ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
วันที่ 07/09/2013   12:12:24

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 
สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน
รวมทั้งเครือข่ายที่ท่านมีความร่วมมือด้วย เข้าร่วมงาน
"มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. (TRF IP EXPO 2013)"
ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ
1. ผลักดันงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุน
เพื่อการดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา (R&D)
3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย
และภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

รูปแบบของงานคือ การจัดนิทรรศการเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา ของ สกว. และมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยีได้เข้าชมและเลือกสรรเทคโนโลยีไป
ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการนำเสนอผลงานวิจัยของ
บริษัทที่เปิดเผยได้ ให้กับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในมหาวิทยาลัยและภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่ความ
ร่วมมือในการทำวิจัยต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rri2.trf.or.th/meeting/trfipexpo.aspx
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 หรือตอบกลับความประสงค์เข้าร่วมงานมาที่อีเมลนี้
หรือหมายเลขโทรสาร 0-2298-0452

โดยผู้ที่แจ้งลงทะเบียนจะได้รับคูปองสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน
และหนังสือรวบรวมผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในงาน ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rri.trf.or.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์
0-2278-8200 ต่อ 8352

รายละเอียดกำหนดการ ดังไฟล์แนบ

ด้วยความเคารพ

รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข

รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
Yours Sincerely

Research and Researchers for Industries (RRi)
14th Floor, SM Tower, 979/17-21 Phaholyothin Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66(0) 2278-8226, +66(0) 2278-8200 # 8351, 8352 and 8353
E-mail: trfrri@trf.or.th
http://rri.trf.or.th


ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว

 

 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 24/05/2014   07:18:44
คู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกร วันที่ 29/12/2013   07:23:16
คลิป vcd ของสภาวิศวกร โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับงานวิศวกรรม วันที่ 19/10/2013   06:17:42
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (6 สค 2556) วันที่ 04/09/2013   21:15:34
เสวนา วิศวกรกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง วันที่ 16/07/2013   20:23:17
สัมมนา ประชาสัมพันธ์การขอรรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 04/07/2013   10:25:41
สัมมนา - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้ วันที่ 29/06/2013   11:53:24 article
สัมมนา ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน วันที่ 29/06/2013   11:45:52
คุยกับ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร วันที่ 04/05/2013   20:08:18
รายงานประจำปี สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 10/04/2013   20:13:54
รายชื่อคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 วันที่ 27/04/2013   08:27:54
สภาวิศวกร เรียนเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันที่ 03/04/2013   07:35:00
สัมมนา "ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสภาวิศวกร" วันที่ 27/03/2013   22:12:48
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ ๑ วันที่ 04/03/2013   06:12:31 article
รายนามคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร วันที่ 17/02/2013   17:22:37Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th