ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ 24/08/2016   23:30:11

  กฎกระทรวง
คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.  ๒๕๕๘

-------------------------

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๔)  (๕)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

          ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้  

          “ผู้ฝึกอบรม”  หมายความว่า  ผู้ค้าน้ำมันซึ่งได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  หรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน   ซึ่งได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมจากอธิบดี

          “วิทยากร”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานและได้รับใบรับรองให้เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงจากอธิบดี  

          “ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ที่ทําหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง   ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามกฎกระทรวงนี้และได้รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานจากอธิบดี

          “อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

หมวด  ๑
บททั่วไป
-------------------------

          ข้อ ๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  ดังต่อไปนี้  ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน

          (๑) ถังขนส่งน้ำมัน

          (๒) คลังน้ำมัน

          (๓) สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน  ลักษณะที่สาม

          (๔) สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ก

          (๕) สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ข

          (๖) สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ค  ลักษณะที่สอง

          (๗) สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง

          (๘) สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ฉ

          (๙) ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

          (๑๐) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          (๑๑) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          (๑๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ

          (๑๓) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ

          (๑๔) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          (๑๕) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม

          (๑๖) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย  ลักษณะที่สอง

          (๑๗) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ลักษณะที่สอง

          (๑๘) ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

          (๑๙) ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ

          (๒๐) คลังก๊าซธรรมชาติ

          (๒๑) สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

          (๒๒) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

          (๒๓) ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

          ข้อ ๔ การประกอบกิจการตามข้อ  ๓  ต้องมีผู้ปฏิบัติงานตามจํานวนที่อธิบดีประกาศกําหนด

หมวด  ๒
ผู้ฝึกอบรมและวิทยากร
-------------------------

          ข้อ ๕ ผู้ค้าน้ำมันซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา  หรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ ฝึกอบรม  ที่ประสงค์จะฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน  ต้องได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมจากอธิบดี  และ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด

          ประเภทใบรับรอง  แบบคําขอใบรับรอง  เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอใบรับรอง  และแบบใบรับรอง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

          ข้อ ๖ นิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝึกอบรมที่จะขอใบรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  

          (๑) มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

          (๒) มีสํานักงานที่มีที่ทําการแน่นอน

          (๓) มีวิทยากรที่ปฏิบัติงานไม่ว่าจะปฏิบัติงานเป็นประจําหรือชั่วคราวเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน

          (๔) เคยถูกเพิกถอนใบรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรม  เว้นแต่การถูกเพิกถอนได้พ้นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอนใบรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรม

          ข้อ ๗ ใบรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมให้มีอายุสามปี

          การขอต่ออายุใบรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรม  ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีภายในสามสิบวันก่อนวันที่ ใบรับรองสิ้นอายุ  และเมื่อได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นคําขออยู่ในฐานะผู้ฝึกอบรมจนกว่า จะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรอง

          แบบคําขอต่ออายุใบรับรอง  และเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอต่ออายุใบรับรอง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

          ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะเป็นวิทยากรต้องได้รับใบรับรองให้เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิงจากอธิบดี  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด

          ประเภทของวิทยากร  แบบคําขอใบรับรอง  เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอใบรับรอง  และแบบใบรับรอง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

          ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบรับรองเป็นวิทยากรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้

          (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

          (๒) มีความรู้และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในประเภทที่ตนจะเป็นวิทยากร ไม่น้อยกว่าสองปี

          (๓) เคยถูกเพิกถอนใบรับรองให้เป็นวิทยากร  เว้นแต่การถูกเพิกถอนได้พ้นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอนใบรับรองให้เป็นวิทยากร

          ข้อ ๑๐ ใบรับรองให้เป็นวิทยากรให้มีอายุสามปี

          การขอต่ออายุใบรับรองเป็นวิทยากรให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีภายในสามสิบวันก่อนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นคําขออยู่ในฐานะวิทยากรจนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต ให้ต่ออายุใบรับรอง

          แบบคําขอต่ออายุใบรับรอง  และเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอต่ออายุใบรับรอง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

          ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ใบรับรองให้เป็นผู้ฝึกอบรมหรือใบรับรองให้เป็นวิทยากรสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ  ให้ผู้ฝึกอบรมหรือวิทยากรยื่นคําขอรับใบแทนใบรับรองต่ออธิบดีภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดเสียหายดังกล่าว

