ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
การตรวจสอบอาคาร เพื่อรับรองความปลอดภัย “มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย” ตามกฎหมายต่อกรณีสนามฟุตซอล
วันที่ 14/11/2012   09:07:09

กรณีสนามฟุตซอล เราน่าจะศึกษา และเรียนรู้จากปัญหาและข้อจำกัด เพื่อจะได้พัฒนาและยกระดับความปลอดภัยกันต่อไป

 

อาคารฟุตซอล ถ้าดูตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 นิยามว่า

อาคารขนาดใหญ่พิเศษหมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

 

ก็น่าจะเข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เนื่องจากมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 30,000 ตารางเมตร ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33

 

คลิ๊กลิงก์เพื่ออ่านรายละเอียดกฎกระทรวงเพิ่มเติม

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-ฉบับที่-33-พศ-2535.html

 

และถ้าดูนิยาม ที่กำกับในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47

อาคารสาธารณะหมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือ การพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

 

คลิ๊กลิงก์เพื่ออ่านรายละเอียดกฎกระทรวงเพิ่มเติม

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-ฉบับที่--47-พศ-2540.html

 

สนามฟุตซอล ของเรา เป็นอาคารสาธารณะ เพื่อการชุมนุมคน

ดังนั้น สนามฟุตซอล เป็นทั้งอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสาธารณะ และอาคารชุมนุมคน

 

ตาม มาตรา 32 ทวิ ของ พรบ. ควบคุมอาคาร พศ 2522 กำหนดว่า

“มาตรา 32 ทวิ เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี้

(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

(2) อาคารชุมนุมคน

(3) อาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จำเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดำเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ แล้วแต่กรณี ต่อไป

(มาตรา 32 ทวิบัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 17)

 

คลิ๊กลิงก์เพื่ออ่านรายละเอียดกฎกระทรวงเพิ่มเติม

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/พระราชบัญญัติ-ควบคุมอาคาร-พศ-2522.html

 

ดังนั้น สนามกีฬาฟุตซอล ซึ่งเป็นอาคารสาธารณะเพื่อการชุมนุมคน และเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ก็ควรจะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารและจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร

 

กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ บทเฉพาะกาล กำหนดว่า “ข้อ ๒๓ ให้เจ้าของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และเป็นอาคารที่การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรองตามมาตรา ๓๒ มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จัดให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประเภทการตรวจสอบใหญ่ตามข้อ ๑๓ (๑) เป็นครั้งแรกให้แล้วเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ”

 

คลิ๊กลิงก์เพื่ออ่านรายละเอียดกฎกระทรวงเพิ่มเติม

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ-หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผ.html

 

หมายความว่า ในวันที่ครบการใช้งานมาแล้วหนึ่งปี ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ก็หมายความว่า เจ้าของอาคารจะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารเข้าตรวจสอบอาคารได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มใช้งานก็ได้ และจะทำการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งครั้งหรือหลายๆ ครั้งก็ได้ เพื่อทำการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบความปลอดภัยในการใช้สอยอาคาร โดยที่การตรวจสอบครั้งแรกต้องเป็นการตรวจสอบใหญ่

 

ทีนี้ใครควรเป็นผู้ทำการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย และใครสามารถลงนามรับรองในรายงานผลการตรวจสอบอาคารนั้นว่า “มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย” เพื่อกรุงเทพมหานคร ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบ ร.๑ ต่อไป

 

แต่ทว่ามีข้อยกเว้น

 

กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 4 กำหนดว่า

 

“ข้อ ๔ ให้อาคารตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ที่เป็นอาคารประเภทหรือชนิดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒ ทวิ (๑) (๒) และ (๓) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๓๒ ทวิ

 

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามวรรคหนึ่งจัดให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตรวจสอบอาคาร การติดตั้ง และตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑๕) โดยผู้ที่ทำการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑๔)

 

ถ้าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามวรรคสองไม่สามารถจัดหาผู้ที่ดำเนินการตรวจสอบเองได้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหรือจัดหาผู้ดำเนินการตรวจสอบให้”

 

ข้อ 2 วรรคหนึ่ง กล่าวว่า

 

“ข้อ ๒ ให้อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔

(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๒) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ

 (๕) อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

(๖) อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ”

 

คลิ๊กลิงก์เพื่ออ่านรายละเอียดกฎกระทรวงเพิ่มเติม

http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น-ผ่อนผัน-หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร-พศ-๒๕๕.html

 

ดังนั้น สนามฟุตซอล เป็นอาคารของส่วนราชการท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร

แต่ก็ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 4 วรรคสอง ตามวิธีการของที่ผู้ตรวจสอบอาคารทั่วๆ ไปที่เขาปฏิบัติกันเหมือนกันทุกประการ

แต่ว่า ถ้า เจ้าของอาคาร ในที่นี้คือ กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถจัดหาผู้ดำเนินการตรวจสอบได้ ก็สามารถให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการตรวจสอบให้ หรือให้จัดหาผู้ดำเนินการตรวจสอบให้

ดังนั้น ในกรณีนี้ กรุงเทพมหานคร จึงสามารถจัดหาผู้ดำเนินการตรวจสอบ ได้หลายทางคือ

1.       ผู้ดำเนินการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ของตนเองที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบอาคารมา โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามบางประการ

2.       จ้างผู้ตรวจสอบอาคาร ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง มาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบให้

