ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ article
วันที่ 10/01/2013   16:54:13

 • อาคารปลอดภัยประชาอุ่นใจ
  • สภาพทั่วไปและเหตุผล
  • วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • เป้าหมายของโครงการ
  • ขอบเขตของโครงการ
  • Roadmap
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • คณะทำงาน

 

 

สภาพทั่วไป และเหตุผล

                เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้เจ้าของอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารชุด โรงงาน และป้าย ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะเป็นผู้ออกกฎหมาย  จึงต้องผลักดันและเผยแพร่ เรื่องความปลอดภัยของอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยจากอัคคีภัย ที่จะเกิดขึ้นในอาคารที่มีผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และรักษามาตรฐานโรงมหรสพที่ได้รับป้ายอาคารปลอดภัยของกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ.2554 โดยจะมีการสุ่มตรวจระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการโรงมหรสพโดยบุคคลที่ 3 แล้วในปีนี้จะมุ่งเน้นอาคารประเภทโรงแรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการในโรงแรมที่ได้ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารด้านปลอดภัยจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบกับในปีนี้จะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการสถานบริการบังคับใช้ ซึ่งสถานบริการเป็นอาคารอีกประเภทหนึ่งที่มีคนจำนวนมากเข้าไปอยู่ในอาคารที่มีขอบเขตจำกัด อย่างเช่นเหตุการณ์ ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการ “Santika”  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในปัจจุบันข้อกำหนดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานบริการที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆ ยังไม่ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ชัดเจน จึงต้องมีการกำหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับอาคารที่ใช้เป็นสถานบริการเพื่อทำให้สถานบริการมีความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือประกอบการใช้กฎกระทรวงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้อาคารมีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขอาคารให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่เข้าใช้อาคารประเภทสถานบริการ ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้เป็นการเพิ่มความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

             1.  เพื่อต้องการให้อาคารที่เข้าร่วมโครงการกับกรมโยธาธิการและผังเมือง มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย และแผ่นดินไหว

             2. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

             3. เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ภายในอาคาร

             4.  เพื่อสร้างความมั่นใจของผู้ที่เข้าใช้อาคาร ให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

             5.  กำกับดูแลระบบความปลอดภัยในโรงมหรสพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง


    

 

เป้าหมายของโครงการ

 ผู้เข้าใช้อาคาร ต้องได้รับความปลอดภัยจากอัคคีภัย

 

ขอบเขตของโครงการ

1.  โรงมหรสพที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง รักษามาตรฐานและดูแลความปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอ

2.   เผยแพร่เรื่องความปลอดภัยในสถานบริการ

3.   แนะนำโรงแรมทั่วประเทศที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

4.   สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมระบบความปลอดภัยอาคารศาลากลางจังหวัด

 

 Roadmap


 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

                1)    ประชาชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานบริการ

2)    สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้เข้าใช้อาคารที่ได้มาตรฐานและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย

3)    ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการแนะนำโรงแรมที่ได้ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

4)    สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้าใช้โรงมหรสพ

5)    ประชาชนในทุกจังหวัดมีความปลอดภัยทุกครั้งที่เข้าใช้อาคารศาลากลางจังหวัด

 

คณะทำงาน

               1 นางสมจิต                         ปิยะศิลป์                               ประธานคณะทำงาน

2 นายเสถียร                        เจริญเหรียญ                        คณะทำงาน

3 นายสินิทธิ์                        บุญสิทธิ์                               คณะทำงาน

4 นายสุธี                              ปิ่นไพสิฐ                              คณะทำงาน

5 นายวิชิต                            อรุณมานะกุล                      คณะทำงาน

6 นายอนวัช                         บูรพาชน                              คณะทำงาน

7 นายพรชัย                         สังข์ศรี                                 คณะทำงาน

8 นางสาวนงรัก                  ไวยวุฑฒิโท                         คณะทำงาน

9 นางสาวสุรีย์                     ประเสริฐสุด                          เลขานุการคณะทำงาน

10นายธีรภัทร                      สุนทรชื่น                             ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

 

