงชัย นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01443 จ/0102 สุขแมนชั่น คณะบุคคลสุขแมนชั่น  นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01444 จ/0103 พระราม 9 เพลส   นางอัจฉรา   เรืองอำพัน นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01445 จ/0104 ศิริสุขแมนชั่น หจก.ศิริสุขแมนชั่น นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01446 จ/0105 พระราม 9 เพลส   นางอัจฉรา   เรืองอำพัน นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01447 จ/0106 คล้ายอินทร์ อาคารอยู่อาศัยรวมคล้ายอินทร์ นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01448 จ/0107 ธนาเพลส ( อาคาร 45 ซี ) นิติฯธนาเพลส ลาดพร้าว 4 นายวรงศักดิ์ โสภัย
01449 จ/0108 ธนาเพลส ( อาคาร 45 ดี ) นิติฯธนาเพลส ลาดพร้าว 5 นายวรงศักดิ์ โสภัย
01450 จ/0109 บางกอกแหลมทอง หจก.บางกอกแหลมทอง(1970)พัฒนา นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01451 จ/0110 ชัยกานต์  เพลส น.ส.วิรกานต์ ชัยสิริสุวรรณ บจก.คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์
01452 จ/0111 อาคารกำธร บจก.กำธรโฮลดิ้ง นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
01453 จ/0112 ขวัญพฤกษ์ อพาร์ทเม้นท์ พล.ต.ชัยพฤกษ์  พูนสวัสดิ์ นายเจิมศักดิ์ เจียมประภา
01454 จ/0113 เจริญทรัพย์คอนโดวิว นิติฯ เจริญทรัพย์คอนโดวิว นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01455 จ/0114 88 เทอเรส อพาร์ตเม้นท์ บจก.88 เทอเรส นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล
01456 จ/0115 บ้านน้ำริน อพาร์ทเม้นท์ คณะบุคคลสุขสวัสดิ์อพาร์ทเม้นท์ บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01457 จ/0116 สุทธิพร อพาร์ทเม้นท์ นางณัฐมน เหล่าศิริหงษ์ทอง บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01458 จ/0117 เรือนขวัญอพาร์ทเม้นท์ คณะบุคคล เรือนขวัญอพาร์ทเม้นท์ นายไชยศักดิ์ สุคัมภีรานนท์
01459 จ/0118 สาทรเครส อพาร์ทเม้นท์ บจก.ภักดิภูมิ นายโสภณ ชำนาญกานต์
01460 จ/0119 อาคารพักอาศัยรวม ลิฟวิ่งนรา เพลส บจก.ธนอุดมศิริ นายกวี หวังนิเวศน์กุล
01461 จ/0120 เอเชีย แฟมิลี่ อพาร์ทเม้นท์ นายสังวรศักดิ์ กรมพลาศักดิ์ บจก.เซฟบิวดิ้ง
01462 จ/0121 ดีไลท์  เดช คอนโด บจก.ดีร้อย แวลูเออร์ นายวีริศ ปัญญาวิศิษฏ์กุล
01463 จ/0122 พีค แมนชั่น นายวินัย พิศาลสาธุกิจ บจก.คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์
01464 จ/0123 สุทธารามอพาร์ทเม้นท์ นายกิตติชัย พงษ์รุจพร นายสัมฤทธิ์ บุญพา
01465 จ/0124 นิติฯท่าทราย นายศุภฤกษ์ สุจริตธรรม (ผู้แทนเจ้าของอาคาร) บจก.เอดี เอนวิรอนเมนท์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
01466 จ/0125 บจก.มัลเบอร์รี่ โฮลดิ่ง นายโชติก ชวโภคิน นายบรรพต กาฬภักดี
01467 จ/0126 บจก.มัลเบอร์รี่ โฮลดิ่ง นางพัชนา ชวโภคิน นายบรรพต กาฬภักดี
01468 จ/0127 นิติฯ อัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 6 นิติฯอัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 5 นายภูมิเทพ พรหมทอง
01469 จ/0128 ธนาเพลส ( อาคารเอฟ ) นิติฯธนาเพลส ลาดพร้าว 3 นายวรงศักดิ์ โสภัย
01470 จ/0129 ธนาเพลส ( อาคารเอ ) นิติฯธนาเพลส ลาดพร้าว 3 นายวรงศักดิ์ โสภัย
01471 จ/0130 ธนาเพลส ( อาคารเอ ) นิติฯธนาเพลส ลาดพร้าว 3 นายวรงศักดิ์ โสภัย
01472 จ/0131 ธนาเพลส ( อาคารซี ) นิติฯธนาเพลส ลาดพร้าว 3 นายวรงศักดิ์ โสภัย
01473 จ/0132 ธนาเพลส ( อาคารอี ) นิติฯธนาเพลส ลาดพร้าว 3 นายวรงศักดิ์ โสภัย
01474 จ/0133 นิติฯ อัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 5 นิติฯอัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 5 นายภูมิเทพ พรหมทอง
01475 จ/0134 ธนาเพลส ( อาคารดี ) นิติฯธนาเพลส ลาดพร้าว 3 นายวรงศักดิ์ โสภัย
01476 จ/0135 นิติฯ อัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 7 นิติฯอัสสกาญจน์ เพลส อาคาร 7 นายภูมิเทพ พรหมทอง
01477 จ/0136 เพลินจิตคอนโดมิเนียม นิติฯเพลินจิตคอนโดมิเนียม นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01478 จ/0137 อพาร์ทเมนท์ธนากร บจก.ถาวรธนากร นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01479 จ/0138 พหลโยธิน 34 เรสซิเด้นท์ บจก.เท็น อินเตอร์เเอ็คทีฟ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01480 จ/0139 ทองทิพเพลส บจก.ทองทิพเพลส  นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01481 จ/0140 คงสินอพาร์ทเมนท์ หจก.คงทนสิน นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01482 จ/0141 ซิตี้พอยท์รัชดาภิเษก อาคาร 1 นิติฯซิตี้พอยท์รัชดาภิเษก นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01483 จ/0142 ซิตี้พอยท์รัชดาภิเษก อาคาร 3 นิติฯซิตี้พอยท์รัชดาภิเษก นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01484 จ/0143 หอพักหญิงพี เค เอล ดี คอร์ท 5 บจก.ธนากรวราโฮม นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01485 จ/0144 หอพักชายธนากรวราโฮม บจก.