ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ถาม-ตอบ จากเสวนา วันที่ 19 กันยายน 2555 article
วันที่ 28/12/2012   00:40:53

คำถาม จาก ผู้ตรวจสอบอาคารที่เข้าร่วมเสวนา วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

1.      อาคารต้องมีการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี หรือไม่

ตอบ   ต้องตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี

2.      อาคารโรงงานที่มีพื้นที่มากกว่า 10000 ตารางเมตร ขึ้นไป ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และเข้าข่ายการควบคุมเป็นอาคารโรงงานด้วย ? ถามว่า จะต้องจัดทำรายงานทั้ง 2 แบบหรือไม่ หรือเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งจะได้หรือไม่

ตอบ   ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงมากที่สุด แต่การตรวจความปลอดภัยให้อิงเกณฑ์ทั้งสองกรณีเข้าด้วยกัน

3.      อาคารโรงงานหลายหลัง อยู่ในบ้านเลขที่เดียวกัน เช่น

อาคารที่ 1. เป็นอาคารการผลิต พื้นที่ 9000 ตารางเมตร 2 ชั้น

อาคารที่ 2. เป็นอาคารการผลิต พื้นที่ 12000 ตารางเมตร 1 ชั้น

อาคารที่ 3 เป็นอาคารที่พักอาศัย  พื้นที 2500 ตารางเมตร 3 ชั้น

ทั้ง 3 อาคาร ใช้ระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุ จากแหล่งเดียวกันควรจะทำรายงานตรวจสอบแยกกัน หรือรวมเป็นเล่มเดียวกัน

ตอบ   ให้อิงตามใบอนุญาตก่อสร้าง ว่าแยกหรือรวม

4.      ถ้าเป็นไปได้ควรบรรจุเรื่อง การตรวจสอบอาคารลงไปในการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับปวช. ปวส.ป.ตรี ในวิชาสาขาที่เกี่ยวข้อง – สถาปัตยกรรมศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ ,ก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าใจถึงความสำคัญไม่ใช่คำถาม แต่เป็นข้อคิดเห็น

5.      ในเมื่อมีปัญหาการออกใบ ร.1 ทำไมไม่ให้ผู้ตรวจสอบออกใบรับรองกับเจ้าของอาคารเอง แล้วส่งสำเนาให้กรมโยธาเพื่อความรวดเร็ว และในเมื่อกรมโยธาก็ไม่ได้รับรอง

ตอบ   จะได้แจ้งความเห็นนี้ไปยัง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

6.      แบบฟอร์มการตรวจสอบต้องใช้แบบใหม่เลยหรือว่ายังคงใช้แบบเดิมของกรมโยธา

ตอบ   แบบใดก้ได้ แต่ต้องมีความเห็นในรายงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารปรับปรุง

7.      อยากให้มีการสัมมนาลักษณะนี้ให้กับท้องถิ่นทั่งประเทศ อบต. เทศบาล ด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะได้นำไปปฎิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ กทม.

ตอบ   จะได้หารือกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อโอกาสอำนวย

8.      ในกรณีที่มีป้ายชื่ออาคาร (ป้ายโฆษณา) ที่มีขนาดเข้าตามเกณฑ์ที่ต้องตรวจสอบและทั้งอยู่บนป้ายอาคารซึ่งเข้าเกณฑ์ต้องการตรวจสอบอาคารเช่นกัน การทำรายงานตรวจสอบ จะดำเป็นการอย่างไร

-  จัดทำรายงานแยกประเภท ตามแต่ละชนิด(รายงาน 2 ฉบับ)

-  จัดทำรายงานรวมกันไป พร้อมกัน ในรายงานฉบับเดียวกันเลย

-  หากเป็นการดำเนินการตามข้อที่ 1 (แยกประเภท) จะใช้ผู้ตรวจสอบ ประเภทละคนได้หรือไม่ หรือต้องเป็นคนเดียว

