ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ถาม-ตอบ จากเสวนา วันที่ 26 กันยายน 2555 article
วันที่ 28/12/2012   00:42:08

 คำถามจากเจ้าของอาคาร ที่เข้าเสวนา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕

1. อยากได้ตัวอย่างแผนผังแบบแปลนแผนผังทางหนีไฟไม่ทราบว่าจะโหลดได้ที่ไหนหรือสามารถส่งให้ทาง E-mail Suwalee_s@hotmail.com

ตอบ สามารถ ดาวน์โหลด www.bsa.or.th

2.    ในห้องครัวควรติด Heat หรือ Smoke Detector

ตอบ Heat Detector

3.    บางอาคารไม่ได้จดหมายไม่ทราบว่าต้องมีการตรวจสอบจะมีความผิดหรือไม่

ตอบ ต้องตรวจสอบอาคารและส่งรายงานแม้ว่าไม่ได้จดหมาย

4.   ใบ ร.1 จะได้รับเมื่อแก้ไขอาคารตามที่ผู้ตรวจสอบอาคารแจ้งใช่หรือไม่

ตอบ ใช่ และต้องส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขมาแนบรายงานเดิม

5.   อาคารนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งหมด มี 5 ชั้น อายุของอาคารประมาณ 31 ปี เดิมได้รับโอนจากเคหะแห่งชาติเมื่อปี 2544 สาธารณูปโภค เช่น ไฟ ประปา ตัวอาคารสภาพเก่า ถามว่า

-  หากมีการตรวจสอบอาคารต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

-              -  หากตรวจสอบอาคารไม่ทันหรือไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

ตอบ ต้องตรวจสอบและส่งรายงาน ส่วนค่าตรวจสอบต้องสอบถามผู้ตรวจสอบอาคาร

6.  ในพื้นที่นอกเขต กทม. (ปริมณฑล) เจ้าของอาคารยังไม่ได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จึงอยากเรียนถามว่า เจ้าของอาคารจะต้องได้รับเอกสาร แจ้งเตือนจากทางท้องถิ่นก่อนจึงจะตรวจสอบอาคาร (พื้นที่เกิน 2,000 ตรม.) หรือจะต้องตรวจสอบอาคารแม้ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

ตอบ ต้องตรวจสอบและส่งรายงานตรวจสอบอาคาร การแจ้งเตือนเป็นการประชาสัมพันธ์ของสำนักการโยธา

7.   ชื่อผู้ตรวจสอบใน website ที่แนะนำเชื่อถือได้ในเรื่องรับผิดชอบงานตรวจสอบใช่หรือไม่

ตอบ ทั้งนี้ขอให้ใช้ดุลยพินิจของเจ้าของอาคารและให้พิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้ตรวจสอบ แต่ทั้งนี้สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารกำลังดำเนินการเพื่อคัดสรรผู้ตรวจสอบที่มีคุณภาพและเข้าใจกระบวนการส่งรายงานให้กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยลดปัญหาให้กับเจ้าของอาคารในการขอใบรับรอง ร.1 หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อสมาคม และเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของอาคาร สมาคมกำลังพิจารณาจะเปิดช่องสำหรับร้องเรียนบนเว็บไซต์

8.  ณ วันที่เข้าตรวจสอบจริงที่อาคารจำเป็นหรือไม่ที่ผู้เข้าตรวจสอบต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือจะมีการส่งเฉพาะทีมงานเข้ามาตรวจสอบเท่านั้น

ตอบ หากเป็นผู้ตรวจสอบประเภทบุคคล ต้องไปเอง แต่เป็นประเภท นิติบุคคล จะมีทีมงานที่ผ่านการอบรมหรือมีแนวทางปฎิบัติของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้สามารถรับรองผลการตรวจสอบอาคารได้