ธนากรวราโฮม นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01486 จ/0145 หอพักหญิงศรีไทยคอร์ท บจก.ศรีไทยคอร์ท นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01487 จ/0146 หอพักหญิงพี เค เอล ดี คอร์ท 3 บจก.ศรีไทยคอร์ท นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01488 จ/0147 รางน้ำอพาร์ทเมนท์ หจก.เอเซี่ยนสยาม นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01489 จ/0148 วีเอ็ม.แมนชั่น หจก.เอเซี่ยนสยาม นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01490 จ/0149 ซิตี้พอยท์รัชดาภิเษก อาคาร 2 นิติฯ ซิตี้พอยท์รัชดาภิเษก นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01491 จ/0150 เจริญอพาร์ทเมนท์ นายคมเดช ธนบุญศักดิ์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01492 จ/0151 บรรจบพรเพลส นางสาวบรรจบพร สีมาสุรรักษ์ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
01493 จ/0152 อาคารลาซาล สวีท แอนด์ สปา อพาร์ทเม้นท์ บจก.ซี.อาร์.พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์  ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
01494 จ/0153 อาคารอ่องเอี่ยม  หจก.ด่องเอี่ยม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
01495 จ/0154 อาคารถนอมวรรณอพาร์ทเม้นท์ บจก.ถนอมวรรณ บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
01496 จ/0155 อาคารอ่องเอี่ยม  นางทองพูล อ่องเอี่ยม บจก.โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์
01497 จ/0156 อาคาร พี.เฮ้าส์ 1 และ พี.เฮ้าส์ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญพี.เฮ้าส์ 1 และ ห้างหุ้นส่วนสามัญพี.เฮ้าส์ 2 บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01498 จ/0157 อาคารชุด เปี่ยมสุขเรสซิเดนซ์ บจก.เปี่ยมสุข เรสซิเดนซ์ บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01499 จ/0158 สิรินพรแมนชั่น หจก.สิรินพร แมนชั่น บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
01500 จ/0159 อาคารพี.เฮ้าส์ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญพี.เฮ้าส์ 3 บจก.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง

 
รหัสเรื่องขอรับใบ ร๑

เจ้าของอาคาร/ผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องการให้ออกใบ ร๑ เร็ว ต้องอ่าน วันที่ 13/06/2013   22:22:44
โครงการฯ ส่งข้อมูลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 17/06/2013   22:18:50
สำเนาใบรับรอง ร๑ และสำเนาทะเบียนรับเรื่อง วันที่ 18/06/2013   11:07:06
แผนที่ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 15/06/2013   10:13:17
ผังกระเบื้อง รหัส ตปอ เรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 14/06/2013   22:06:14 article
สถานที่ปฏิบัติการโครงการ (ใหม่) วันที่ 13/05/2013   07:01:49
แผนและกำหนดการยื่นเรื่องเพื่อออกใบรับรอง ร๑ วันที่ 23/01/2013   20:02:15
เตรียมระบบรหัสอาคาร วันที่ 02/12/2012   11:08:55
เทคนิคการค้นหารหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 02/12/2012   10:26:29
ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   15:25:33 article
รายชื่อผู้ตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ วันที่ 15/03/2013   22:47:33 article
สรุปคำถาม การประชุมชี้แจง “เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 29/01/2013   19:59:55
บันทึกวีดีโอ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร...ให้ได้รับใบรับรอง ร๑" วันที่ 04/03/2013   06:11:17 article
รับสมัครธุรการโครงการ (เต็มแล้ว) วันที่ 13/02/2013   21:44:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 116 (สุดท้าย) วันที่ 14/06/2013   22:01:00
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 115 วันที่ 14/06/2013   22:00:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 114 วันที่ 14/06/2013   21:59:06
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 113 วันที่ 14/06/2013   21:57:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 112 วันที่ 14/06/2013   21:56:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 111 วันที่ 12/06/2013   19:18:18
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 110 วันที่ 12/06/2013   19:16:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 109 วันที่ 12/06/2013   19:15:48
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 108 วันที่ 12/06/2013   19:14:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 107 วันที่ 12/06/2013   19:12:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 106 วันที่ 01/06/2013   14:35:50
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 105 วันที่ 01/06/2013   14:34:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 104 วันที่ 01/06/2013   14:33:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 103 วันที่ 01/06/2013   14:32:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 102 วันที่ 01/06/2013   14:30:30
