ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน

 

 

 

 

 คณะกรรมการสมาคม สมัยที่ ๕

คณะที่ปรึกษาในคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ ๕

(วาระ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึง ๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

 

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู

คุณสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

คุณอุทัย ตำเสนาะ

คุณสัญชัย ขนาน

คุณชาตรี มรรคา

 

 

คณะกรรมการสมาคม สมัยที่ ๕

(วาระ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึง ๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

 

 

 

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
กรรมการที่ปรึกษา

รท.วโรดม สุจริตกุล
กรรมการที่ปรึกษา

นายธวัช มีชัย
กรรมการที่ปรึกษา

นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
นายกสมาคม

นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
อุปนายก คนที่ 1

นายรณรงค์ กิติรักษ์
อุปนายก คนที่ 2

นายมนูญ เทพไพฑูรย์
เลขาธิการ

นายธเนศ จิตต์กูลสัมพันธ์
เหรัญญิก

นายรณรงค์ กระจ่างยศ
นายทะเบียน

นายนิศิต วนิชรานันท์
ปฏิคม

นายสำเริง ฤทธิ์พริ้ง
ประชาสัมพันธ์

นายสิษฐิสิษฐิ์ วิจักษณาพงษ์
กรรมการกลาง

นายสมเกียรติ์ ประทุมมินทร์
กรรมการกลาง

นายนพรัตน์ สุวรรณรูป
กรรมการกลาง

พตท.ก้องกาญจน ฉันทปรีดา
กรรมการกลาง

นายจิรายุ อาชาเจริญสุข
กรรมการกลาง

นายสหรัฐ สุดสงวน
กรรมการกลาง

นายจักรพันธ์ เอี่ยมพินัย
กรรมการกลาง

นาย ณ.พงษ์ สุขสงวน
กรรมการกลาง

นายดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง
กรรมการกลาง

นางสาวลลิดา สุขสมานวงศ์
กรรมการกลาง

นายภานุ วิทยอำนวยคุณ
กรรมการกลาง

นายธีระวัฒน์ ติวานนท์
กรรมการกลาง

นายพนิต ศุภศิริลักษณ์
กรรมการกลาง

นายวิรัฐ สุขชัย
กรรมการกลาง

นายเจนวิช วิสัยจร
กรรมการกลาง

นายสงกรานต์ เม่นทอง
กรรมการกลาง

พลเอกดำรงค์ ศรีประเสริฐ
กรรมการกลาง

นายชัยยุทธ์ เงินส่งเสริม
กรรมการกลาง

นายบุญชัย เดชาโภคิน
กรรมการกลาง

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th