ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
การตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ article
วันที่ 25/11/2012   08:22:40

สัมมนาวิชาการ การตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ

 

 

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555  เวลา 13.00 16.30 น 

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)

หลักการและเหตุผล

                โรงมหรสพเป็นสถานที่สาธารณะ ซึ่งบุคคลทั่วไปใช้เป็นสถานที่พักผ่อน, หาความบันเทิง และเป็นที่รวมของผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นความปลอดภัย และระบบความปลอดภัย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางราชการได้ออกกฎหมายกำหนดให้โรงมหรสพเป็นอาคารประเภทหนึ่ง ที่ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัย สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารจึงจัดการสัมมนาวิชาการ การตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ โดยประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎกระทรวงการตรวจสอบโรงมหรสพมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบโรงมหรสพ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบอาคาร, ผู้ดูแลอาคารและบุคคลทั่วไป มีความรู้, ความเข้าใจ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ, ดูแลและใช้โรงมหรสพได้อย่างปลอดภัย

กำหนดการสัมมนา

13.00 – 13.30 น.                     ลงทะเบียน

13.30 – 15.00 น.                     กฎกระทรวงการตรวจสอบโรงมหรสพ, วิธีการตรวจสอบโรงมหรสพ

 

15.00 – 15.15 น.                     พักรับประทานกาแฟ

15.15 – 16.30 น.                     ตอบคำถาม, ข้อสงสัยต่างๆ

 

วิทยากร                                  คุณพรชัย  สังข์ศรี                 

วิศวกรชำนาญการ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย                               

 

อัตราค่าลงทะเบียน                              

สมาชิกสมาคมฯ     500.-  บาท

บุคคลทั่วไป          700.-  บาท

 

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับการบันทึกเป็นผลงานต่อเนื่อง (CPD)

 

 

วิธีการชำระเงิน

 

1.เช็คสั่งจ่ายในนาม สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

 

2.โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สี่แยกศรีวรา  ชื่อบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร     เลขที่บัญชี 140-2-35560-9 (กรุณาส่งสำเนาใบนำส่งเงินทางโทรสาร 02-184-4613 พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน)

 

3.เงินสด ( ณ ที่ทำการสมาคมฯ ชั้น 3 สงวนสิทธิไม่รับชำระหน้างาน )

*** 50 ท่านแรก ที่แจ้งชื่อเข้าสัมมนาจะได้รับ

 

1.คู่มือการปฎิบัติการควบคุมโรงมหรสพ

2.หนังสือคู่มือการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

3.คู่มืองานคอนกรีต

4.คู่มือการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุหมุนเขตร้อนและพายุ ฝนฟ้าคะนอง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร.pdf
ข่าวอบรม,สัมมนา

ยกระดับเส้นทางออกหนีไฟในอาคารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ ของ วสท.และ NFPA วันที่ 05/03/2020   09:39:24
ปรับปรุงอาคาร อย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต รุ่นที่ 2 วันที่ 05/03/2020   09:41:09
WORKSHOP เสริมประสบการณ์ในความรู้วิศวกรรมอาคาร วันที่ 15/10/2019   11:16:49
การเตรียมพร้อมการทำงานช่างไฟฟ้า กับแผงสวิตซ์แรงต่ำ วันที่ 05/09/2019   16:57:35
เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข รุ่นที่ 2 วันที่ 10/09/2019   13:13:22
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 05/09/2019   17:00:30 article
โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 วันที่ 04/05/2018   11:29:53 article
เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 20/04/2018   14:36:48 article
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/02/2018   14:58:38 article
Smart Parking & EV Station in Smart Buildings วันที่ 16/02/2018   14:58:20 article
เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ วันที่ 16/02/2018   14:59:01 article
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันที่ 28/02/2017   10:21:03 article
แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 27/12/2016   16:59:35 article
เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 23/12/2016   10:07:45
แนวทางการควบคุมป้าย LED วันที่ 23/08/2016   14:05:00
ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/08/2016   17:46:28
FirePump วันที่ 16/08/2016   17:37:34
ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม วันที่ 31/05/2016   16:59:06
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   16:59:23 article
เข้าศึกษาดูงานอุโมงค์ ส่วนสัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย วันที่ 27/05/2015   16:39:22
สัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย วันที่ 01/08/2014   20:10:27
เสวนา "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ" วันที่ 20/11/2013   09:56:06
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 29/10/2013   06:41:35
สัมมนา "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ" วันที่ 16/09/2013   10:43:09
อบรมเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างเหล็กเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วันที่ 17/07/2013   23:44:44
กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง วันที่ 20/04/2013   12:02:37
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ม.เกษตร รุ่น 33/2556 วันที่ 10/03/2013   19:34:29
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร วสท รุ่น 39/2556 วันที่ 10/03/2013   19:31:17
ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 02/03/2013   20:33:13
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/02/2013   09:04:11 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 8 เสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 10/02/2013   13:11:08 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7 ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร๑ วันที่ 02/02/2013   23:08:48 article
อบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาการอพยพ วันที่ 17/01/2013   05:17:36
เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร ให้ได้ใบรับรอง ร๑" วันที่ 19/01/2013   09:48:06 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทฤษฎี 11 ชั่วโมง ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง วันที่ 09/02/2013   21:19:14 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เสวนารายเดือนครั้งที่ 4 เรื่อง ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิง วันที่ 18/12/2012   19:41:00 article
เสวนา เรื่อง อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ วันที่ 7 พย.2555 ณ เมืองทองธานี ห้อง Shapphire 204-206 วันที่ 18/12/2012   19:41:18 article
เสวนารายเดือนครั้งที่ 5 เรื่อง วัตถุอันตรายกับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/01/2013   13:42:18 article
สถาปนิกสยามจัดอบรมสัมมนา กฎกระทรวงสถานบริการ วันที่ 06/12/2012   16:12:04 article
ตัวอย่างใบประกาศเข้าร่วมเสวนาและหางบัตรแสดงสิทธิื วันที่ 13/11/2012   14:58:43
สัมมนา 7 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:16 article
สมาคมฯ จัดเสวนารายเดือนครั้งที่ 3 เรื่อง กฎกระทรวงสถานบริการ พศ 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:35 article
ปฏิทินเสวนารายเดือน วันที่ 06/12/2012   16:12:24 article
เสวนา สถานบริการ โดย สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 25/11/2012   08:15:05 article
มาตรการกำหนดความปลอดภัยของสถานบริการ พศ.2555 และกรณีศึกษาไทเกอร์ผับ วันที่ 25/11/2012   08:14:38 article
สัมมนา เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:16:05 article
จะได้รับใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:24:14 article
การตรวจสอบระบบลิฟต์ทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ วันที่ 25/11/2012   08:23:29 article
เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:12:26 article
สัมมนาจะได้ใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ในกทม.ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:18:27 article
สัมมนาการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:19:17 article
บรรยายเรื่องการตรวจสอบอาคาร กฎหมายอาคาร 9 ประเภท วันที่ 25/11/2012   08:28:26 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th