ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

 

 

 

 

 ประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

      จากการเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาทางภาครัฐได้ตระหนักถึง ปัญหาที่สำคัญและเริ่มร่างกฎหมายการตรวจสอบอาคารขึ้นประมาณปี 2540 โดย ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัยและโดยความร่วมมือของกทม.จัดให้มีการผึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคารขึ้น ผู้สำเร็จการอบรมจึงรวมตัวกันจัดตั้ง ชมรมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารด้านอัคคีภัยของอาคารโดยมีนายเจริญ ชัย พูนพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมฯ ต่อมาชมรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนยกระดับเป็น สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 โดยมีร้อยโทวโรดม สุจริตกุล เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยแรก (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549) และสมัยที่สอง (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552) ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่สาม (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554) ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่สี่ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) นายวิเชียร บุษยบัณฑูร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยที่หก (พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน) นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยมีผู้ตรวจสอบอาคารและผู้สนใจเป็นสมาชิกประกอบกิจกรรมจัดอบรมผู้ตรวจสอบ อาคาร ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างบรรทัดฐานคุณภาพผู้ตรวจสอบอาคารส่งเสริมกิจกรรม เกี่ยวกับกฎหมายการตรวจสอบอาคารให้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยอาคารในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร

2.พัฒนาและให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

3.เป็น ศูนย์กลางด้านข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยของอาคารให้ประชาชนภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนำไปศึกษาและปฎิบัติให้เกิดความปลอดภัย ของอาคารสูงสุด

4.ดูแลผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ มารยาทและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตราวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

5.สนับสนุนและประสานงานให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในด้านความปลอดภัยอาคาร

6.การดำเนินกิจการของสมาคมฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือลัทธิศาสนาใดๆ

โครงสร้างองค์กรของสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร วาระ 2555 - 2558

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th