ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

 

สมาชิกนิติบุคคล
BSA-00220
บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BSA-00797
บริษัท ทัชพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
BSA-00902
บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
BSA-00917
บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด
BSA-00918
บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
BSA-00920
บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
BSA-00921
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00922
บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
BSA-00928
บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00931
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด
BSA-00946
บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด
BSA-00958
บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00959
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์
บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
BSA-00968
บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด
BSA-00970
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00972
บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00976
บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00979
บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00981
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
BSA-00982
บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BSA-00987
บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด
BSA-00990
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
BSA-01001
บริษัท ศุภริช จำกัด
BSA-01014
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00925
หจก รับตรวจสอบอาคาร 45
BSA-01078
บริษัท ซี.บี.เอส.บิลดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-01113
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

 

BSA-01190
บริษัท โปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

 ประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

      จากการเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาทางภาครัฐได้ตระหนักถึง ปัญหาที่สำคัญและเริ่มร่างกฎหมายการตรวจสอบอาคารขึ้นประมาณปี 2540 โดย ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัยและโดยความร่วมมือของกทม.จัดให้มีการผึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคารขึ้น ผู้สำเร็จการอบรมจึงรวมตัวกันจัดตั้ง ชมรมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารด้านอัคคีภัยของอาคารโดยมีนายเจริญ ชัย พูนพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมฯ ต่อมาชมรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนยกระดับเป็น สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 โดยมีร้อยโทวโรดม สุจริตกุล เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยแรก (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549) และสมัยที่สอง (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552) ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่สาม (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554) ผศ.ดร.อุทัย ไชยวงค์วิลาน เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่สี่ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) นายวิเชียร บุษยบัณฑูร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยที่หก (พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน) นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยมีผู้ตรวจสอบอาคารและผู้สนใจเป็นสมาชิกประกอบกิจกรรมจัดอบรมผู้ตรวจสอบ อาคาร ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างบรรทัดฐานคุณภาพผู้ตรวจสอบอาคารส่งเสริมกิจกรรม เกี่ยวกับกฎหมายการตรวจสอบอาคารให้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยอาคารในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร

2.พัฒนาและให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

3.เป็น ศูนย์กลางด้านข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยของอาคารให้ประชาชนภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนำไปศึกษาและปฎิบัติให้เกิดความปลอดภัย ของอาคารสูงสุด

4.ดูแลผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ มารยาทและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตราวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

5.สนับสนุนและประสานงานให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในด้านความปลอดภัยอาคาร

6.การดำเนินกิจการของสมาคมฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือลัทธิศาสนาใดๆ

โครงสร้างองค์กรของสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร วาระ 2555 - 2558

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

 


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th