ที่มา http://www.dpt.go.th/agenda2012/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=15
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 13/03/2020   09:27:19
BSA BUILDING SAFETY AWARD 2021 วันที่ 05/03/2021   09:57:42 article
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 29/09/2017   09:09:58
องค์กรอาชีพ วันที่ 16/08/2016   18:34:10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม วันที่ 03/06/2016   15:55:59
ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” วันที่ 08/06/2015   14:51:06
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัด วิศวกรรม’57 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” วันที่ 11/09/2014   21:35:15
ยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช เพื่อพิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าาย วันที่ 27/08/2014   06:57:47
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น วันที่ 06/06/2014   10:30:07
แผ่นพับ จรรยาบรรณวิศวกร - วสท วันที่ 08/05/2014   06:59:41
4 ธันวาคม 2556 กทม. เปิดเวทีเสวนากระตุ้นทุกภาคส่วนหาแนวทางเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากอาคาร ร่วมสร้างกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย วันที่ 10/12/2013   09:54:46
บ่ายนี้มีคำตอบ(08.11.2013) วันที่ 11/11/2013   20:02:16
เสวนาโต๊ะกลมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เรื่อง ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN ENGINEERING INSPECTOR) วันที่ 06/11/2013   12:14:27
กฎหมายควบคุมอาคารกับการรับมือภัยพิบัติ วันที่ 24/09/2013   22:38:43
วีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร วันที่ 23/09/2013   11:20:18
คมชัดลึก - เครื่องเล่นสลิงขาด (๑๐ กค ๒๕๕๖) วันที่ 15/07/2013   06:22:01
ขอให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (๑๓ กพ ๒๕๕๖) วันที่ 22/02/2013   07:11:26 article
เงินทองในอสังหา - ตรวจสอบอาคาร วันที่ 16/02/2013   22:02:38
Secutech New Express Issue No 2 วันที่ 15/02/2013   23:39:41
เข้าพบคุณดิสพล ยิ้มขลิบ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 04/02/2013   15:49:31
TNN24 ทุกข์ชาวบ้าน "ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง" วันที่ 04/03/2013   06:14:04 article
วิทยากร วิทยาลัยป้องกันและบร่รเทาสาธารณภัย วันที่ 04/02/2013   10:29:18
วิทยากร สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน สมัชชาสภาองค์กรชุมชน วันที่ 02/02/2013   15:12:08
เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 24/01/2013   17:27:25 article
เยี่ยมคารวะ นายอนวัช บูรพาชน วันที่ 04/01/2013   20:43:39
มาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารในการจัดงานรื่นเริง วันที่ 10/01/2013   16:46:55 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:32 article
อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง มอบรางวัลอาคารตัวอย่าง ๒๑ อาคาร เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ 10/01/2013   16:53:49 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:52 article
กทม. มอบรางวัลอาคารปลอดภัย วันที่ 10/01/2013   16:54:30 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:54:55 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:11 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:26 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:39 article
สัมภาษณ์พิเศษคุณวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) วันที่ 10/01/2013   16:56:10 article
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Secutech Thailand 2013 วันที่ 10/01/2013   16:59:21 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:59:40 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   17:00:08 article
บ้านเราปลอดภัย... ไม่หวั่นภัยพิบัติ วันที่ 10/01/2013   17:00:25 article
กทม.เร่งตรวจสอบอาคารสูงภายใน ต.ค. วันที่ 21/12/2012   00:54:06 article
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร วันที่ 09/11/2012   22:29:27 article
นายกสมาคมและ กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบท นายกำธร สิทธิไทย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันที่ 18/12/2012   19:41:42 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วันที่ 13/12/2012   22:56:40
แถลงข่าวโดย วสท เรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร” วันที่ 16/11/2012   10:13:36 article
การตรวจสอบอาคาร เพื่อรับรองความปลอดภัย “มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย” ตามกฎหมายต่อกรณีสนามฟุตซอล วันที่ 14/11/2012   09:07:09
แนวทางการตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว วันที่ 18/12/2012   19:42:02 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร วันที่ 31/10/2012   23:01:57
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 25/10/2012   14:56:51
สมาคมฯ สนับสนุนวิทยากรให้กับ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25/10/2012   15:06:01
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย วันที่ 13/10/2012   21:26:24
เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 05/10/2012   08:19:38
เยี่ยมสมาคมป้ายและโฆษณา ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 24/09/2012   20:16:03
งานพิจารณาเรื่องขอรับใบ ร๑ ค้างเดิมและยื่นใหม่ วันที่ 21/10/2012   07:03:48 article
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท ๐๙๐๗/อ.๔๐๕๔ วันที่ 09/10/2012   17:50:11
เยี่ยมคารวะ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555‏ วันที่ 25/11/2012   08:10:52 article
แสดงวิสัยทัศน์นายก 1 สค 2555 วันที่ 25/11/2012   08:10:39 article
ภาพการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 25/11/2012   08:30:55 article
ภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันที่ 25/11/2012   08:29:49 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   10:16:28
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   09:46:29
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24/09/2012   19:14:30 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   18:37:02 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   15:23:28 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20/08/2012   15:21:03 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th