9. อาคารชุดของเราเป็นอาคารที่ได้รับการยกเว้นแล้วได้สอบถามทางสำนักงานแล้ว เรื่องการตรวจสอบเจ้าพนักงานเขตแจ้งว่า อาคารชุดของเรามีเพียง 5 ชั้น รวมชั้นล่าง การตรวจสอบเป็นของโยธาเขต ไม่เข้าข่ายต้องตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบที่ได้ใบอนุญาตเจ้าพนักงานจะเป็นผู้ตรวจสอบ ขณะนี้ใกล้ระยะเวลาส่งรายงาน เจ้าพนักงานยังไม่ติดต่อเข้าตรวจสอบอาคาร อาคารชุดจะต้องดำเนินการอย่าไร จะต้องถูกปรับหรือไม่อย่างไร

ตอบ ดูจากใบอนุญาตขอก่อสร้าง หากเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม และมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องทำการตรวจสอบอาคาร

10. หากยื่นเอกสารไม่ทัน 25 ต.ค 2555 โดยมีสาเหตุความล่าช้าจากผู้ตรวจสอบอาคาร เช่น นัดหมายเนิ่นนานกว่าจะมาตรวจสอบและการทำรายงานผลการตรวจสอบอาคารล่าช้า จะมีการผ่อนปรนหรือแก้ไขอย่างไร มีคำแนะนำอย่างไร (ควรว่าจ้างผู้ตรวจสอบเท่าก่อนวันที่....)

ตอบ ก่อนว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคาร ควรถามให้ชัดเจนถึงกำหนดการส่งรายงานและขอบเขตของงาน

11. นอกจากผู้ตรวจสอบอาคาร ที่เจ้าของอาคารติดต่อมา จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบอาคาร มาตรวจด้วยหรือไม่ และจะทราบได้อย่าไรในกรณีอาจมีการแอบอ้าง

ตอบ  ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ กองควบคุมอาคารหรือสำนักบรรเทาสาธารณภัย จะมีหนังสือราชการแจ้งก่อน

12.  หลังจากการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยใดมาตรวจสอบอีกหรือไม่

ตอบ เป็นผู้ตรวจสอบอาคารเป็นผู้รับรองการแก้ไขนั้น หากผู้ตรวจสอบอาคารรับรองการแก้ไขโดยไม่ได้มีการแก้ไขจริง เป็นการออกรายงานเป็นเท็จ อันเป็นคดีอาญากับตัวผู้ตรวจสอบอาคารเอง การรับรองสภาพการใช้อาคารปลอดภัยของผู้ตรวจสอบเป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบจากเจ้าของอาคารมายังผู้ตรวจสอบอาคาร

13. กรณีเป็นอาคารที่เก่า เอกสารไม่ครบพยายามดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ทันส่งรายงาน ในวันที่กำหนด แต่ไม่ทันจริง ๆ จะมีโทษหรือแก้ไขด้วยวิธีใดบ้าง เพื่อไม่ให้มีโทษ

ตอบ ปัจจุบัน สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีการผ่อนปรนเรื่องเอกสารมากแล้วเพื่อให้อาคารต้องตรวจสอบอาคารทุกปี หากท่านสงสัยกรุณาสอบถามที่กองควบคุมอาคารหรือสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

14.  จำเป็นหรือไม่ โกดังเก็บสินค้า จะต้องมีการตรวจสอบอาคาร และโกดังอยู่อาคารประเภทอะไร

ตอบ หากมีพื้นที่เกิน 10,000 ตร.ม. จะเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร

15. การออกใบ ร.1 เมื่อผู้ตรวจสอบได้จัดส่งรายงานให้ กทม. แล้วระยะเวลาพิจารณาใบ ร.1 โดยใคร และออกใบ ร.1 ภายในกี่วัน (ขอถามความเป็นจริง เพราะ 3-6 เดือนยังไม่เคยได้ ร.1)

ตอบ สำนักการโยธากำลังดำเนินแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวน่ามีแนวทางแก้ไขภายใน 3 เดือน

16. ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ที่บรรยายส่วนใหญ่เกี่ยวกับทางหนีไฟ ดับเพลิง บันไดหนีไฟ ถามว่า แล้วอาคารที่ก่อสร้างต่อเติมดาดฟ้า ทำไมไม่ให้ผู้ตรวจสอบอาคารตรวจสอบอาคารเหล่านี้มันปลอดภัยหรือไม่อย่างไร เช่นแบบอนุญาต กทม. ให้สร้าง 8 ชั้น (ไม่เกิน 23 ม.) แต่เจ้าของไปต่อเติมชั้น 9 เป็นห้องให้เช่าพักอาศัยก็เข้าข่ายอาคารสูงเกิน 23 ม. ดังนั้น กรณีนี้เกี่ยวกับทางหนีไฟโดยตรงเช่นกันเพราะจะไม่มีระยะร่นโดยรอบอาคาร 6 ม. ให้กับรถดับเพลิงซึ่งได้ถ้ายิ่งขึ้นก็น่าจะเปลี่ยนเป็นการตรวจสอบบันไดหนีไฟของอาคารเสียน่าจะดีกว่า เพราะไม่ยอมตรวจสอบอย่างอื่นๆ เลยสร้างผิดแบบกันทั่ว กทม. ทั่วประเทศ

ตอบ ขอบเขตของผู้ตรวจสอบอาคารคือตรวจสอบสภาพอาคารปัจจุบันพร้อมใช้งานหรือไม่ ส่วนเรื่องการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

17.  โดยปกติอาคาร 1 หลังจะมีอาคารใช้งานกี่ปี?

 ตอบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคารและการบำรุงรักษา บางอาคารสามารถใช้งานได้มากว่า 50 ปี หากมีการบำรุงรักษาที่ดีและมีการตรวจสอบอาคารทุกปีซึ่งข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบอาคารจะเป็นประโยชน์เพื่อเตือนการเกิดเหตุที่จะเกิดขึ้นและในบางครั้งจะเป็นการแนะนำมาตรการเสริมซึ่งส่งผลให้อาคารมีการใช้งานได้อย่างปลอดภัย

18.  อาคารเก่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าหมดอายุการใช้งานแล้ว

ตอบ ต้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารและสภาพอาคาร

19.  บันไดหนีไฟวิ่งจากชั้นบนมาหยุดที่ชั้น 2 ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ทางหนีไฟต้องนำไปสู่ทางปล่อยออกจากอาคารสู่ที่ปลอดภัย

20. อาคารชุดการเคหะคลองจั่นซึ่งสร้างโดยการเคหะแห่งชาติ ซึ่งโครงสร้างการเคหะเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างปี พ.ศ. 2522 แต่ปัจจุบันนี้ได้โอนมาเป็นของผู้เช่าซื้อแล้วในปี พ.ศ. 2543 และจัดเป็นนิติบุคคลอาคารชุดไปแล้ว อยากทราบว่าการรับผิดชอบกฎหมายที่ออกมาในปี พ.ศ. 2550 และออกกฎหมายให้มีบันไดหนีไฟ ซึ่งอาคารชุดการเคหะคลองจั่นราม 30 อาคารดูแล้วโครงสร้างไม่สามารถทำบันไดหนีไฟได้เลยกรุณาช่วยชี้แจงและเสนอแนะให้ด้วย

ตอบ ต้องตรวจสอบอาคารและการปรับปรุงอาคารเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเจ้าของร่วม

21.  ตึก 5 ชั้น อพาร์ทเม้นท์ ชั้น 6 เป็นดาดฟ้ามีหลังคาไว้เก็บของ ต้องนับเพื่อที่รวมหมดไหม? จอดรถ รวมด้วยไหม