ตอบ   ให้ทำรายงานตาม ใบอนุญาตขอก่อสร้าง ว่าแยกหรือรวม แต่โดยทั่วไป มักจะแยกขออนุญาต และมีโอกาสที่เจ้าของป้ายกับเจ้าของอาคารเป็นคนละบุคคลกัน ส่วนผู้ตรวจสอบอาคาร จะเป็นคนละบุคคลหรือบุคคลเดียวกันก็ได้

9.      แบบแปลนอาคารต้องระบุอะไรลงไปในแบบแปลนบ้าง

- กับแบบเดิมไม่มีหรือหายเจ้าของอาคารจะต้องทำอย่างไร

- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ในแบบแปลนหนีไฟตัวอย่าง คืออะไร หมายถึง กระดิ่ง หรืออุปกรณ์ตรวจจับ

ตอบ   องค์ประกอบของแบบแปลนประกอบด้วย อุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ไฟแสงสว่างสำรองฉุกเฉิน อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือและอัตโนมัติ สปริงเกอร์ แต่ทั้งนี้หากจำนวนอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติและสปริงเกอร์มีจำนวนมากให้ทำสัญลักษณ์หมายเหตุประกอบระบุว่ามีครอบคลุมทั้งอาคาร และมีการเซ็นต์รับรองโดยผู้ตรวจสอบอาคาร ทั้งนี้ต้องทำทุกชั้นของอาคารแต่หากมีชั้นที่เหมือนกันอาจจะระบุในแบบใช้สำหรับชั้นใดบ้าง ให้ศึกษาเทคนิคการทำแบบแปลนอย่างง่ายบนเว็บไซต์สมาคม www.bsa.or.th

10.  ใบอนุญาตก่อสร้างที่สร้างมานานแล้ว และใบอนุญาตหายไปแล้วเจ้าของอาคารจะต้องทำอย่างไร

ตอบ   สำหรับกรณีการยื่นตรวจสอบอาคารให้เจ้าของอาคารแสดงเอกสารอื่นที่ราชการออกให้แทน

11.  อาคารที่ไม่มีทางแก้ไขได้เลย เช่น เขาสร้างโดยไม่มีถนนโดยรอบ 6 ม. ตามกฎหมายในขณะก่อสร้าง แต่ได้ใบ อ.6 มาแล้วจะให้ทำอย่างไร

ตอบ   ไม่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว แต่ให้พิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อจำกัดหรือลดความเสี่ยง หรือมาตรการเสริมเพื่อการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

12.  ตรวจสอบใหญ่อาคารระบบตรวจดับเพลิงไหม้อัตโนมัติต้องทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ทุกจุดหรือไม่ เช่นต้องเอาควันไปพ่นที่หัวจับ Smoke Detector ทุกถังหรือพ่นกี่% ของจำนวนทั้งหมด

ตอบ   ให้ดูมาตรฐานที่ วิศวกรรมสถานและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบอาคาร แต่ในอนาคตสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร กำลังดำเนินการเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับผู้ตรวจสอบอาคารใช้ร่วมกัน อนึ่ง เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลอาคารที่จะต้องทำการทดสอบให้ครบ 100% ตามมาตรฐาน

13.  อาคารศูนย์สรรพสินค้า เช่น Lotus ,Big C ,Makro  ที่มีพื้นที่ ไม่ถึง 10,000  ตารางเมตร เข้าข่ายตรวจสอบอาคารหรือไม่ ไม่เข้าข่ายอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ แต่เข้าข่ายอาคารชุมนุมคนหรือเปล่า

ตอบ   ต้องตรวจสอบครับเข้าข่ายอาคารชุมนุมคน

14.  การดูอาคารก่อสร้างปีไหนเทียบกับกฏหมายปีต่าง ๆ ดูจากปีที่ก่อสร้างอาคาร หรือปีที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างใบ อ.1