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 101 วันที่ 01/06/2013   14:28:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 100 วันที่ 26/04/2013   02:15:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 99 วันที่ 26/04/2013   02:14:39
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98 วันที่ 26/04/2013   02:13:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 97 วันที่ 26/04/2013   02:12:38
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 96 วันที่ 26/04/2013   02:11:33
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 95 วันที่ 26/04/2013   02:10:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 94 วันที่ 26/04/2013   02:08:49
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 93 วันที่ 26/04/2013   02:07:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 92 วันที่ 18/04/2013   23:56:15
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 91 วันที่ 18/04/2013   23:54:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 90 วันที่ 18/04/2013   23:53:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 89 วันที่ 18/04/2013   23:51:46
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 88 วันที่ 18/04/2013   23:50:44
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 87 วันที่ 18/04/2013   23:49:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 86 วันที่ 18/04/2013   23:48:24
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 85 วันที่ 18/04/2013   23:47:16
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 84 วันที่ 18/04/2013   23:46:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 83 วันที่ 18/04/2013   23:45:04
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 82 วันที่ 18/04/2013   23:43:36
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 81 วันที่ 18/04/2013   23:42:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 80 วันที่ 29/03/2013   12:00:56
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 79 วันที่ 29/03/2013   11:55:31
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 78 วันที่ 29/03/2013   11:47:19
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 77 วันที่ 29/03/2013   11:46:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 76 วันที่ 29/03/2013   11:45:12
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 75 วันที่ 29/03/2013   11:43:45
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 74 วันที่ 29/03/2013   11:42:52
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 73 วันที่ 29/03/2013   11:38:28
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 72 วันที่ 29/03/2013   11:39:34
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 71 วันที่ 29/03/2013   11:40:21
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 70 วันที่ 29/03/2013   11:41:08
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 69 วันที่ 29/03/2013   11:30:14
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 68 วันที่ 29/03/2013   11:25:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 67 วันที่ 29/03/2013   11:24:23
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 66 วันที่ 29/03/2013   11:23:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 65 วันที่ 29/03/2013   11:21:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 64 วันที่ 29/03/2013   11:20:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 63 วันที่ 29/03/2013   11:19:43
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 62 วันที่ 29/03/2013   11:18:35
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 61 วันที่ 29/03/2013   11:17:29
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 60 วันที่ 29/03/2013   08:08:25
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 59 วันที่ 29/03/2013   08:07:27
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 58 วันที่ 29/03/2013   08:06:32
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 57 วันที่ 29/03/2013   08:05:20
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 56 วันที่ 29/03/2013   08:04:13
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 55 วันที่ 29/03/2013   08:02:42
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 54 วันที่ 29/03/2013   08:01:26
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 53 วันที่ 29/03/2013   07:58:53
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 52 วันที่ 29/03/2013   07:56:58
