ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พศ 2535 article
วันที่ 24/06/2014   06:28:16

 

กฎกระทรวง

(พ.ศ. 2535)

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

-----------------------

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ขอ้ 2 ให้โรงงานตามข้อ 1 เป็นโรงงานจำพวกที่ 1 โรงงานจำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 ตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

                                                                                ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535

                                                                                            (นายสิปปนนท์ เกตุทัต)

                                                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 37 วันที่ 4 เมษายน 2535

 


ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

1

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ

-

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

2

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

(2) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช

(3) การอัดปอหรือใบยาสูบ

(4) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น

(5) การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า

(6) การบด ปน หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช

(7) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่าน ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว

(8) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

 

 

(9) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

 

(10) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธี

ฉายรังสี

(11) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

-

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20คน

 

-

 

โรงงานทุกขนาด

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

-

-

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

 

-

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

-

 

-

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

โรงงานทุกขนาด

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน

 

โรงงานทุกขนาด

 

-

3

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด

ทรายหรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไป

นี้

(1) การโม่ บด หรือย่อยหิน

(2) การขดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน

(3) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย

 

(4) การดูดทราย

(5) การลำเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน

ด้วยระบบสายพานลำเลียง

 

 

 

 

-

-

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

 

-

-

 

 

 

 

-

โรงงานทุกขนาด

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

-

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

โรงงานทุกขนาด

-

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

4

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิ

ใช่สัตว์นํ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

อย่างดังต่อไปนี้

(1) การฆ่าสัตว์

(2) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน

ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็ง

โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

 

 

 

(3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารส เร็จรูปจาก

เนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัด

จากไขสัตว์ หรือกระดูกสัตว์

 

(4) การสกัดนํ้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหาร

จากสัตว์ หรือการทำนํ้ามันหรือไขมันที่เป็น

อาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์

 

(5) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิต

ภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ใน

ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

 

(6) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด

หรือบด สัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์

 

 

(7) การทำผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้

ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า

ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแช่เย็น

 

 

 

-

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

 

 

-

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง และไม่

จัดอยู่ในจำพวกที่ 1 เครื่อง

จักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง และไม่

จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน

ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นชื้อเพลิง

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้าหรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

5

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้านม

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อ

ไปนี้

(1) การทำนมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ โดย

วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์

หรือสเตอริไลส์

 

(2) การทำนมสดจากนมผงและไขมัน

(3) การทำนมข้น นมผง หรือนมระเหย

(4) การทำครีมจากนํ้านม

 

 

 

 

(5) การทำเนยเหลวหรือเนยแข็ง

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

-

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรง

ม้า และคนงานไม่เกิน 20

คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

-

-

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง และไม่

จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง และไม่

จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นชื้อเพลิง

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

8

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก หรือผล

ไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดัง

ต่อไปนี้

(1) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช

หรอื ผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ

อากาศเข้าไม่ได้

 

 

(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธี

กวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็งโดย

ฉับพลันหรือเหือดแห้ง

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิงและไม่

จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิงและไม่

จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

9

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช

หรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

อย่างดังต่อไปนี้

(1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว

 

 

(2) การทำแป้ง

 

 

(3) การป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช

 

 

(4) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช

หรือหัวพืช

 

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า ซึ่งไม่มีหม้อไอนํ้า

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

ซึ่งไม่มีหม้อไอนํ้าและไม่จัด

อยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

ซึ่งไม่มีหม้อไอนํ้าและไม่จัด

อยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

ซึ่งไม่มีหม้อไอนํ้าและไม่จัด

อยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

ซึ่งไม่มีหม้อไอนํ้าและไม่จัด

อยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมี

หม้อไอนํ้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

10

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจาก

แป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดัง

ต่อไปนี้

(1) การทำขนมปัง หรือขนมเค็ก

 

 

(2) การทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง

 

 

(3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็น

เส้น เม็ด หรือชิ้น

 

(6) การทำนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ

 

 

 

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิงและไม่

จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

6

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นํ้า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) การทำอาหารจากสัตว์นํ้าและบรรจุใน

ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

 

 

(2) การถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่

เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็ง

โดยฉบับพลันหรือเหือดแห้ง

 

 

(3) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจาก

สัตว์นํ้า หนังหรือไขมัน สัตว์นํ้า

 

 