          แบบคําขอใบแทนใบรับรอง  เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอใบแทนใบรับรอง   และแบบใบแทนใบรับรอง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

          ข้อ ๑๒ ผู้ฝึกอบรมหรือวิทยากรผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้หรือประกาศ ที่ออกตามกฎกระทรวงนี้  ให้อธิบดีมีอํานาจ  ดังต่อไปนี้

          (๑) มีหนังสือตักเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด

          (๒) สั่งพักใช้ใบรับรอง

          (๓) สั่งเพิกถอนใบรับรอง

          การออกคําสั่งตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

หมวด  ๓
ผู้ปฏิบัติงานและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

-------------------------

          ข้อ ๑๓ ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ในกิจการสถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ก  สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ข  สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย  ลักษณะที่สอง  สถานที่เก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ลักษณะที่สอง  ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานประจํารถ  หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

          (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

          (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า  หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตนจะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสามปีหรือตามที่อธิบดีเห็นชอบ

          ข้อ ๑๔ ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ในกิจการคลังน้ำมัน  สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ฉ  ระบบการขนส่ง น้ำมันทางท่อ  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ  คลังก๊าซธรรมชาติ  สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  หรือระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

          (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

          (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตนจะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสามปี  หรือตามที่อธิบดีเห็นชอบ

          ข้อ ๑๕ ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ในกิจการถังขนส่งน้ำมัน  ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หรือถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะพนักงานรับ หรือจ่ายก๊าซธรรมชาติ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

          (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

          (๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า  หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานด้านการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตนจะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสามปีหรือตามที่อธิบดีเห็นชอบ

          ข้อ ๑๖ การจัดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในกิจการควบคุมตามข้อ  ๓  ต้องเป็นไปตาม หลักสูตรการฝึกอบรมที่อธิบดีประกาศกําหนดและรับรอง

          หลักสูตรการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดให้แตกต่างกันตามลักษณะกิจการควบคุม ตามข้อ  ๓  หรือตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้  แต่ต้องกําหนดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

          ข้อ ๑๗ ผู้ฝึกอบรมต้องแจ้งอธิบดีทราบถึงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สิบห้าวันก่อนวันเริ่มจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้

          (๑) วัน  เวลา  และสถานที่  ที่จะทําการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

          (๒) รายละเอียดของหลักสูตรซึ่งจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

          (๓) บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

          ข้อ ๑๘ ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผู้ฝึกอบรมกําหนดขึ้นตามข้อ  ๑๗  (๒)  ไม่เป็นไปตามหลักสูตรที่อธิบดีรับรองตามข้อ  ๑๖  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งยกเลิกการฝึกอบรม

หมวด  ๔
บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน

-------------------------

          ข้อ ๑๙ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่อธิบดี ประกาศกําหนด 

          ข้อ ๒๐ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ประสงค์จะเป็นผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานจากอธิบดี  และจะปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน

          ประเภทของผู้ปฏิบัติงาน  แบบคําขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  เอกสารหรือหลักฐาน ประกอบการยื่นคําขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  และแบบบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามที่ อธิบดีประกาศกําหนด

          ข้อ ๒๑ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด  และ ต้องติดบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่แสดงให้บุคคลอื่นเห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

          ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้หรือประกาศที่ออกตาม กฎกระทรวงนี้  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานนั้น

          การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี ประกาศกําหนด

          ข้อ ๒๓ บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานให้มีอายุห้าปี

          ข้อ ๒๔ ผู้ปฏิบัติงานที่ประสงค์ขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน ในกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในด้านที่ตนจะขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าสองปี

          การขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  ให้ผู้ปฏิบัติงานยื่นคําขอต่ออธิบดีภายในหกสิบวัน ก่อนวันที่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานจะสิ้นอายุ

          ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานประสงค์ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามข้อ  ๓  ที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอยู่ด้วยยื่นคําขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานแทน  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามข้อ  ๓  นําส่งคําขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานต่ออธิบดีภายในระยะเวลาตามวรรคสอง

          แบบคําขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  และเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ ต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

