ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
ประกาศที่ ๐๔๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร article
วันที่ 06/04/2013   12:31:24

ประกาศที่ ๐๔๒  / ๒๕๕๖

เรื่องแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

 ------------------------------------
 

อาศัยมติตามที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ครั้งที่  ๘/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

                             ๑.      นายพงศ์กฤษฎ์          คำราชา                                                ประธานคณะอนุกรรมการ

                             ๒.      นายศิลปชัย              เพิ่มพูน                                                          อนุกรรมการ

                             ๓.      นายสุทิน                  ฐาปนวงศ์เวช                                                  อนุกรรมการ

                             ๔.      นายวิโรจน์                ฉัตรสุวรรณ                                                     อนุกรรมการ

                             ๕.      นายจักรพงศ์             วงศ์ธนปกรณ์                                                  อนุกรรมการ

                             ๖.      นายทำนุ                   วิเศษสินธ์                                                       อนุกรรมการ

                             ๗.      นายประดิษฐ์             โกศัยสุนทร                                                     อนุกรรมการ

                             ๘.      นายนพพร           พัชรประกิติ                                                     อนุกรรมการ

                             ๙.      นายกิติพงษ์              อยู่ใต้ร่มบุญ                                                    อนุกรรมการ

                        ๑๐.      นายทัศนัย                เจริญวิโรจน์                                                    อนุกรรมการ

                        ๑๑.      นายมานพ                 หิตะรัตน์                                                        อนุกรรมการ

                        ๑๒.      นายธงชัย                 เนียรสวัสดิ์                                                      อนุกรรมการ

                        ๑๓.      นายธัญญา               เอี่ยมวัฒน์                                            อนุกรรมการและเลขานุการ

                        ๑๔.      นส.สิริเพ็ญ               ทับเวช                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยมีอำนาจหน้าที่

           ๑.      พัฒนามาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

           ๒.      นำเสนอมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร ต่อคณะกรรมการสมาคม เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำไปใช้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคารของสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัย

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

                                                                    (นายวิเชียร บุษยบัณฑูร)

                                            นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

 
คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

รายนามคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร วันที่ 03/04/2013   21:45:11Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th