(4) การสกัดนํ้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหาร

จากสัตว์นํ้า หรือการทำนํ้ามันหรือไขมันที่

เป็นอาหารจากสัตว์นํ้าให้บริสุทธิ์

 

(5) การล้าง ชำ แหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด

หรือบด สัตว์นํ้า

 

 

 

 

-

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิงและไม่

จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

7

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้ามัน จาก

พืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การสกัดนํ้ามันจากพืชหรือไขมันจาก

สัตว์

(2) การอัดหรือปนกากพืช หรือสัตว์ที่สกัด

นํ้ามันออกแล้ว

(3) การทำนํ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน

 (4) การทำนํ้ามันจากพืช หรือสัตว์หรือไข

มันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์

(5) การทำเนยเทียม ครีมเทียม หรือนํ้ามัน

ผสมสำหรับปรุงอาหาร

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

11

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาล ซึ่ง

ทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้

ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำนํ้าเชื่อม

 

 

(2) การทำนํ้าตาลแดง

 

 

(3) การทำนํ้าตาลทรายดิบ หรือนํ้าตาล

ทรายขาว

(4) การทำนํ้าตาลทรายดิบ หรือนํ้าตาล

ทรายขาวให้บริสุทธิ์

(5) การทำนํ้าตาลก้อนหรือนํ้าตาลผง

 

 

(6) การทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส

หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

(7) การทำนํ้าตาลจากนํ้าหวานของต้น

มะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิ

ใช่อ้อย

 

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

-

 

-

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

-

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

-

 

-

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

-

 

-

 

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

-

 

-

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

12

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ

โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำใบชาแห้งหรือใบชาผง

 

 

(2) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทำ

กาแฟผง

 

(3) การทำโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้

 

 

(4) การทำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือ

ขนมจาก ช็อกโกเลต

 

(5) การทำเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่ม

ชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

 

(6) การทำมะขามอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด

 

 

(7) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือก

ผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ หรือเปลือกผล

ไม้ด้วยนํ้าตาล

(8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยนํ้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

(9) การทำหมากฝรั่ง

 

 

(10) การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่

 

 

(11) การทำไอศกรีม

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

-

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้าและคนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

13

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง

หรือเครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำผงฟู

(2) การทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของ

อาหาร

 (3) การทำแป้งเชื้อ

(4) การทำนํ้าส้มสายชู

(5) การทำมัสตาร์ด

 

 

 

 

(6) การทำนํ้ามันสลัด

 

 

 

 

(7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ

 

 

 

 

(8) การท พริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่อง

แกง

 

 

 

 

 

-

-

 

-

-

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ

แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

 

 

-

-

 

-

-

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบ

เป็นเชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่

ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบ

เป็นเชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่

ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบ

เป็นเชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่

ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่ใช้ฟืนขี้เลื่อยหรือแกลบ

เป็นเชื้อเพลิงและไม่จัดอยู่

ในจำพวกที่ 1

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้

เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง

14

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำนํ้า

แข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยนํ้าแข็ง

-

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

15

โรงงานปะกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อ

ไปนี้

(1) การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูป

สำหรับเลี้ยงสัตว์

(2) การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช

เนื้อสัตว์ กระดูกสัตรว์ ขนสัตว์หรือเปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์

 

 

 

-

 

-

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

 

-

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

โรงงานทุกขนาด

 

16

โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา

-

-

โรงงานทุกขนาด

17

โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่

เอทิลแอลกอฮอล์ ที่ผลิตจากกากซัลไฟด์ใน

การทำเยื่อกระดาษ

-

-

โรงงานทุกขนาด

18

โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้

-

-

โรงงานทุกขนาด

19

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลค์หรือ

เบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(1) การทำ ป่น หรือบดมอลค์

(2) การทำเบียร์

 

 

 

-

-

 

 

 

-
-

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

20

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าดื่ม

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นํ้าอัดลม หรือ

นํ้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(1) การทำนํ้าดื่ม

 

(2) การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

(3) การทำนํ้าอัดลม

(4) การทำนํ้าแร่

 

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

 

-

-

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

 

 

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

21

โรงงานปะกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยา

อัด ยาเส้น ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การอบใบยาสูบให้แห้ง หรือการรูดก้าน