          ข้อ ๒๕ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่นั้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  จึงจะปฏิบัติงานในกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่ ระบุไว้ในบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานต่อไปได้

          การให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง

          ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่อธิบดีประกาศกําหนด ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานด้วย

          ข้อ ๒๖ ในกรณีที่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดเสียหาย ในสาระสำคัญ  ให้ผู้ปฏิบัติงานยื่นคําขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานต่ออธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดเสียหายดังกล่าว

          ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานประสงค์ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามข้อ  ๓  ที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอยู่ด้วยยื่นคําขอแทน  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมตามข้อ  ๓  นําส่งคําขอใบแทน บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานต่ออธิบดีภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

          แบบคําขอใบแทนบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  เอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอใบแทน บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  และแบบใบแทนบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

          ข้อ ๒๗ บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานจะสิ้นสภาพต่อเมื่อ

          (๑) ผู้ปฏิบัติงานตาย

          (๒) บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหมดอายุ

          (๓) มีคำสั่งเพิกถอนบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน

          ข้อ ๒๘ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  ให้ผู้ประกอบ กิจการควบคุมตามข้อ  ๓  แจ้งอธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า

          ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานย้ายไปปฏิบัติงานในกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งใหม่ที่ไม่ได้เป็นของ เจ้าของเดียวกับกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเดิม  หากเป็นกิจการลักษณะเดียวกัน  หรือในกรณีที่ ผู้ปฏิบัติงานลาออกจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งให้ อธิบดีทราบโดยไม่ชักช้า

บทเฉพาะกาล
-------------------------

          ข้อ ๒๙ เมื่อครบกําหนดสองปีนับแต่วันที่อธิบดีประกาศกําหนดตามข้อ  ๔  ผู้ประกอบกิจการ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ  ๓  ต้องดําเนินการให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามที่กําหนด  

          ข้อ ๓๐ ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงานที่จัดโดย ผู้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับด้านรถขนส่งน้ำมัน  คลังน้ำมัน  สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน  หรือสถานีบริการน้ำมัน  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็น ผู้ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส่งน้ำมัน  คลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ฉ  สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน  ลักษณะที่สาม  หรือสถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ก  สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ข  สถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ำมัน  ประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  แล้วแต่กรณี

          ข้อ ๓๑ พนักงานบรรจุก๊าซที่ได้รับบัตรประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซสําหรับยานพาหนะ ขนส่งก๊าซทางบก  ลานบรรจุก๊าซ  สถานีบรรจุก๊าซ  ห้องบรรจุก๊าซ  และสถานีบริการ  ตามประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  แบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ   การออกหนังสือรับรอง  และบัตรประจำตัวพนักงานบรรจุก๊าซ  ลงวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว   คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทห้องบรรจุ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

          ข้อ ๓๒ ผู้ควบคุมดูแลการจำหน่ายก๊าซ  หรือผู้ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่ได้รับ บัตรประจำตัวตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมบุคลากร ที่รับผิดชอบดูแลร้านจำหน่ายก๊าซ  โรงเก็บก๊าซ  หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย  ลักษณะที่สอง  และสถานที่เก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  ลักษณะที่สอง

          ข้อ ๓๓ บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่ได้รับ บัตรประจำตัวตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  การฝึกอบรมเรื่อง  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ในกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม

          ข้อ ๓๔ ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน   เรื่อง  คุณสมบัติและคุณวุฒิผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  ลงวันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  หรือผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การออกใบรับรองวิทยากรฝึกอบรมและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก่อนวันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหรือสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  แล้วแต่กรณี

          ข้อ ๓๕ บัตรประจำตัวของผู้ปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒  ข้อ  ๓๓  และข้อ  ๓๔   ให้ถือว่าเป็นบัตรประจำตัวของผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงนี้  และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘
พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 

หน้า ๗๒ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม จากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎหมาย

เทคนิคการค้นกฎหมายที่อยู่บนเว็บไซต์สมาคม วันที่ 19/01/2013   11:55:22
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 18/10/2016   08:01:45
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ วันที่ 25/09/2016   19:01:11
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ วันที่ 24/08/2016   22:45:24
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 24/08/2016   22:20:08
ประกาศสภาวิศวกร ที่ ๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัว ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร วันที่ 20/07/2016   14:18:09
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 20/07/2016   13:54:05
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:39:31
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 20/07/2016   13:38:13
ระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 14/06/2016   07:11:27
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 วันที่ 13/06/2016   09:58:40
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 04/06/2016   21:50:13
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วันที่ 04/06/2016   21:53:38
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 04/06/2016   22:11:43
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ วันที่ 04/06/2016   22:42:38
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 16/05/2016   20:20:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน วันที่ 11/03/2016   21:41:32
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองเป็นองค์กรอาชีพ และประเภทหน่วยงานของรัฐ ที่จะขอรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 11/03/2016   20:28:40
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 11/03/2016   19:12:03
ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 10/03/2016   23:01:37
กฎกระทรวง การยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรอง การขอต่ออายุหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรอง การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   22:36:30
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 10/03/2016   19:49:12
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า วันที่ 10/03/2016   15:45:30
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดบริเวณอันตราย อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 10/03/2016   01:54:44
หหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า วันที่ 09/03/2016   11:33:13
TIS 2690-2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน วันที่ 28/02/2016   22:06:28
มอก.2690.2558 การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน วันที่ 11/12/2015   15:27:41
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 28/08/2015   08:32:08
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 23/05/2015   05:33:59
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   12:13:26
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 25/04/2015   08:56:34
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 07/02/2015   23:49:56
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ 07/02/2015   23:47:50
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 07/02/2015   18:07:14
ระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ วันที่ 07/02/2015   17:09:45
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/03/2016   19:41:20
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 19/06/2014   14:28:22
มอก. 2541 เล่ม 6 - 2555 ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 6 ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟ วันที่ 15/06/2014   17:01:12
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 17/05/2014   19:01:42
มอก.50001 ระบบการจัดการพลังงาน วันที่ 10/05/2014   21:17:29
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 10/05/2014   16:00:13
มอก 19011-2556 แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ วันที่ 01/05/2014   22:21:16
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 06/12/2013   06:49:22
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักทั่วไป วันที่ 05/07/2013   18:21:24 article
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร: ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ – สถานพยาบาล วันที่ 04/07/2013   18:03:20 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐ วันที่ 16/06/2013   22:42:35 article
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ 16/06/2013   22:41:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:58:03 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:39:42 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:38:15 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:37:12 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:56:19 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:34:31 article
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 14/06/2013   20:33:06 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 24/05/2013   14:52:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๒ ที่ดินประเภท ศ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:38:03 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๑ ที่ดินประเภท ศ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:37:45 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๐ ที่ดินประเภท ก. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:37:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๙ ที่ดินประเภท ก. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:37:02 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๘ ที่ดินประเภท ก. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:36:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๗ ที่ดินประเภท ก. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:36:24 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ ที่ดินประเภท ก. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:35:12 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ ที่ดินประเภท อ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:34:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๔ ที่ดินประเภท อ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:34:33 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ที่ดินประเภท อ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:34:14 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๒ ที่ดินประเภท พ. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:33:53 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๑ ที่ดินประเภท พ. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:33:31 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐ ที่ดินประเภท พ. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:33:11 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท พ. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:32:51 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท พ. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:32:25 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท ย. ๑๐ วันที่ 24/05/2013   09:32:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ย. ๙ วันที่ 24/05/2013   09:31:44 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ย. ๘ วันที่ 24/05/2013   09:31:23 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท ย. ๗ วันที่ 24/05/2013   09:31:04 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ย. ๖ วันที่ 24/05/2013   09:30:42 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท ย. ๕ วันที่ 24/05/2013   09:30:22 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท ย. ๔ วันที่ 24/05/2013   09:29:59 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท ย. ๓ วันที่ 24/05/2013   09:29:38 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ ที่ดินประเภท ย. ๒ วันที่ 24/05/2013   09:28:34 article
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘ ที่ดินประเภท ย. ๑ วันที่ 24/05/2013   09:27:37 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๖๙/๒๕๕๖ วันที่ 02/04/2013   01:54:17 article
กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 31/03/2013   09:43:50 article
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 29/03/2013   09:49:27 article
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1867-2552 วันที่ 02/04/2013   01:41:23
