ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

 

สมาชิกนิติบุคคล
BSA-00220
บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
BSA-00797
บริษัท ทัชพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
BSA-00902
บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
BSA-00917
บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด
BSA-00918
บริษัท เอ็มเค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแท้นท์ จำกัด
BSA-00920
บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
BSA-00921
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00922
บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
BSA-00928
บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00931
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด
BSA-00946
บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด
BSA-00958
บริษัท เอฟ เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00959
บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์
บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
BSA-00968
บริษัท เอส แอนด์ เค คอนซัลเท้นท์ (2007) จำกัด
BSA-00970
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00972
บริษัท เฟิร์ท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-00976
บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00979
บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00981
บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
BSA-00982
บริษัท โมสท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BSA-00987
บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด
BSA-00990
บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด
BSA-01001
บริษัท ศุภริช จำกัด
BSA-01014
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
BSA-00925
หจก รับตรวจสอบอาคาร 45
BSA-01078
บริษัท ซี.บี.เอส.บิลดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด
BSA-01113
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

 ประกาศที่ ๐๔๒/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร article
วันที่ 06/04/2013   12:31:24

ประกาศที่ ๐๔๒  / ๒๕๕๖

เรื่องแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

 ------------------------------------
 

อาศัยมติตามที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ครั้งที่  ๘/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

                             ๑.      นายพงศ์กฤษฎ์          คำราชา                                                ประธานคณะอนุกรรมการ

                             ๒.      นายศิลปชัย              เพิ่มพูน                                                          อนุกรรมการ

                             ๓.      นายสุทิน                  ฐาปนวงศ์เวช                                                  อนุกรรมการ

                             ๔.      นายวิโรจน์                ฉัตรสุวรรณ                                                     อนุกรรมการ

                             ๕.      นายจักรพงศ์             วงศ์ธนปกรณ์                                                  อนุกรรมการ

                             ๖.      นายทำนุ                   วิเศษสินธ์                                                       อนุกรรมการ

                             ๗.      นายประดิษฐ์             โกศัยสุนทร                                                     อนุกรรมการ

                             ๘.      นายนพพร           พัชรประกิติ                                                     อนุกรรมการ

                             ๙.      นายกิติพงษ์              อยู่ใต้ร่มบุญ                                                    อนุกรรมการ

                        ๑๐.      นายทัศนัย                เจริญวิโรจน์                                                    อนุกรรมการ

                        ๑๑.      นายมานพ                 หิตะรัตน์                                                        อนุกรรมการ

                        ๑๒.      นายธงชัย                 เนียรสวัสดิ์                                                      อนุกรรมการ

                        ๑๓.      นายธัญญา               เอี่ยมวัฒน์                                            อนุกรรมการและเลขานุการ

                        ๑๔.      นส.สิริเพ็ญ               ทับเวช                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยมีอำนาจหน้าที่

           ๑.      พัฒนามาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

           ๒.      นำเสนอมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร ต่อคณะกรรมการสมาคม เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำไปใช้เป็นมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคารของสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัย

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

                                                                    (นายวิเชียร บุษยบัณฑูร)

                                            นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

 
คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร

รายนามคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร วันที่ 03/04/2013   21:45:11Copyright © 2012 All Rights Reserved.

 


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th