ใบยาสูบ

(2) การทำบุหรี่ชิกาแรด บุหรี่ซิการ์ หรือ

บุหรี่อื่น

(3) การทำยาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือ

ยาเคี้ยว

(4) การทำยานัตถุ์

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

22

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย

หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่าง

ใดอย่างหนึ่งหหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น

อบ ดาบ บิด เกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์

ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย

(2) การทอ หรือการเตรียมเส้นด้ายยืน

สำหรับการทอ

 

 

(3) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำ เร็จด้าย

หรือสิ่งทอ

(4) การพิมพ์สิ่งทอ

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี

 

เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

ซึ่งไม่ไมีการฟอกย้อมสี

 

-

 

-

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

-

 

-

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการ

ฟอก ย้อมสี

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการ

ฟอก ย้อมสี

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

23

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็นเครื่อง

ใช้ในบ้าน

(2) การทำถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช้ถุงหรือ

กระสอบพลาสติก

(3) การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ

 

(4) การตบแต่งหรือเย็บปักถัดร้อยสิ่งทอ

 

 

 

 

คนงานไม่เกิน 20 คน

 

คนงานไม่เกิน 20 คน

 

คนงานไม่เกิน 20 คน

 

คนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

 

คนงานไม่เกิน 50 คน และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

คนงานไม่เกิน 50 คน และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

คนงานไม่เกิน 50 คน และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

คนงานไม่เกิน 50 คน และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

คนงานเกิน 50 คน

 

คนงานเกิน 50 คน

 

คนงานเกิน 50 คน

 

คนงานเกิน 50 คน

24

โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม

ด้วยด้ายหนรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี หรือ

แต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่

ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการ

ฟอกย้อมสี

25

โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน

ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่

ทำด้วยยาง หรือพลาสติกหรือพรมนํ้ามัน

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน หรือ

โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการ

ฟอกย้อมสี

26

โรงงานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การผลิตเชือก

 

 

 

(2) การผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมตาข่าย

แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ

อปุกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

27

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ซึ่งมิได้ทำด้วยวิธีถักหรือทออย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำพรมนํ้ามัน หรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิว

หน้าแข็ง ซึ่งมิได้ทำ จากไม้ก๊อก ยาง หรือ

พลาสติก

(2) การทำผ้านํ้ามัน หรือหนังเทียม ซึ่งมิได้

ทำ จากพลาสติกล้วน

(3) การทำแผ่นเส้นใย ที่แช่หรือฉาบผิว

หน้าด้วยวัสดุ ซึ่งมิใช่ยาง

(4) การทำสักหลาด

 

 

 

(5) การทำผ้าลูกไม้ หรือผ้าลูกไม้เทียม

 

 

 

(6) การทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำ

เบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

(7) การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ทำ

จากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว

(8) การทำ ด้ายหรือผ้าใบสำหรับยางนอก

ล้อเลื่อน

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

ซึ่งไม่มีการฟอกย้อมสี

 

-

 

-

 

-

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คนหรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการ

ฟอก ย้อมสี

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คนหรือ

โรงงานทุกขนาด ซึ่งมีการ

ฟอก ย้อมสี

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

28

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่ง

กาย ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้า

เช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย

ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์

ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

(2) การทำหมวก

 

 

 

คนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

 

คนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

 

คนงานไม่เกิน 50 คน และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

คนงานไม่เกิน 50 คน และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

คนงานเกิน 50 คน

 

 

 

คนงานเกิน 50 คน

29

โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก

ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูนหรือ

เคลือบสีหนังสัตว์

-

-

โรงงานทุกขนาด

30

โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัดหรือแต่ง

ขนสัตว์

-

-

โรงงานทุกขนาด

31

โรงงานทำพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์

หรือขนสัตว์

-

-

โรงงานทุกขนาด

32

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรอง

เท้าจาก

(1) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์

หนังเทียม

 

(2) ใยแก้ว

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

-

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

-

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

โรงงานทุกขนาด

33

โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

34

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) การเลื่อย ใส ซอย เซาะร่อง หรือการ

แปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

(2) การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง

บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ

ที่ทำด้วยไม้ของอาคาร

(3) การทำไม้วีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิด

(4) การทำ ฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้

(5) การถนอมเนื้อไม้ หรือการอบไม้

(6) การเผาถ่านจากไม้

 

 

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

 

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

35

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จาก

ไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา

คนงานไม่เกิน 20 คน

คนงานไม่เกิน 50 คน และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

คนงานเกิน 50 คน

36

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

จากไม้หรือไม้ก๊อกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) การทำภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือ

