ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 

 FirePump
วันที่ 16/08/2016   17:37:34

 
ข่าวอบรม,สัมมนา

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6 วันที่ 25/06/2018   11:23:24 article
โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 วันที่ 04/05/2018   11:29:53 article
เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 20/04/2018   14:36:48 article
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/02/2018   14:58:38 article
Smart Parking & EV Station in Smart Buildings วันที่ 16/02/2018   14:58:20 article
เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ วันที่ 16/02/2018   14:59:01 article
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันที่ 28/02/2017   10:21:03 article
แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 27/12/2016   16:59:35 article
เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 23/12/2016   10:07:45
แนวทางการควบคุมป้าย LED วันที่ 23/08/2016   14:05:00
ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/08/2016   17:46:28
ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม วันที่ 31/05/2016   16:59:06
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   16:59:23 article
เข้าศึกษาดูงานอุโมงค์ ส่วนสัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย วันที่ 27/05/2015   16:39:22
สัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย วันที่ 01/08/2014   20:10:27
เสวนา "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ" วันที่ 20/11/2013   09:56:06
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 29/10/2013   06:41:35
สัมมนา "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ" วันที่ 16/09/2013   10:43:09
อบรมเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างเหล็กเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วันที่ 17/07/2013   23:44:44
กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง วันที่ 20/04/2013   12:02:37
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ม.เกษตร รุ่น 33/2556 วันที่ 10/03/2013   19:34:29
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร วสท รุ่น 39/2556 วันที่ 10/03/2013   19:31:17
ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 02/03/2013   20:33:13
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/02/2013   09:04:11 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 8 เสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 10/02/2013   13:11:08 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7 ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร๑ วันที่ 02/02/2013   23:08:48 article
อบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาการอพยพ วันที่ 17/01/2013   05:17:36
เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร ให้ได้ใบรับรอง ร๑" วันที่ 19/01/2013   09:48:06 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทฤษฎี 11 ชั่วโมง ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง วันที่ 09/02/2013   21:19:14 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เสวนารายเดือนครั้งที่ 4 เรื่อง ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิง วันที่ 18/12/2012   19:41:00 article
เสวนา เรื่อง อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ วันที่ 7 พย.2555 ณ เมืองทองธานี ห้อง Shapphire 204-206 วันที่ 18/12/2012   19:41:18 article
เสวนารายเดือนครั้งที่ 5 เรื่อง วัตถุอันตรายกับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/0