 -  คำว่า ใช้งาน หมายถึง การอยู่อาศัยอย่างเดี่ยวหรือไม่

ตอบ .ให้ดูจากใบอนุญาตขอก่อสร้าง

22.  อาคารชุดแมนชั่น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันเจ้าของอาคารนี้โดนธนาคาร เกียรตินาคินปิดห้องชุดเพื่อใช้หนี้ และทางธนาคารได้ขายห้องชุดให้กับบุคคลทั่วไป จนหมดแล้ว อาคารนี้ไม่มีแบบแปลนอาคารจากเจ้าของเดิม ไม่มีระบบดักจับควันและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีบันไดหนีไฟแต่บันไดหนีไฟมาสิ้นสุดที่ชั้น 2 นั้น แต่ไม่มีประตูกั้นบันไดหนีไฟเลย แต่มีถังดับเพลิงแบบมือถือแต่ละชั้น ไฟฉุกเฉินแต่ละชั้นมีแต่ปัจจุบันเสียหาดหมดแล้ว ถ้าจะปรับปรุงระบบต่าง ๆ และจ่ายค่าผู้ตรวจสอบอาคารทางอาคารชุดนี้ไม่สามารถเรียกระดมเงินจากผู้เป็นเจ้าของห้องชุดได้ไม่ทราบว่าจะแก้ไขขอผ่อนผันการตรวจสอบอาคารออกไปได้หรือไม่

ตอบ ใน โครงการสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย มีสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกรุงไทยให้สินเชื่อด้านนี้โดยเฉพาะและมีผู้จำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ส่วนลดพิเศษสำหรับโครงการ

23.  หากติดต่อผู้ตรวจสอบอาคารมีค่าใช้จ่ายอยากถามว่าราคาจะคิดอย่างไร มีมาตรฐานหรือไม่

ตอบ พิจารณาเงื่อนไขการให้บริการและขอบเขตงาน ทางสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร จะได้ทำราคาแนะนำให้กับเจ้าของอาคารพื้นที่ 2000 - 5000 ตร.ม. เพื่อเป็นแนวทางให้กับเจ้าของอาคารในการพิจารณาเจรจาต่อรองกับข้อเสนอจากผู้ตรวจสอบอาคาร

24. อยากให้บอกขั้นตอนที่เราต้องเข้าตรวจสอบเริ่มจากอะไรบ้าง เช่น ติดต่อผู้ตรวจสอบก่อนส่งเอกสาร 2 ชุด ประกอบไปด้วย 1,2,3  รอการฟังผลกี่วันหรือตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์

ตอบ มีขั้นตอน ตามกฎกระทรวง พอสังเขปดังนี้ เมื่อเจ้าของอาคารยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วภายใน 30 วัน พนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการตรวจสอบอาคาร และหากอาคารเป็นไปตามกฎหมาย พนักงานจะสามารถออกใบ รับรอง ร.1 ได้เลย

25.  แบบแปลนอาคารที่ส่งใหม่ต้องมีการเขียนโดยวิศวกรหรือไม่หรือนำของเก่าเพิ่มเติมข้อมูลได้

ตอบ ไม่จำเป็นต้องเขียนโดยวิศวกร สามารถดูตัวอย่างที่ www.bsa.or.th 

26.  โทษอาญาจะดำเนินคดีกับผู้จัดการคอนโดใช่หรือไม่

ตอบ เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือ เจ้าของอาคาร

27.  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารประมาณเท่าไร

-  ในกรณีมีพื้นที่ใช้สอย (อาศัย) ไม่ถึง 2,000 ตารางเมตร ให้แจ้งอย่างไร ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

-  ถ้าเอกสารหาย( ใบอนุญาตก่อสร้าง) ต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพื้นที่จริงหรือไม่

ตอบ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารกำลังจัดทำราคาแนะนำ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกัน ส่วนกรณีเอกสารหาย( ใบอนุญาตก่อสร้าง)ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อน โดยทั่วไปผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณาได้เลย

28.  ในกรณีตรวจสอบเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ถูกต้องเซ็นต์รับรองแล้วเกิดเหตุตึกทรุด ผู้ตรวจสอบอาคารรับผิดชอบอะไรบ้าง

ตอบ ตึกทรุดเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร หาก ณ วันที่ตรวจ มีสิ่งบอกเหตุปรากฎ แต่ผู้ตรวจสอบทราบแต่ละเลย เป็นการปฏิบัติงานบกพร่องของผู้ตรวจสอบซึ่งมีความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ส่วนตึกทรุดแล้วเกิดละเมิดต่อบุคคลที่สาม ยังคงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร แต่หาก ณ ตอนตรวจสอบ ไม่พบสิ่งบอกเหตุ แล้วเกิดภายหลัง ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของอาคารต้องรีบแจ้งและหารือกับผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขสิ่งบกพร่องนั้น