เครื่องใช้จากไม้และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิต

ภัณฑ์ดังกล่าว

(2) การทำรองเท้าชิ้นส่วนของรองเท้าหรือ

หุ่นรองเท้าจากไม้

(3) การแกะสลักไม้

 

(4) การทำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจาก

ไม้

(5) การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก

 

 

 

 

-

 

 

-

 

คนงานไม่เกิน 20 คน

 

-

 

คนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

 

-

 

 

-

 

คนงานไม่เกิน 50 คน และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

-

คนงานไม่เกิน 50 คน และ

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

คนงานเกิน 50 คน

 

โรงงานทุกขนาด

 

คนงานเกิน 50 คน

37

โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง

ภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยางหรือโลหะ

อื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง

ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และ

รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

-

-

โรงงานทุกขนาด

 

38

โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุ

(2) การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือ

กระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำ จาก

เส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์

(Fibreboard)

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

 

 

39

โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุก

ชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์

(Fibreboard)

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

40

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อ

กระดาษ หรือกระดาษแข็งอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ

หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษหรือ

กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน

 (2) การทำผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุ

จากเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง

 

 

 

-

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

 

-

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

41

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(1) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การ

เย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

(2) การทำแม่พิมพ์โลหะ

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

 

-

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

-

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

โรงงานทุกขนาด

42

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์

สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี

(2) การเก็บรักษา ลำ เลียง แยก คัดเลือก

หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีอันตราย

 

 

 

-

-

 

 

 

-

-

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

43

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสาร

ป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

อย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัด

ศัตรูพืชหรือสัตว์

 (2) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือ

สารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

44

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต

ยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์

พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใย

แก้ว

-

-

โรงงานทุกขนาด

45

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints)

นํ้ามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิต

ภัณฑ์สำ หรับใช้ยาหรืออุดอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ

(2) การทำนํ้ามันชักเงา นํ้ามันผสมสี หรือ

นํ้ายาล้างสี

 (3) การทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิต

ภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด

 

 

 

 

-

-

 

-

 

 

 

 

-

-

 

-

 

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

46

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐ

มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

(2) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ใน

การวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา รักษา หรือ

ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์

หรือสัตว์

 (3) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิด

ผลแก่สุขภาพโครงสร้าง หรือการกระทำ

หน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ

แต่วัตถุตาม (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงวัตถุที่

มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารเครื่องกีฬา

เครื่องสำอาง เครื่องมือ ที่ใช้ในการ

ประกอบโรคศิลปะและส่วนประกอบของ

เครื่องมือที่ใช้ในการปั้น

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

47

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่อง

สำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกายอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำสบู่ วัสดุสังเคราะห์สำหรับซักฟอก แชมภู ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด หรือ

หรือ ผลิตภัณฑ์สำ หรับชำระล้างหรือขัดถู

(2) การทำกลีเซอรีนดิบ หรือกลีเซอรีนบริ

สุทธิ์จากนํ้ามันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์

 (3) การทำเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่ง

ร่างกาย

 

(4) การทำยาสีฟัน

 

 

 

-

 

 

-

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

 

 

-

 

 

-

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

48

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เคมีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดัง

ต่อไปนี้

(1) การทำยาขัดเครื่องเรือน หรือโลหะ ขี้ผึ้ง

หรือวัสดุ สำหรับตบแต่งอาคาร

(2) การทำยาฆ่าเชื้อโรค หรือยาดับกลิ่น

(3) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับกันนํ้า ผลิต

ภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้เปียกนํ้า ผลิตภัณฑ์ที่

เป็นตัวทำให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่

เป็นตัวทำให้ซึมเข้าไป (Wetting Agents,

Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์

สำหรับใช้ผนึกหรือกาวผลิตภัณฑ์สำหรับ

ใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ที่ทำ

จากพืช สัตว์ หรือพลาสติก ที่ได้มาจาก

แหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้

อุดรูฟัน (Dental Cements)

(4) การทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้

เพลิง

(5) การทำเทียนไข

(6) การทำหมึก หรือคาร์บอนดำ

(7) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่น หรือควันเมื่อ

เผาไหม้

(8) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร

(9) การทำหัวนํ้ามันระเหย (Essential

Oils)