ตอบ   พิจารณาจากใบอนุญาตก่อสร้างใบ อ.1

15.  การตรวจสอบอาคาร พื้นที่ 2000 ตารางเมตร จะตรวจสอบเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน

ตอบ   ขึ้นอยู่ดุลยพินิจผู้ตรวจสอบอาคาร

16.  ได้ไปอบรมเป็นผู้ตรวจสอบอาคารแล้วแต่ติดภารกิจหรือไปสอบแต่ไม่ผ่านจนล่วงเลยเกิน 2 ปี แล้วปัจจุบันสามารถนำใบที่ผ่านการอบรมไปขอสอบเป็นผู้ตรวจสอบอาคารโดยไม่ต้องอบรมใหม่ได้หรือไม่

ตอบ   ไม่ได้ ต้องอบรมใหม่

17.  อาคารที่ไม่มีบันไดหนีไฟ แต่หากแก้ไขจะเป็นการดัดแปลงอาคารและพื้นที่ไม่เพียงพอ  เจ้าของอาคารควรดำเนินการอย่างไร  ผู้ตรวจสอบอาคารควรแนะนำให้เจ้าของอาคารแก้ไข  หรือส่งรายงานและระบุในสรุปว่าจะต้องมีบันไดหนีไฟ

ตอบ   สามารถดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 ได้

18.  ส่งเอกสารเพิ่มเติมไป 2 เดือน ยังไม่ถึงเจ้าหน้าที่ ที่พิจารณา ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ   หลังจาก เดือนตุลาคมเป็นต้นไป น่าจะดีขึ้น

19.  ส่งเอกสารไปแล้วไม่ถึงเจ้าหน้าที่ เอกสารควรดำเนินการอย่างไร

ตอบ   นำเลขรับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอรายงาน

20.  จำนวนผู้ตรวจสอบอาคาร ณ ปัจจุบันมีเท่าใด

ตอบ   ประมาณ 1,400 คน ที่เป็นบุคคลและ นิติบุคคล จำนวน 135 นิติบุคคล

21.  มีการควบคุมจำนวนผู้ตรวจสอบอาคารและจำนวนอาคารต่อปีหรือไม่อย่างไร

-  จำนวนไม่ได้มาตรฐาน

-  ควบคุมรายการตรวจสอบได้

ตอบ   ยังไม่มีครับ แต่มีจรรยาบรรณของวิศวกรและสถาปนิก ที่ไม่ทำงานที่เกินความสามารถ

22.  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับเรื่องกฏเกณฑ์ และกฎหมายตรวจสอบอาคาร ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2550 จะทำอย่างไร

ตอบ   ผู้ตรวจสอบอาคารควรใช้โอกาสนี้ สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมหารือ หรืออธิบายสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

23.  ใบ ร.1 ควรออกจากหน่วยราชการท้องถิ่น ภายใน 30-60 วันแต่ปัจจุบันผู้ประกอบการยังมีได้รับ ร.1 ตัวกลางเลย ทำอย่างไร

ตอบ   กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินจัดจ้างหน่วยงานมาช่วยดำเนินการตรวจเรื่องรับในรับรองการตรวจสอบอาคาร

24.  ได้ตรวจสอบอาคารในเขต กทม. ไป 2-3 ราย ของเขตไม่ออกใบรับรอง ร.1 ให้ในเมื่อผู้ตรวจสอบได้รายงานไปถูกต้อง และเห็นการว่า การออกใบ ร.1 ได้

ตอบ   สำนักการโยธากำลังดำเนินการเพิ่มบุคคลากรเพื่อรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการที่เห็นผลภายใน 3 เดือน

25.  แบบฟอร์มการตรวจสอบนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศ หรือไม่ และการนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งกรมโยธาธิการ กับรับรองแจ้งใช้หรือไม่ และแบบฟอร์มการ ตรวจสอบเดิมให้ยกเลิกการใช้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบใหม่นี้ใช้หรือไม่

