ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร
กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง
วันที่ 20/04/2013   12:02:37

 

 

เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัย โดย คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคม คุณธวัช มีชัย กรรมการที่ปรึกษา คุณสมเกียรติ์ ประทุมมินทร์ กรรมการ คุณรณภพ สุนทรโรหิต ประธานคณะทำงานประสานงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความเห็นต่อกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อาคารรัฐสภา ๓ หลังจากเข้าร่วมประชุมแล้ว พอฟังความได้ว่า

มีประชาชนในพื้นที่สมุทรปราการซึ่งได้ซื้อบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ หลังซื้อไปแล้ว ปรากฎว่า ได้รับความเดือดร้อนจาก บ้านชำรุดเสียหาย ผนังร้าว น้ำรั่ว กระเบื้องระเบิด ในอาคารลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาด ๕ ชั้น เกิดขึ้น หลายยูนิต และเกิดขึ้นมากกว่า ๑ อาคาร ทำให้ประชาชนส่งตัวแทนเข้าร้องเรียนความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวต่อกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการแสดงความเห็นครั้งนี้ กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากเชิญ ตปอ แล้ว ยังได้เชิญ สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก มาเพื่อแสดงความเห็นด้วย

หลัง คุณประสงค์ ธาราไชย ผู้แทนสภาวิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิก ได้แสดงความเห็นเรียบร้อยแล้ว

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร และปัญหา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะตามสไลด์ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะท่านประธานกรรมาธิการ นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ได้ให้ความกรุณาต่อ สมาคมฯ ผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัย ว่าหากจะให้กรรมาธิการฯ นำเสนอแก้ไขกฎหมายประเด็นใด ก็สามารถเสนอผ่านกรรมาธิการชุดนี้ได้ และขอให้ ตปอ เป็นที่พึ่งของสังคม ในการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร จะได้นำเสนอปัญหา ๗ ประการ เกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคาร ที่ได้เคยเสนอไปยังคณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๘ (๑๓) (๑๔) (๑๕) และมาตรา ๓๒ ทวิ กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทราบ และเผื่อทว่าจะได้มีโอกาสช่วยผลักดันหรือสนับสนุนการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว ให้สอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหา ๗ ประการที่สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคารได้นำเสนอไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมาธิการฯ มีแนวทางที่จะผลักดันแก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหากรณีข้างต้นอยู่แล้ว

 


 

กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง
กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญ ตปอ แถลงประเด็นความปลอดภัยอาคารสูง

http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=3200

 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
 
พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดส่งหนังสือและคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบวนการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔”
 
 
 
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและข้อมูลในคณะกรรมการเตรียมการและดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โทร. ๒๕๖๗     เว็บไซต์ : http://www.parliament.go.th/cmtorder
Thailand Web Stat
 