(10) การทำครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ใน

การซักผ้า

(11) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวน

หุ้มหม้อนํ้าหรือกันความร้อน

(12) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับโลหะ

นํ้ามัน หรือนํ้า (Metal, Oil or Water

Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์สำ เร็จ

เคมีไวแสง ฟิล์มหรือกระดาษ หรือผ้าที่ทา

ด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo -

Chemical Materials or Sensitized Film,

Paper or Cloth)

(13) การทำถ่านกัมมันต์ (Activated

Carbon)

 

 

 

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

49

โรงงานกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม

-

-

โรงงานทุกขนาด

50

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำแอสฟัลด์ หรือนํ้ามันดิน

(2) การทำกระดาษอาบแอสฟัลต์ หรือนํ้า

มันดิน

(3) การทำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิง

สำ เร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว

(4) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้า

ด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก

ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น

(5) การกลั่นถ่านหินในเตาโค้ก ซึ่งไม่เป็น

ส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก

 

 

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

51

โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยาง

นอกหรือยางใน สำหรับยานพาหนะที่

เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

52

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

 (1) การทำยางแผ่นในขั้นต้น จากนํ้ายาง

ธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทำในสวนยางหรือป่า

(2) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัด

แผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทำในส่วน

ยางหรือป่า

(3) การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางนํ้า หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน จากยาง

ธรรมชาติ

(4) การทำผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้

ลำดับที่ 51 จากยางธรรมชาติหรือยาง

สังเคราะห์

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

 

 

-

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

53

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

อย่างดังต่อไปนี้

(1) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน

หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(2) การทำเสื่อหรือพรม

(3) การทำเปลือกหุ้มไส้กรอก

(4) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือ

กระสอบ

(5) การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด

แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ

(6) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวน

(7) การทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า

(8) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น

(9) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก

 

 

 

-

 

 

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

 

-

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

-

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

โรงงานทุกขนาด

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

โรงงานทุกขนาด

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

54

โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์

แก้ว

-

-

โรงงานทุกขนาด

55

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้อง

เคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

56

โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อสำหรับใช้

ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้อง

ประดับ (Architectural Terracotta) รองใน

เตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ

จากดินเหนียว

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

57

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ปูน

ขาวหรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(1) การทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาส

เตอร์

 (2) การลำเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน

ปลาสเตอร์ ด้วยระบบสายพานลำเลียง

หรือระบบท่อลม

 (3) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน

ปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

อย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ปูน

ขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

โรงงานทุกขนาด

58

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง

ดังต่อไปนี้

(1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิต

ภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์

(2) การทำใยแร่

(3) การทำผลิตภัณฑ์จากหิน

 

 

(4) การทำผลิตภัณฑ์สำ หรับขัดถู

(Abresives)

 (5) การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน

(Asbestos)

 (6) การทำผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์

 

 

 

-

 

 

-

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 20 คน

 

-

 

-

 

-

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

 

 

-

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

และคนงานไม่เกิน 50 คน

และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

-

 

-

 

-

 

 

 

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

 

 

โรงงานทุกขนาด

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือคนงานเกิน 50 คน

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

 

โรงงานทุกขนาด

59

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง

หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือ

เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic

Industries)

-

-

โรงงานทุกขนาด

60

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม

ทำ ให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต

โลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า

(Non-ferrous Metal Basic Industries)

-

-

โรงงานทุกขนาด

61

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อม

แซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก

หรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดัง

กล่าว

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ และไม่จัด

อยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมี

การชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ

โลหะ

62

โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อม

แซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายใน

อาคารที่ทำจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วน

ใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ และไม่จัด

อยู่ในจำพวกที่ 1

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

หรือโรงงานทุกขนาด ซึ่งมี

การชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ

โลหะ

 

ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ชนาดโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1

โรงงานจำพวกที่ 2

โรงงานจำพวกที่ 3

63

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

โลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไป

นี้

(1) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อ

สร้างสะพาน ประตูนํ้า ถังนํ้า หรือปล่องไฟ

 

 

(2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการ

ก่อสร้างอาคาร

 

 

(3) การทำส่วนประกอบ สำหรับใช้ในการ

ต่อเรือ

 

 

(4) การทำส่วนประกอบ สำหรับใช้ในการ

สร้างหรือซ่อมแซมหม้อนํ้า

 

 

(5) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบ

เครื่องปรับอากาศ

 

 

 

 

 

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ

หลอมหล่อโลหะ

 

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า

ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