ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
4 ธันวาคม 2556 กทม. เปิดเวทีเสวนากระตุ้นทุกภาคส่วนหาแนวทางเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากอาคาร ร่วมสร้างกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย
วันที่ 10/12/2013   09:54:46

ที่มา http://www.buildingsafetycode.com/news_3.php

 

4 ธันวาคม 2556 กทม. เปิดเวทีเสวนากระตุ้นทุกภาคส่วนหาแนวทางเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากอาคาร 
ร่วมสร้างกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย
 

          วันที่ 4 ธันวาคม 2556   เวลา 09.30 น.   ณ ห้อง Sapphire 117-120   อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
นายสัญญา  ชีนิมิต    รองปลัดกรุงเทพมหานคร    
เป็นประธานเปิดงานเสวนา หัวข้อ   “ชาวกรุงเทพ ฯ พร้อม
หรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ” 
   ซึ่งสำนักการโยธาจัดขึ้น  ตามโครงการ     สร้างความเข้าใจในการรับมือภัยพิบัติ
ด้วยกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการดูแลปฏิบัติตามให้กับ
เจ้าของอาคาร ผู้บริหารอาคาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคาร รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ และร่วมกันเป็นหูเป็นตา ในการรักษาความปลอดภัยในอาคารโดยมี เจ้าของอาคาร
ผู้ตรวจสอบอาคารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

          นายสัญญา ชีนิมิตร    กล่าวว่า    กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัย และความกังวลของประชาชน 
จึงได้มอบหมาย      ให้สำนักการโยธา    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ      เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น    โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555      ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างกรุงเทพฯ 
เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย    โดยได้รับความมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ    เอกชน    สมาคมต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง 
รวม    21    หน่วยงาน    ซึ่งการจัดทำโครงการ    “ส่งเสริมความเข้าใจในการรับมือภัยพิบัติด้วยกฎหมายควบคุมอาคาร”
เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงเกิดผลเป็นรูปธรรม

          สำหรับงานเสวนาครั้งนี้  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง  และให้ความรู้ใน 2 หัวสำคัญ หัวข้อแรก  “ชาวกรุงเทพ ฯ 
พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ”   โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ      ประกอบด้วย   รองศาสตราจารย์  เอนก  ศิริพานิชกร 
ผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
    ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบดัดแปลงและเสริมอาคารอย่างไร  
ให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร, นายวิเชียร บุษยบัณฑูร  นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหาร
ความปลอดภัยอาคาร  
 เปิดมุมมองการรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอาคาร    เช่น เพลิงไหม้   อาคารถล่ม  และการให้ความรู้
เบื้องต้น เกี่ยวกับการป้องกันชีวิต  และทรัพย์สิน เมื่อเกิดภัยพิบัติ, นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์  นายกสมาคมอาคารชุดไทย 
นำเสนอประเด็น  เกี่ยวกับบทบาทของผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติ
และอุบัติภัย, และ นายพินิต เลิศอุดมธนา ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร  ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับ การควบคุม เรื่องกฎหมายในการรับมือภัยพิบัติ

          กรุงเทพมหานครหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   โครงการสร้างความเข้าใจ  ในการรับมือภัยพิบัติ  ด้วยกฎหมายควบคุมอาคาร  
จะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้น    ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง   และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในอาคารเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆและช่วยสร้างกรุงเทพฯ 
ให้เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัยต่อไป

 
     