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1922-2551 วันที่ 08/03/2013   06:48:55
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 08/03/2013   00:12:03 article
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 03/03/2013   11:43:06
พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 03/03/2013   11:38:17
กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 10/02/2013   22:08:27 article
พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 10/02/2013   22:07:39 article
กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 28/06/2017   23:27:48 article
พระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 12/01/2017   06:38:51 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/09/2013   09:22:50 article
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม วันที่ 22/01/2013   22:57:23 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 22/01/2013   22:57:41 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 22/01/2013   22:57:58 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน วันที่ 22/01/2013   22:58:28 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง วันที่ 12/01/2013   18:10:13 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน วันที่ 12/01/2013   11:47:01 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:15 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   10:58:07 article
กฎกระทรวง การทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 23/12/2012   16:19:41 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ข้อกำหนดป้ายเป็นอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:38:27 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 23/12/2012   07:36:44 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร วันที่ 17/10/2015   13:23:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ขอรับใบอนุญาต วันที่ 22/12/2012   22:04:45 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   23:45:04 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 20/12/2012   12:26:52 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วันที่ 23/12/2012   07:28:39 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 02/02/2013   16:00:17 article
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 16/12/2012   17:33:11 article
กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 08/12/2012   14:43:42 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ 05/12/2012   10:55:02 article
พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 วันที่ 11/12/2012   20:28:56 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 29/11/2012   02:25:21 article
คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง วันที่ 18/11/2012   12:39:42 article
แนวปฏิบัติการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ วันที่ 18/11/2012   12:10:24 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 17/11/2012   20:35:11 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 17/11/2012   10:52:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 17/11/2012   10:38:15 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 16/11/2012   10:49:11 article
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ วันที่ 16/11/2012   10:14:58 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   11:55:56 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   11:55:26 article
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   11:56:29 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร วันที่ 12/01/2013   11:57:16 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 12/01/2013   11:57:56 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 12/01/2013   11:58:46 article
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:34 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 12/01/2013   11:59:57 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 24/06/2014   06:46:48 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 12/01/2013   12:00:59 article
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ วันที่ 12/01/2013   12:01:22 article
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:01:47 article
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี วันที่ 13/01/2013   18:36:04 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 12/01/2013   12:02:31 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:02:59 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 12/01/2013   12:03:20 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี วันที่ 12/01/2013   12:03:38 article
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:03:58 article
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน วันที่ 12/01/2013   12:04:22 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ วันที่ 12/01/2013   12:04:45 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:06 article
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ 12/01/2013   12:05:36 article
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 12/01/2013   12:05:54 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 12/01/2013   12:06:16 article
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 12/01/2013   12:06:39 article
พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 12/01/2013   12:07:15 article
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พศ 2535 วันที่ 24/06/2014   06:28:16 article
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 25/06/2014   05:48:59 article
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ วันที่ 11/12/2012   20:46:56 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) วันที่ 11/12/2012   20:46:31 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ วันที่ 11/12/2012   20:46:12 article
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร วันที่ 11/12/2012   20:44:57 article
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ 22/01/2013   23:03:33 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:44:10 article
กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:43:32 article
พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 วันที่ 11/12/2012   20:42:37 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พศ 2543 วันที่ 22/08/2016   07:17:53 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ 2538 วันที่ 11/12/2012   20:42:03 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด วันที่ 11/12/2012   20:41:46 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ 18/12/2012   23:31:11 article
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 22/01/2013   23:05:04 article
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/12/2012   20:40:34 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) วันที่ 11/12/2012   20:40:17 article
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม วันที่ 11/12/2012   20:39:56 article
กฏกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ 22/01/2013   23:02:45 article
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ยกเลิก) วันที่ 11/12/2012   20:39:15 article
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ 22/01/2013   23:05:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 พศ 2537 วันที่ 21/12/2013   18:21:23 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พศ 2535 วันที่ 02/02/2013   15:48:13 article
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 16/12/2012   17:31:55 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 13/01/2013   18:35:07 article
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พศ 2509 วันที่ 11/12/2012   20:36:40 article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 พศ 2540 วันที่ 22/01/2013   23:07:02 article
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:36:08 article
กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:51 article
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ 11/12/2012   20:35:35 article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พศ 2522 วันที่ 27/09/2016   09:38:56 article
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ 22/01/2013   22:59:48 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th