29. ลักษณะของป้ายบอกทางหนีไฟเป็นแบบแผ่นใสติดสติ๊กเกอร์สีเขียวสะท้อนแสงสามารถใช้ได้ตามกม. หรือไม่และหากไม่ถูกต้องจะขอสามารถทยอยเปลี่ยนได้หรือไม่เนื่องจากใช้งานประมาณสูง

ตอบ ใช้ไม่ได้ ต้องระบบแบตเตอรี่สามารถเป็นกำเนิดแสงสว่างเพื่อมองเห็นป้ายทางหนีไฟได้ 1.5 หรือ 2.0 ชั่วโมงขึ้นอยุ่กับชนิดอาคาร แต่ใช้เสริมได้ (หมายถึง มีป้ายตามมาตรฐานติดตั้งอยู่อย่างครบถ้วนแล้ว)

30.  กรณีบังคับให้ติด Smoke Detector ให้ห้องพักแบบอพาร์ทเม้นท์หากผู้พักอาศัย ประกอบอาหาร หรือสูบบุหรี่จะเกิดสัญญาณเตือนหรือไม่

ตอบ บริเวณดังกล่าวควรติดตั้ง Heat Detector แต่ถ้าเป็นห้องนอน ต้องติดตั้ง Smoke Detector

31.  อาคารที่สร้างก่อนปี 40 ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร สามารถใช้ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ เพียงระบบกดเตือนอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่

ตอบ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ กำหนดให้ ต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งแบบมือกด และแบบอัตโนมัติ

32.  บันไดหนีไฟต้องลงถึงชั้นล่างหรือไม่ ปัจจุบันทางอาคาร ยุติที่ชั้น 2 เท่านั้น

ตอบ ควรต้องต่อเนื่องถึงชั้นล่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารในการอพยพหนีไป

33.  อาคารสร้างคู่กัน มีบันไดหนีไฟแยกกันแต่ทางขึ้นร่วมกัน แต่แยกไปแต่ละอาคารแต่อาคารไม่ถึง 2,000 ตารางเมตร จะต้องยื่นตรวจสอบหรือไม่

ตอบ ให้ดูที่ใบอนุญาตขอก่อสร้าง หากพื้นที่รวมเกิน 2000 ตร.ม. ต้องตรวจสอบอาคาร

34.  รู้ได้อย่างไรว่า Comment จากผู้ตรวจสอบเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่

ตอบ ให้สอบถามผู้ตรวจสอบอาคาร สิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงมีเกณฑ์อะไรในการพิจารณาครอบคลุมอาคารนี้ด้วยหรือไม่ และขอให้ผู้ตรวจสอบอาคาร ระบุข้อกฎหมายให้อ้างอิง

35.  แบบแปลนอาคารไม่มีเลย เริ่มตรวจครั้งแรกต้องเสียค่าร่างแบบหรือเตรียมแบบ โครงสร้าง หรือไม่

ตอบ แบบแปลนดังกล่าวเจ้าของอาคารสามารถจัดทำเองได้ ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรมีออกแบบและเซนต์รับรอง ให้ศึกษาวิธีการเขียนแบบแปลนบนเว็บไซต์สมาคม

36. ถ้าหากอาคารที่สร้างมาแล้วประมาณ 30 ปีไม่มีบันไดหนีไฟ แต่มีบันไดหลักที่ใช้ขึ้นลงจะยังจำเป็นต้องมีบันไดหนีไฟหรือไม่

- ถ้าจำเป็นต้องมีแล้วจะแก้ไขอย่างไร เพราะพื้นที่อาจไม่พอให้ต่อเติมบันไดหนีไฟ

ตอบ จำเป็นต้องมีครับ ส่วนพื้นที่ไม่พอลองปรึกษาผู้ตรวจสอบอาคาร

37.  เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสอบอาคารมีอะไรบ้าง

สำหรับอาคารที่ผู้ในความรับผิดชอบของ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีดังนี้