3.       ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามบางประการมาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบให้

4.       ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้จัดหาผู้ดำเนินการตรวจสอบให้กับ กรุงเทพมหานคร

 

จึงกล่าวได้ว่า ผู้ที่สามารถรับรองรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย ว่าอาคารดังกล่าว “มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย” ได้ มี 4 กลุ่มข้างต้น แต่ไม่ต้องยื่นรายงานผลการตรวจสอบอาคารกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบรับรอง ร๑ ก็ได้

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 13/03/2020   09:27:19
BSA BUILDING SAFETY AWARD 2021 วันที่ 05/03/2021   09:57:42 article
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 29/09/2017   09:09:58
องค์กรอาชีพ วันที่ 16/08/2016   18:34:10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม วันที่ 03/06/2016   15:55:59
ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” วันที่ 08/06/2015   14:51:06
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัด วิศวกรรม’57 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” วันที่ 11/09/2014   21:35:15
ยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช เพื่อพิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าาย วันที่ 27/08/2014   06:57:47
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น วันที่ 06/06/2014   10:30:07
แผ่นพับ จรรยาบรรณวิศวกร - วสท วันที่ 08/05/2014   06:59:41
4 ธันวาคม 2556 กทม. เปิดเวทีเสวนากระตุ้นทุกภาคส่วนหาแนวทางเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากอาคาร ร่วมสร้างกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย วันที่ 10/12/2013   09:54:46
บ่ายนี้มีคำตอบ(08.11.2013) วันที่ 11/11/2013   20:02:16
เสวนาโต๊ะกลมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เรื่อง ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN ENGINEERING INSPECTOR) วันที่ 06/11/2013   12:14:27
กฎหมายควบคุมอาคารกับการรับมือภัยพิบัติ วันที่ 24/09/2013   22:38:43
วีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร วันที่ 23/09/2013   11:20:18
คมชัดลึก - เครื่องเล่นสลิงขาด (๑๐ กค ๒๕๕๖) วันที่ 15/07/2013   06:22:01
ขอให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (๑๓ กพ ๒๕๕๖) วันที่ 22/02/2013   07:11:26 article
เงินทองในอสังหา - ตรวจสอบอาคาร วันที่ 16/02/2013   22:02:38
Secutech New Express Issue No 2 วันที่ 15/02/2013   23:39:41
เข้าพบคุณดิสพล ยิ้มขลิบ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 04/02/2013   15:49:31
TNN24 ทุกข์ชาวบ้าน "ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง" วันที่ 04/03/2013   06:14:04 article
วิทยากร วิทยาลัยป้องกันและบร่รเทาสาธารณภัย วันที่ 04/02/2013   10:29:18
วิทยากร สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน สมัชชาสภาองค์กรชุมชน วันที่ 02/02/2013   15:12:08
เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 24/01/2013   17:27:25 article
เยี่ยมคารวะ นายอนวัช บูรพาชน วันที่ 04/01/2013   20:43:39
มาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารในการจัดงานรื่นเริง วันที่ 10/01/2013   16:46:55 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:32 article
อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง มอบรางวัลอาคารตัวอย่าง ๒๑ อาคาร เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ 10/01/2013   16:53:49 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:52 article
อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ วันที่ 10/01/2013   16:54:13 article
กทม. มอบรางวัลอาคารปลอดภัย วันที่ 10/01/2013   16:54:30 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:54:55 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:11 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:26 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:39 article
สัมภาษณ์พิเศษคุณวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) วันที่ 10/01/2013   16:56:10 article
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Secutech Thailand 2013 วันที่ 10/01/2013   16:59:21 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:59:40 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   17:00:08 article
บ้านเราปลอดภัย... ไม่หวั่นภัยพิบัติ วันที่ 10/01/2013   17:00:25 article
กทม.เร่งตรวจสอบอาคารสูงภายใน ต.ค. วันที่ 21/12/2012   00:54:06 article
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร วันที่ 09/11/2012   22:29:27 article
นายกสมาคมและ กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบท นายกำธร สิทธิไทย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันที่ 18/12/2012   19:41:42 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วันที่ 13/12/2012   22:56:40
แถลงข่าวโดย วสท เรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร” วันที่ 16/11/2012   10:13:36 article
แนวทางการตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว วันที่ 18/12/2012   19:42:02 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร วันที่ 31/10/2012   23:01:57
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 25/10/2012   14:56:51
สมาคมฯ สนับสนุนวิทยากรให้กับ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25/10/2012   15:06:01
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย วันที่ 13/10/2012   21:26:24
เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 05/10/2012   08:19:38
เยี่ยมสมาคมป้ายและโฆษณา ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 24/09/2012   20:16:03
งานพิจารณาเรื่องขอรับใบ ร๑ ค้างเดิมและยื่นใหม่ วันที่ 21/10/2012   07:03:48 article
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท ๐๙๐๗/อ.๔๐๕๔ วันที่ 09/10/2012   17:50:11
เยี่ยมคารวะ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555‏ วันที่ 25/11/2012   08:10:52 article
แสดงวิสัยทัศน์นายก 1 สค 2555 วันที่ 25/11/2012   08:10:39 article
ภาพการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 25/11/2012   08:30:55 article
ภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันที่ 25/11/2012   08:29:49 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   10:16:28
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   09:46:29
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24/09/2012   19:14:30 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   18:37:02 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   15:23:28 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20/08/2012   15:21:03 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th