ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
สัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย
วันที่ 01/08/2014   20:10:27

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 6 Sept 2014 Seminar.pdf 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เจ้าของอาคารและผู้ดูแลอาคารมีความรู้ด้านการตรวจสอบความพร้อมของอาคารและการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับอาคารได้มีความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดอัคคีภัยและผลกระทบต่างๆ

3. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบอาคารได้มีความรู้ด้านการตรวจสอบมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารเพิ่มขึ้น

 

ท่านผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

1.  เจ้าของอาคารและผู้ดูแลอาคาร

2.  สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบอาคาร

3.  ผู้ตรวจสอบอาคาร

4.  เจ้าหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัยอาคาร

5.  วิศวกรหรือช่างผู้ดูแลระบบในอาคาร

6.   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

อัตราค่าลงทะเบียน  

สมัครก่อนวันที่ 29 สค.57    สมัครหลังวันที่ 29 สค.57             

สมาชิก  BSA  300  บาท     สมาชิก BSA  500  บาท

บุคคลทั่วไป   500   บาท     บุคคลทั่วไป   700  บาท

     ไม่รวมภาษี 7% และยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

การชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สี่แยกศรีวรา

ชื่อบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

เลขที่บัญชี 140-2-355609

(กรุณาส่งสำเนาใบนำส่งเงินทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร 0-2184-4613)

เงินสด (ที่ทำการสมาคมฯ) 

กำหนดการ

 

 08.00 – 08.30 น.           ลงทะเบียน

08.30 – 10.00 น.           การตรวจสอบความพร้อมด้านมาตรการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคาร

·      กรณีศึกษาอาคารที่เกิดเพลิงไหม้

·      สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้

·      แนวทางการป้องกันอัคคีภัย

·      การบริหารจัดการเมื่อเกิดอัคคีภัย

                                วิทยากร พ.ต.ท. ก้องกาญจน  ฉันทปรีดา      

                                หัวหน้าฝ่ายตรวจการและวางแผนป้องกันอัคคีภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จากสมาคมผู้ตรวจสอบ  และบริหารความปลอดภัยอาคาร 

10.00 – 10.30 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.30 น.          อาคารที่ได้ใบ ร.1 มีผลกระทบอย่างไรเมื่อเกิดอัคคีภัย

                                วิทยากร นายวสวัตติ์   กฤษศิริธีรภาคย์

                                อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหาร ความปลอดภัยอาคาร

11.30 – 12.00 น.          ถาม – ตอบ

วิทยากร

1.พ.ต.ท. ก้องกาญจน ฉันทปรีดา     

2.นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์                                                           

 

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เจ้าของอาคาร ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ดูแลอาคารและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสได้เข้าใจกฎหมายและมาตรฐานของระบบภายในอาคารแต่ละประเภท แนวทางการตรวจสอบ  เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย อีกทั้งได้มีความรู้ในการบริหารจัดการ หากเกิดอัคคีภัยในอาคารให้มีประสิทธิภาพลดความสูญเสียต่อชีวิต  และทรัพย์สิน ตลอดจนผลกระทบที่เกี่ยวข้องเมื่ออาคารที่ได้รับใบ ร.1  แล้ว เกิดเหตุเพลิงไหม้  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจสำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ตลอดจนผู้ตรวจสอบอาคาร สำหรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบอาคารด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไป
ข่าวอบรม,สัมมนา

ยกระดับเส้นทางออกหนีไฟในอาคารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ ของ วสท.และ NFPA วันที่ 05/03/2020   09:39:24
ปรับปรุงอาคาร อย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต รุ่นที่ 2 วันที่ 05/03/2020   09:41:09
WORKSHOP เสริมประสบการณ์ในความรู้วิศวกรรมอาคาร วันที่ 15/10/2019   11:16:49
การเตรียมพร้อมการทำงานช่างไฟฟ้า กับแผงสวิตซ์แรงต่ำ วันที่ 05/09/2019   16:57:35
เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข รุ่นที่ 2 วันที่ 10/09/2019   13:13:22
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 05/09/2019   17:00:30 article
โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 วันที่ 04/05/2018   11:29:53 article
เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 20/04/2018   14:36:48 article
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/02/2018   14:58:38 article
Smart Parking & EV Station in Smart Buildings วันที่ 16/02/2018   14:58:20 article
เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ วันที่ 16/02/2018   14:59:01 article
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันที่ 28/02/2017   10:21:03 article
แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 27/12/2016   16:59:35 article
เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 23/12/2016   10:07:45
แนวทางการควบคุมป้าย LED วันที่ 23/08/2016   14:05:00
ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/08/2016   17:46:28
FirePump วันที่ 16/08/2016   17:37:34
ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม วันที่ 31/05/2016   16:59:06
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   16:59:23 article
เข้าศึกษาดูงานอุโมงค์ ส่วนสัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย วันที่ 27/05/2015   16:39:22
เสวนา "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ" วันที่ 20/11/2013   09:56:06
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 29/10/2013   06:41:35
สัมมนา "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ" วันที่ 16/09/2013   10:43:09
อบรมเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างเหล็กเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วันที่ 17/07/2013   23:44:44
กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง วันที่ 20/04/2013   12:02:37
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ม.เกษตร รุ่น 33/2556 วันที่ 10/03/2013   19:34:29
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร วสท รุ่น 39/2556 วันที่ 10/03/2013   19:31:17
ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 02/03/2013   20:33:13
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/02/2013   09:04:11 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 8 เสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 10/02/2013   13:11:08 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7 ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร๑ วันที่ 02/02/2013   23:08:48 article
อบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาการอพยพ วันที่ 17/01/2013   05:17:36
เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร ให้ได้ใบรับรอง ร๑" วันที่ 19/01/2013   09:48:06 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทฤษฎี 11 ชั่วโมง ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง วันที่ 09/02/2013   21:19:14 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เสวนารายเดือนครั้งที่ 4 เรื่อง ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิง วันที่ 18/12/2012   19:41:00 article
เสวนา เรื่อง อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ วันที่ 7 พย.2555 ณ เมืองทองธานี ห้อง Shapphire 204-206 วันที่ 18/12/2012   19:41:18 article
เสวนารายเดือนครั้งที่ 5 เรื่อง วัตถุอันตรายกับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/01/2013   13:42:18 article
สถาปนิกสยามจัดอบรมสัมมนา กฎกระทรวงสถานบริการ วันที่ 06/12/2012   16:12:04 article
ตัวอย่างใบประกาศเข้าร่วมเสวนาและหางบัตรแสดงสิทธิื วันที่ 13/11/2012   14:58:43
สัมมนา 7 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:16 article
สมาคมฯ จัดเสวนารายเดือนครั้งที่ 3 เรื่อง กฎกระทรวงสถานบริการ พศ 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:35 article
ปฏิทินเสวนารายเดือน วันที่ 06/12/2012   16:12:24 article
เสวนา สถานบริการ โดย สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 25/11/2012   08:15:05 article
มาตรการกำหนดความปลอดภัยของสถานบริการ พศ.2555 และกรณีศึกษาไทเกอร์ผับ วันที่ 25/11/2012   08:14:38 article
สัมมนา เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:16:05 article
จะได้รับใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:24:14 article
การตรวจสอบระบบลิฟต์ทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ วันที่ 25/11/2012   08:23:29 article
การตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:22:40 article
เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:12:26 article
สัมมนาจะได้ใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ในกทม.ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:18:27 article
สัมมนาการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:19:17 article
บรรยายเรื่องการตรวจสอบอาคาร กฎหมายอาคาร 9 ประเภท วันที่ 25/11/2012   08:28:26 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th