ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
ข่าวอบรม,สัมมนา

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารรวมภาพ จัดสัมมนา จะได้ใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ในกทม.ต้องปฎิบัติอย่างไรสัมมนาจะได้ใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ในกทม.ต้องปฎิบัติอย่างไร article
วันที่ 25/11/2012   08:18:27

รวมภาพ สัมมนา จะได้ใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ในกทม.ต้องปฎิบัติิอย่างไร

รวมภาพข่าวสัมมนา การตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพสัมมนาการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ article
วันที่ 25/11/2012   08:19:17

รวมภาพ สัมมนา การตรวจสอบควา่มปลอดภัยโรงมหรสพ

 

กิจกรรมสมาคมฯบรรยายเรื่องการตรวจสอบอาคาร กฎหมายอาคาร 9 ประเภท article
วันที่ 25/11/2012   08:28:26

สนับสนุนวิทยากร ให้กับการไฟฟ้านครหลวง

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th