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม

(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 13/03/2020   09:27:19
BSA BUILDING SAFETY AWARD 2021 วันที่ 05/03/2021   09:57:42 article
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วันที่ 29/09/2017   09:09:58
องค์กรอาชีพ วันที่ 16/08/2016   18:34:10
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสมาคม วันที่ 03/06/2016   15:55:59
ขอเชิญเข้าร่วมสมัคร “ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” วันที่ 08/06/2015   14:51:06
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัด วิศวกรรม’57 ชูนวัตกรรม “วิศวกรรมสำหรับอนาคต” วันที่ 11/09/2014   21:35:15
ยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช เพื่อพิจารณายับยั้งการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับป้าาย วันที่ 27/08/2014   06:57:47
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น วันที่ 06/06/2014   10:30:07
แผ่นพับ จรรยาบรรณวิศวกร - วสท วันที่ 08/05/2014   06:59:41
บ่ายนี้มีคำตอบ(08.11.2013) วันที่ 11/11/2013   20:02:16
เสวนาโต๊ะกลมในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เรื่อง ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN ENGINEERING INSPECTOR) วันที่ 06/11/2013   12:14:27
กฎหมายควบคุมอาคารกับการรับมือภัยพิบัติ วันที่ 24/09/2013   22:38:43
วีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร วันที่ 23/09/2013   11:20:18
คมชัดลึก - เครื่องเล่นสลิงขาด (๑๐ กค ๒๕๕๖) วันที่ 15/07/2013   06:22:01
ขอให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร (๑๓ กพ ๒๕๕๖) วันที่ 22/02/2013   07:11:26 article
เงินทองในอสังหา - ตรวจสอบอาคาร วันที่ 16/02/2013   22:02:38
Secutech New Express Issue No 2 วันที่ 15/02/2013   23:39:41
เข้าพบคุณดิสพล ยิ้มขลิบ การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 04/02/2013   15:49:31
TNN24 ทุกข์ชาวบ้าน "ลิฟต์...ภัยใกล้ตัวของคนเมือง" วันที่ 04/03/2013   06:14:04 article
วิทยากร วิทยาลัยป้องกันและบร่รเทาสาธารณภัย วันที่ 04/02/2013   10:29:18
วิทยากร สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน สมัชชาสภาองค์กรชุมชน วันที่ 02/02/2013   15:12:08
เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 24/01/2013   17:27:25 article
เยี่ยมคารวะ นายอนวัช บูรพาชน วันที่ 04/01/2013   20:43:39
มาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารในการจัดงานรื่นเริง วันที่ 10/01/2013   16:46:55 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:32 article
อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง มอบรางวัลอาคารตัวอย่าง ๒๑ อาคาร เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ 10/01/2013   16:53:49 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:47:52 article
อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ วันที่ 10/01/2013   16:54:13 article
กทม. มอบรางวัลอาคารปลอดภัย วันที่ 10/01/2013   16:54:30 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:54:55 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 1 ธค 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:11 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:26 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:55:39 article
สัมภาษณ์พิเศษคุณวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (BSA) วันที่ 10/01/2013   16:56:10 article
นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Secutech Thailand 2013 วันที่ 10/01/2013   16:59:21 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   16:59:40 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พย 2555 วันที่ 10/01/2013   17:00:08 article
บ้านเราปลอดภัย... ไม่หวั่นภัยพิบัติ วันที่ 10/01/2013   17:00:25 article
กทม.เร่งตรวจสอบอาคารสูงภายใน ต.ค. วันที่ 21/12/2012   00:54:06 article
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร วันที่ 09/11/2012   22:29:27 article
นายกสมาคมและ กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบท นายกำธร สิทธิไทย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันที่ 18/12/2012   19:41:42 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วันที่ 13/12/2012   22:56:40
แถลงข่าวโดย วสท เรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร” วันที่ 16/11/2012   10:13:36 article
การตรวจสอบอาคาร เพื่อรับรองความปลอดภัย “มีสภาพมีการใช้ปลอดภัย” ตามกฎหมายต่อกรณีสนามฟุตซอล วันที่ 14/11/2012   09:07:09
แนวทางการตรวจสอบอาคารหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว วันที่ 18/12/2012   19:42:02 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร วันที่ 31/10/2012   23:01:57
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 25/10/2012   14:56:51
สมาคมฯ สนับสนุนวิทยากรให้กับ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25/10/2012   15:06:01
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัย วันที่ 13/10/2012   21:26:24
เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 05/10/2012   08:19:38
เยี่ยมสมาคมป้ายและโฆษณา ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 24/09/2012   20:16:03
งานพิจารณาเรื่องขอรับใบ ร๑ ค้างเดิมและยื่นใหม่ วันที่ 21/10/2012   07:03:48 article
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท ๐๙๐๗/อ.๔๐๕๔ วันที่ 09/10/2012   17:50:11
เยี่ยมคารวะ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555‏ วันที่ 25/11/2012   08:10:52 article
แสดงวิสัยทัศน์นายก 1 สค 2555 วันที่ 25/11/2012   08:10:39 article
ภาพการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 25/11/2012   08:30:55 article
ภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันที่ 25/11/2012   08:29:49 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   10:16:28
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/07/2012   09:46:29
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24/09/2012   19:14:30 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   18:37:02 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/04/2012   15:23:28 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20/08/2012   15:21:03 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th