ข่าวอบรม,สัมมนา

ยกระดับเส้นทางออกหนีไฟในอาคารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ ของ วสท.และ NFPA วันที่ 05/03/2020   09:39:24
ปรับปรุงอาคาร อย่างไร? ให้ได้รับใบอนุญาต รุ่นที่ 2 วันที่ 05/03/2020   09:41:09
WORKSHOP เสริมประสบการณ์ในความรู้วิศวกรรมอาคาร วันที่ 15/10/2019   11:16:49
การเตรียมพร้อมการทำงานช่างไฟฟ้า กับแผงสวิตซ์แรงต่ำ วันที่ 05/09/2019   16:57:35
เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่า และวิธีแก้ไข รุ่นที่ 2 วันที่ 10/09/2019   13:13:22
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 05/09/2019   17:00:30 article
โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1 วันที่ 04/05/2018   11:29:53 article
เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 20/04/2018   14:36:48 article
พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/02/2018   14:58:38 article
Smart Parking & EV Station in Smart Buildings วันที่ 16/02/2018   14:58:20 article
เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ วันที่ 16/02/2018   14:59:01 article
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันที่ 28/02/2017   10:21:03 article
แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล วันที่ 27/12/2016   16:59:35 article
เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 23/12/2016   10:07:45
แนวทางการควบคุมป้าย LED วันที่ 23/08/2016   14:05:00
ขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 16/08/2016   17:46:28
FirePump วันที่ 16/08/2016   17:37:34
ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม วันที่ 31/05/2016   16:59:06
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 31/05/2016   16:59:23 article
เข้าศึกษาดูงานอุโมงค์ ส่วนสัญญา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย วันที่ 27/05/2015   16:39:22
สัมมนา การตรวจสอบอาคารเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัคคีภัย วันที่ 01/08/2014   20:10:27
เสวนา "ชาวกรุงเทพฯ พร้อมหรือยังกับการรับมือภัยพิบัติ" วันที่ 20/11/2013   09:56:06
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 วันที่ 29/10/2013   06:41:35
สัมมนา "ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารพร้อมต้านทานภัยพิบัติ" วันที่ 16/09/2013   10:43:09
อบรมเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างเหล็กเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วันที่ 17/07/2013   23:44:44
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ม.เกษตร รุ่น 33/2556 วันที่ 10/03/2013   19:34:29
อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร วสท รุ่น 39/2556 วันที่ 10/03/2013   19:31:17
ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 02/03/2013   20:33:13
การประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 11/02/2013   09:04:11 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 8 เสวนา วิเคราะห์เจาะลึก อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคาร ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 10/02/2013   13:11:08 article
เสวนารายเดือน ครั้งที่ 7 ทำรายงานตรวจสอบอาคารอย่างไร ให้ได้ใบ ร๑ วันที่ 02/02/2013   23:08:48 article
อบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟ และการคำนวณเวลาการอพยพ วันที่ 17/01/2013   05:17:36
เสวนารายเดือนครั้งที่ ๖ "เตรียมรายงานและเอกสารอย่างไร ให้ได้ใบรับรอง ร๑" วันที่ 19/01/2013   09:48:06 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ทฤษฎี 11 ชั่วโมง ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง วันที่ 09/02/2013   21:19:14 article
สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เสวนารายเดือนครั้งที่ 4 เรื่อง ส่วนลดประกันภัย อุปกรณ์ดับเพลิง วันที่ 18/12/2012   19:41:00 article
เสวนา เรื่อง อาคารยุคใหม่...เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ วันที่ 7 พย.2555 ณ เมืองทองธานี ห้อง Shapphire 204-206 วันที่ 18/12/2012   19:41:18 article
เสวนารายเดือนครั้งที่ 5 เรื่อง วัตถุอันตรายกับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/01/2013   13:42:18 article
สถาปนิกสยามจัดอบรมสัมมนา กฎกระทรวงสถานบริการ วันที่ 06/12/2012   16:12:04 article
ตัวอย่างใบประกาศเข้าร่วมเสวนาและหางบัตรแสดงสิทธิื วันที่ 13/11/2012   14:58:43
สัมมนา 7 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:16 article
สมาคมฯ จัดเสวนารายเดือนครั้งที่ 3 เรื่อง กฎกระทรวงสถานบริการ พศ 2555 วันที่ 09/11/2012   22:28:35 article
ปฏิทินเสวนารายเดือน วันที่ 06/12/2012   16:12:24 article
เสวนา สถานบริการ โดย สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ 25/11/2012   08:15:05 article
มาตรการกำหนดความปลอดภัยของสถานบริการ พศ.2555 และกรณีศึกษาไทเกอร์ผับ วันที่ 25/11/2012   08:14:38 article
สัมมนา เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:16:05 article
จะได้รับใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:24:14 article
การตรวจสอบระบบลิฟต์ทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ วันที่ 25/11/2012   08:23:29 article
การตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:22:40 article
เทคนิคการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม วันที่ 25/11/2012   08:12:26 article
สัมมนาจะได้ใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ในกทม.ต้องปฎิบัติอย่างไร วันที่ 25/11/2012   08:18:27 article
สัมมนาการตรวจสอบความปลอดภัยโรงมหรสพ วันที่ 25/11/2012   08:19:17 article
บรรยายเรื่องการตรวจสอบอาคาร กฎหมายอาคาร 9 ประเภท วันที่ 25/11/2012   08:28:26 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

   

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th