              1.แบบขออนุญาติหรือแบบขอเปิดใช้อาคารหรือเอกสารอื่นที่ราชการออกให้

              2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ของเจ้าของอาคาร/ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

              3.แบบแปลนเพื่อการตรวจสอบอาคารทุกชั้น

              4.สำเนาใบขึ้นทะเบียนของผู้ตรวจสอบอาคาร

              5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ตรวจสอบอาคาร

              6.สำเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ตรวจสอบอาคาร

38.  ผู้ตรวจสอบอาคารจะต้องเสนอแนะให้อาคารปรับปรุงแก้ไขอย่างต่ำตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47

 - กฎกระทรวงฉบับที่ 47 ข้อ 5(1) (ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟ

- (1) (ข) ช่องประตูสู่ทางหนีไฟ ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟติดอุปกรณ์บังคับให้ปิดเอง

ถามว่า 1. อาคารมีบันไดหนีไฟ เป็นบันไดเวียนติดกับระเบียงถึงชั้น 2 ไม่มีผนัง ไม่มีประตู กทม.จะพิจารณาอย่างไร

           2. มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร ผนังและประตูถูกต้องแต่ลงถึงชั้น 2 แล้วมีบันได้แนวดิ่งสำหรับทิ้งและปืนลง กทม.จะพิจารณาอย่างไร

ตอบ ต้องปรับปรุงโดยพิจารณาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารในการอพยพหนีไฟเป็นหลัก

39.  กฎ 47 ข้อ 5 (4) ติดตั้งFire Alarm ต้องประกอบด้วย

  (ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ

  (ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติ และแจ้งเหตุด้วยมือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม (ก) ทำงาน

อาคารติดตั้ง Smoke Detector แบบใส่ถ่านและส่งเสียงดัง กทม. จะพิจารณาอย่างไร

ตอบ ต้องได้ยินทั่วทั้งอาคารแล้วสามารถให้ผู้ใช้อาคารสามารถได้ยินและอพยพได้ทันท่วงที
ถาม-ตอบ และดาวโหลดเอกสาร จากเสวนา

แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 11/01/2017   19:42:49
ข้อปฏิบัติการทำรายงานการตรวจสอบอาคารให้ได้ใบร.1 วันที่ 01/04/2016   14:24:55
ถาม-ตอบ สัมมนาแนวทางการจัดทำและส่งรายงานการตรวจสอบอาคารตามพรบ.อำนวยความสะดวก วันที่ 01/04/2016   11:22:08 article
คลิปวีดีโอเปิดงานเสวนา วันที่ 28/12/2012   00:39:57 article
ถอดเทปการเสวนา เรื่อง “รู้จักและเข้าใจ...การตรวจสอบอาคาร” วันที่ 28/12/2012   00:40:11 article
ถาม-ตอบ จากเสวนา วันที่ 19 กันยายน 2555 วันที่ 28/12/2012   00:40:53 article
ถอดเทปการเสวนาเรื่อง “ตรวจสอบอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 28/12/2012   00:41:12 article
ถาม-ตอบ จากเสวนา วันที่ 25 กันยายน 2555 วันที่ 28/12/2012   00:41:37 article
ถอดเทปการเสวนา เรื่อง “เจ้าของอาคารยุคใหม่...ร่วมใส่ใจยื่นตรวจสอบอาคาร” วันที่ 28/12/2012   00:41:55 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-10 วันที่ 21/01/2013   14:05:00
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-9 วันที่ 21/01/2013   12:20:22
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-8 วันที่ 21/01/2013   11:19:43 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-7 วันที่ 21/01/2013   11:19:16 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-6 วันที่ 21/01/2013   11:18:44 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-5 วันที่ 21/01/2013   11:18:03 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-4 วันที่ 21/01/2013   11:17:26 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-3 วันที่ 21/01/2013   11:16:51 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-2 วันที่ 21/01/2013   11:14:36 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-1 วันที่ 21/01/2013   11:14:53 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th