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 51 วันที่ 25/02/2013   21:25:37 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 50 วันที่ 25/02/2013   19:02:19 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 49 วันที่ 25/02/2013   19:04:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 48 วันที่ 25/02/2013   19:06:16 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 47 วันที่ 25/02/2013   19:07:15 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 46 วันที่ 25/02/2013   19:08:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 45 วันที่ 25/02/2013   19:09:21 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 44 วันที่ 25/02/2013   19:10:22 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 43 วันที่ 25/02/2013   19:11:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 42 วันที่ 25/02/2013   19:12:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 41 วันที่ 25/02/2013   19:13:33 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 40 วันที่ 25/02/2013   19:14:36 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 39 วันที่ 25/02/2013   19:16:05 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 38 วันที่ 25/02/2013   19:16:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 37 วันที่ 25/02/2013   19:17:45 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 36 วันที่ 25/02/2013   19:18:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 35 วันที่ 25/02/2013   19:19:50 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 34 วันที่ 25/02/2013   19:20:40 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 33 วันที่ 25/02/2013   19:21:34 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 32 วันที่ 25/02/2013   19:22:24 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 31 วันที่ 25/02/2013   19:23:18 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 30 วันที่ 25/02/2013   19:24:49 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 29 วันที่ 25/02/2013   19:39:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 28 วันที่ 25/02/2013   19:40:28 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 27 วันที่ 25/02/2013   19:41:31 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 26 วันที่ 25/02/2013   19:42:51 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 25 วันที่ 25/02/2013   19:44:02 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 24 วันที่ 25/02/2013   19:44:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 23 วันที่ 25/02/2013   19:45:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 22 วันที่ 25/02/2013   19:46:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 21 วันที่ 25/02/2013   19:47:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 20 วันที่ 25/02/2013   19:48:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 19 วันที่ 25/02/2013   19:50:44 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 18 วันที่ 25/02/2013   20:58:55 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 17 วันที่ 25/02/2013   20:59:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 16 วันที่ 25/02/2013   21:01:01 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 14 วันที่ 25/02/2013   21:02:58 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 13 วันที่ 25/02/2013   21:04:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 12 วันที่ 25/02/2013   21:04:56 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 11 วันที่ 25/02/2013   21:05:47 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 10 วันที่ 25/02/2013   21:06:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 9 วันที่ 25/02/2013   21:08:03 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 8 วันที่ 25/02/2013   21:09:10 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 7 วันที่ 25/02/2013   21:09:54 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 6 วันที่ 25/02/2013   21:10:43 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 5 วันที่ 25/02/2013   21:11:29 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 4 วันที่ 25/02/2013   21:12:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 3 วันที่ 25/02/2013   21:13:04 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 2 วันที่ 25/02/2013   21:15:17 article
รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 1 วันที่ 25/02/2013   21:16:01 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th