- ยังต้องส่งรายงานเหมือนเดิมหรือไม่

ตอบ   แบบฟอร์มดังกล่าวเป็นทางเลือกในเลือกใช้ เพื่อง่ายในการตรวจสอบและการพิจารณาโดยแยกประเภทตามความเสี่ยงในอาคารทั้ง 9 ประเภท ในกรุงเทพมหานครไม่มีการจำกัดจะต้องเป็นแบบรายงานใดแต่ที่สำคัญคือ ความเห็นผู้ตรวจสอบต้องชัดเจน เพื่อพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารปรับปรุงได้

26.  ทำไมกองควบคุมอาคาร สนย. กทม.  และกรมโยธา ไม่บังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบอาคารให้เคร่งครัด ควรดำเนินคดีให้เหมือนกับกรณีก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนูญาต สังเกตจากเวลามีเหตุการณ์เพลิงไหม้ บาดเจ็บจำนวนมากเสียหายจำนวนมหาศาลก็ทำได้แค่ไฟไหม้ฟาง มีการวิ่งเต้นก็เงียบไป แต่ความเสียหายเกิดกับประชาชน เช่น กรณีซานติก้าผับอยากให้บังคับใช้กฎหมายให้จริงจัง และทำจริง

ตอบ   จะได้แจ้งความเห็นนี้ ไปยัง สำนักควบคุมและตรวจอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

27.  ในกรณี ปี 2550 อาคารยื่นตรวจสอบใหญ่ได้ ร.1ในปี 2551 – 2554 อาคารยื่นตรวจสอบประจำปีแต่ไม่ได้ใบรับรอง ร.1

ในปี 2555 จะต้องยื่นตรวจสอบอาคารประเภทไหน ?

ตอบ   ท่านสามารถยื่นรายงานแบบใด สำนักการโยธาจะพิจารณาตามรายงานนั้นที่เป็นปัจจุบัน

 
ถาม-ตอบ และดาวโหลดเอกสาร จากเสวนา

แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 11/01/2017   19:42:49
ข้อปฏิบัติการทำรายงานการตรวจสอบอาคารให้ได้ใบร.1 วันที่ 01/04/2016   14:24:55
ถาม-ตอบ สัมมนาแนวทางการจัดทำและส่งรายงานการตรวจสอบอาคารตามพรบ.อำนวยความสะดวก วันที่ 01/04/2016   11:22:08 article
คลิปวีดีโอเปิดงานเสวนา วันที่ 28/12/2012   00:39:57 article
ถอดเทปการเสวนา เรื่อง “รู้จักและเข้าใจ...การตรวจสอบอาคาร” วันที่ 28/12/2012   00:40:11 article
ถอดเทปการเสวนาเรื่อง “ตรวจสอบอย่างไร...ให้ได้ใบรับรอง ร.1” วันที่ 28/12/2012   00:41:12 article
ถาม-ตอบ จากเสวนา วันที่ 25 กันยายน 2555 วันที่ 28/12/2012   00:41:37 article
ถอดเทปการเสวนา เรื่อง “เจ้าของอาคารยุคใหม่...ร่วมใส่ใจยื่นตรวจสอบอาคาร” วันที่ 28/12/2012   00:41:55 article
ถาม-ตอบ จากเสวนา วันที่ 26 กันยายน 2555 วันที่ 28/12/2012   00:42:08 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-10 วันที่ 21/01/2013   14:05:00
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-9 วันที่ 21/01/2013   12:20:22
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-8 วันที่ 21/01/2013   11:19:43 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-7 วันที่ 21/01/2013   11:19:16 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-6 วันที่ 21/01/2013   11:18:44 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-5 วันที่ 21/01/2013   11:18:03 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-4 วันที่ 21/01/2013   11:17:26 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-3 วันที่ 21/01/2013   11:16:51 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-2 วันที่ 21/01/2013   11:14:36 article
ตปอ-ใบรับรอง ร1-15 มค 2556-1 วันที่ 21/01/2013   11:14:53 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th